De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs
Mijn Lidl
Hauptinhalt

Actievoorwaarden Lidl Nederland GmbH

De onderhavige actievoorwaarden (hierna: actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Lidl Nederland GmbH (hierna: Lidl) aangeboden actie: Wat is uw mooiste Lidl moment (hierna: actie), tenzij dat uitdrukkelijk anders zal worden vermeld.

Algemeen

 • Deelname staat open voor natuurlijke personen.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Lidl en hun gezinsleden, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect is verbonden aan Lidl.
 • Van deelname zijn eveneens uitgesloten natuurlijke personen zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.
 • Deelname is uitgesloten voor deelnemers jonger dan 18 jaar
 • Door deelname aan de door Lidl aangeboden actie gaat u akkoord met de actievoorwaarden.
 • Zowel Lidl als de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.
 • Aan de deelnemers worden geen (communicatie-) kosten in rekening gebracht.
 • De actievoorwaarden zullen worden gepubliceerd op www.lidl.nl
 • Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt afgedragen door Lidl.
 • De winnaars zullen hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Lidl, voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.
 • Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunt u een mail sturen naar contact@lidl.nl.

Looptijd van de actie

Deze actie loopt van 17 april 2017 tot en met 30 april 2017. Deelname aan de actie is alleen binnen deze periode mogelijk.

Prijzen

 • Er is in totaal 1 prijs te winnen, te weten:
  1x Eén jaar gratis boodschappen van Lidl t.w.v. €2600,00
 • De totale waarde van de prijs is €2600,00.
 • Prijzen kunnen niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld.
 • Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de actievoorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Lidl gerechtigd op dezelfde wijze een andere winnaar te selecteren.
 • Lidl zal een onafhankelijke prijstrekking doen waarbij willekeurig tien inschrijvingen geselecteerd worden.
 • Een onafhankelijke jury zal uit deze tien inschrijvingen met favoriete Lidl momenten één inschrijving selecteren als winnaar van de actie.
 • De trekking vindt uiterlijk plaats in week 19.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De winnaar krijgt persoonlijk bericht waarin informatie wordt verstrekt over de uitreiking van de prijs.
 • Indien de winnaar zich binnen 8 dagen en na drie herhaalde berichtgevingen niet meldt, komt de aanspraak op de prijs automatisch te vervallen en wordt op dezelfde wijze een andere winnaar geselecteerd.

Deelname

 • Deelname geschiedt op de volgende wijze:
  Schrijft u zich in op het inschrijf-formulier op www.lidl.nl en vermeld hierbij uw favoriete Lidl-moment. U maakt met de inschrijving automatisch kans op 1 jaar gratis boodschappen.

Persoonsgegevens

 • Lidl verzamelt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deelname aan de actie.
 • De verkregen persoonsgegevens worden slechts aan derde partijen verstrekt indien:
 1. deze derde de persoonsgegevens nodig heeft voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij deze derde persoonsgegevens voor Lidl verwerkt, en/of
 2. het een onderneming binnen de Lidl ondernemingsgroep betreft die deze persoonsgegevens verwerkt voor de uitvoering van deze actie.
 • De verwerking van de persoonsgegevens door deze derde partijen gebeurt conform onze   instructie. Deze derde partijen zijn verplicht de Nederlandse wet-, en regelgeving na te leven. Met uitzondering van de gevallen zoals hierboven genoemd, worden uw persoonsgegevens niet beschikbaar gesteld aan derden.
 • De verzamelde gegevens zullen na de betreffende actie(s) verwijderd worden en zullen enkel gebruikt worden voor de actie(s) waarvoor ze verzameld zijn en het uitkeren van de prijs, tenzij de deelnemer uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om zijn persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van de gevraagde persoonsgegevens.
 • Indien u wilt weten hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt of u uw gegevens wilt laten verbeteren, aanvullen, verwijderen of af laten schermen, kunt u een email sturen naar: gegevensbescherming@lidl.nl.

Aansprakelijkheid

 • Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor opgave van de juiste gegevens en eventueel aanvullende uitgaven en/of reiskosten zijn voor rekening van de deelnemer.
 • Lidl is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze actie of uit de door Lidl te verstrekken prijzen tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van Lidl. Lidl verstrekt geen enkele garantie op de door Lidl te verstrekken prijzen.
 • Lidl kan niet aansprakelijk gehouden worden voor post-, netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben.
 • Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid, gelden onverminderd voor door Lidl ingeschakeld hulppersoneel en door Lidl ingeschakelde  toeleveranciers en/of fabrikanten van het betreffende product/ de prijs.

Slotbepalingen

 • Lidl behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen eenzijdig de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen waarbij Lidl er op toeziet dat de actievoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
 • In gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins ontoelaatbaar gedrag  geconstateerd wordt of wordt vermoed, behoudt Lidl zich het recht voor om de deelnemer van de betreffende actie uit te sluiten.
 • Typ- en drukfouten voorbehouden.
 • Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014.
 • Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.
 • Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Lidl zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemer zich dient te houden.

Lidl Nederland GmbH
Postbus 198
1270 AD Huizen
E-mail: contact@lid.nl