De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs
Mijn Lidl
Hauptinhalt

Actievoorwaarden Facebook spel Lidl Nederland GmbH

Algemeen
Het kansspel is niet verbonden aan Facebook en wordt op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De ontvanger van de door deelnemers beschikbaar gestelde gegevens is niet Facebook, maar Lidl Nederland GmbH (hierna: ‘Lidl’), als beheerder van de fanpagina van Lidl op Facebook. De beschikbaar gestelde gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor het kansspel. Uitsluitend Lidl (en niet Facebook) is verantwoordelijk voor de inhoud van het kansspel. Er bestaat geen enkel verband tussen Facebook en dit kansspel. Aansprakelijkheid van Facebook, direct of indirect, in samenhang met dit kansspel is uitgesloten.

Deelname aan het kansspel is alleen mogelijk onder de hier vermelde voorwaarden. Door deel te nemen aan het kansspel gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden voor deelname. Lidl behoudt zich het recht voor om het spel op ieder moment, zonder aankondiging vooraf en zonder opgave van redenen, af te breken of te beëindigen.

Looptijd van het kansspel
Het kansspel loopt van 7 juli 2017 8:00 uur t/m 8 juli 2017 12:00, deelname aan het spel is alleen binnen deze periode mogelijk.

Recht van deelname
Alle personen die woonachtig zijn in Nederland, op het tijdstip van deelname ten minste 18 jaar oud zijn en die op Facebook „fan“ zijn van Lidl hebben het recht om deel te nemen aan het kansspel. Men wordt fan van Lidl door het aanklikken van de “Vind ik leuk” of “Like“-button op de Facebookpagina van Lidl. Deelname is uitgesloten voor  medewerkers van Lidl en hun gezinsleden, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect is verbonden aan Lidl.

Deelname
Deelname aan het kansspel vindt plaats door een antwoord te posten door gebruik te maken van de reageerfunctie op facebook. Iedere Facebook „fan“ kan slechts één keer deelnemen. Het eerst gegeven antwoord doet mee in de verloting. De inhoud van de reactie heeft geen enkele invloed op de uitkomst.

Prijzen

 • Er is in totaal 1 prijs te winnen, te weten:
 • 11 (elf) waardebonnen voor Lidl Nederland ter waarde van €5,00;
 • De waarde van de prijs is in euro; € 55,00;
 • De waardebonnen zijn één jaar geldig en kunnen besteed worden bij de filialen van Lidl Nederland;
 • De waardebonnen zijn niet te verzilveren via www.lidl-shop.nl;
 • Indien het aankoopbedrag van de boodschappen lager is dan de waarde van de waardebon(nen) zal er geen restitutie plaatsvinden;
 • De waardebonnen kunnen niet geruild of ingewisseld worden tegen alcoholische dranken en/of tabakswaren;
 • De prijs kan niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld;
 • Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de actievoorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Lidl gerechtigd op dezelfde wijze een andere winnaar te selecteren;
 • De winnaar wordt binnen een redelijke termijn na afloop van het spel per toevalsgenerator vastgesteld;
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd;
 • De winnaar krijgt persoonlijk bericht via Facebook waarin informatie wordt verstrekt over de uitreiking van de prijs;
 • Indien de winnaar zich binnen 14 dagen en na drie herhaalde berichtgevingen niet meldt, komt de aanspraak op de prijs automatisch te vervallen en wordt op dezelfde wijze een andere winnaar geselecteerd.

Persoonsgegevens
Voor zover in het kader van het kansspel persoonlijke gegevens van deelnemers worden opgeslagen, worden deze door de organisator uitsluitend verzameld en verwerkt ten behoeve van de uitvoering van het kansspel en na beëindiging daarvan vernietigd.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De organisator is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit deelname aan het spel of het niet bereikbaar zijn van de internetserver, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor de organisator verantwoordelijk is.

Slotbepalingen

 • Lidl behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen eenzijdig de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen waarbij Lidl er op toeziet dat de actievoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd;
 • In gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins ontoelaatbaar gedrag wordt geconstateerd wordt of wordt vermoed, behoudt Lidl zich het recht voor om de deelnemer van de betreffende actie uit te sluiten;
 • Typ- en drukfouten voorbehouden;
 • Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014;
 • Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland;
 • Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Lidl zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemer zich dient te houden;
 • Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunt u een mail sturen naar contact@lidl.nl.

Lidl Nederland GmbH
Postbus 198
1270 AD  Huizen
E-mail: contact@lidl.nl