De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs
Mijn Lidl
Hauptinhalt

Actievoorwaarden Lidl Nederland GmbH

De onderhavige actievoorwaarden (hierna: actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Lidl Nederland GmbH (hierna: Lidl) aangeboden actie: Frankrijk-actie (hierna: actie), tenzij dat uitdrukkelijk anders zal worden vermeld. 

Algemeen

 • Deelname staat open voor natuurlijke personen;
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Lidl en hun gezinsleden, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect is verbonden aan Lidl;
 • Van deelname zijn eveneens uitgesloten natuurlijke personen zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland;
 • Deelname is uitgesloten voor deelnemers jonger dan 18 jaar;
 • Door deelname aan de door Lidl aangeboden actie gaat u akkoord met de actievoorwaarden;
 • Zowel Lidl als de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden;
 • Aan de deelnemers worden geen (communicatie-) kosten in rekening gebracht;
 • De actievoorwaarden zullen worden gepubliceerd op www.lidl.nl;
 • Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt afgedragen door Lidl;
 • De winnaar zal zijn/haar medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Lidl, voor zover dit in redelijkheid van hem/haar verlangd mag worden. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald;
 • Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunt u een mail sturen naar contact@lidl.nl.
 • Deze actie dient ter promotie van Lidl Reizen.

Looptijd van de actie

Deze actie loopt van 09-02-2017 t/m 19-02-017, deelname aan de actie is alleen binnen deze    
periode mogelijk bij aankoop van 2 producten uit het Frankrijkthema zolang de voorraad strekt. Wanneer de producten uit het Frankrijkthema gedurende de actieperiode uitverkocht raken, is deelname aan de actie niet meer mogelijk.

Prijzen

 • De volgende prijs wordt voor de promotie van Lidl Reizen ter beschikking gesteld:
  1 X 3-daagse stedentrip voor 2 personen naar Parijs t.w.v. ca. €398,- bestaande uit:
  • Treinreis elk station in Nederland – Parijs v.v. o.b.v. 2e klasse (zitplaatsreservering vanaf Amsterdam CS, Schiphol, Den Haag CS, Rotterdam CS of Brussel Zuid)
  • 2x overnachting in 3-sterren plus Hotel Albe Bastille in een 2-persoonskamer
  • 2x ontbijt
  • Sightseeing cruise Seine
 • De totale waarde van de prijs is in euro’s ca. €398,-, de exacte waarde van de prijs is afhankelijk van het seizoen en de treintarieven die op het moment van boeking van de reis gelden. Er wordt in geen geval restitutie verleend;
 • Prijzen kunnen niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld;
 • Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de actievoorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Lidl gerechtigd op dezelfde wijze een andere winnaar te selecteren;
 • De prijstrekking zal worden gedaan op een onafhankelijke wijze;
 • De trekking vindt uiterlijk plaats op 24 februari 2017;
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd;
 • De winnaar(s) krijg(t)(en) persoonlijk bericht waarin informatie wordt verstrekt over de uitreiking van de prij(s)(zen).
 • In geval van een kassabonactie dient de winnaar de originele en onbeschadigde kassabon aan Lidl te kunnen overleggen; bij gebreke waarvan geen aanspraak op de prijs kan worden gemaakt.
 • Indien een winnaar zich binnen 4 dagen en na drie herhaalde berichtgevingen niet meldt, komt de aanspraak op de prijs automatisch te vervallen en wordt op dezelfde wijze een andere winnaar geselecteerd.
 • De 3-daagse stedentrip voor 2 personen naar Parijs moet binnen één jaar na uitgifte van de prijs worden genoten. Er wordt na genoemde periode geen restitutie verleend;
 • In het geval van overmacht heeft Lidl het recht de aangeboden reis eenzijdig te wijzigen naar een, naar het oordeel Lidl, gelijkwaardig alternatief. Van overmacht is in ieder geval, doch niet uitsluitend, sprake in geval van natuurrampen, abnormale weersomstandigheden, maatregelen van binnenlandse of buitenlandse overheden en oorlog;

Deelname

 • Deelname geschiedt op de volgende wijze: 
  • Koop 2 of meer producten uit het Frankrijkthema. 
  • Ga met uw kassabon naar www.lidl.nl en ga naar de Parijs stedentrip actiepagina. 
  • Daar kunt u uw unieke boncode en contactgegevens invullen. U maakt dan automatisch kans op de stedentrip naar Parijs voor 2 personen. 
 • U kunt zo vaak meedoen als u wilt. Met iedere kassaboncode met 2 of meer producten uit het Frankrijkthema, maakt u kans.

Persoonsgegevens

 • Lidl verzamelt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deelname aan de actie. 
 • De verkregen persoonsgegevens worden slechts aan derde partijen verstrekt indien:
  • deze derde de persoonsgegevens nodig heeft voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij deze derde persoonsgegevens voor Lidl verwerkt, en/of
  • het een onderneming binnen de Lidl ondernemingsgroep betreft die deze persoonsgegevens verwerkt voor de uitvoering van deze actie.
 • De verwerking van de persoonsgegevens door deze derde partijen gebeurt conform onze   instructie. Deze derde partijen zijn verplicht de Nederlandse wet-, en regelgeving na te leven. Met uitzondering van de gevallen zoals hierboven genoemd, worden uw persoonsgegevens niet beschikbaar gesteld aan derden.
 • De verzamelde gegevens zullen na de betreffende actie(s) verwijderd worden en zullen enkel gebruikt worden voor de actie(s) waarvoor ze verzameld zijn en het uitkeren van de prijs, tenzij de deelnemer uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om zijn persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken;
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van de gevraagde persoonsgegevens;
 • Indien u wilt weten hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt; of u uw gegevens wilt laten verbeteren, aanvullen, verwijderen of af laten schermen, kunt u een email sturen naar: gegevensbescherming@lidl.nl.

Aansprakelijkheid

 • Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor opgave van de juiste gegevens en eventueel aanvullende uitgaven en/of reiskosten zijn voor rekening van de deelnemer; 
 • Lidl is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze actie of uit de door Lidl te verstrekken prijzen tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van Lidl. Lidl verstrekt geen enkele garantie op de door Lidl te verstrekken prijzen; 
 • Lidl kan niet aansprakelijk gehouden worden voor post-, netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben;
 • Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid, gelden onverminderd voor door Lidl ingeschakeld hulppersoneel en door Lidl ingeschakelde  toeleveranciers en/of fabrikanten van het betreffende product/ de prijs. 

Slotbepalingen

 • Lidl behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen eenzijdig de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen waarbij Lidl er op toeziet dat de actievoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd;
 • In gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins ontoelaatbaar gedrag  geconstateerd wordt of wordt vermoed, behoudt Lidl zich het recht voor om de deelnemer van de betreffende actie uit te sluiten;
 • Typ- en drukfouten voorbehouden.
   
 • Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014.
 • Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland;
 • Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Lidl zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemer zich dient te houden.


Lidl Nederland GmbH
Postbus 198
1270 AD Huizen
E-mail: contact@lid.nl