Dit pakket bestaat uit een SILVERCREST® keukenmachine, diverse Belbake bakmixen en ERNESTO® bakvormen en bakgerei!

Wie maakt de mooiste lentetaart?


Tijd om helemaal uit te pakken! Laat u inspireren door onze heerlijke taarten en cakes, zoals een lente dripcake, een laagjestaart van wortel-kaneelkoek of een roze spinazie-pistache cake. Bij Lidl vindt u alle (bak)producten en ingrediënten voor het maken van een prachtig en heerlijk baksel. Doe daarom snel mee aan de bakwedstrijd en bak de mooiste lentetaart!

Actievoorwaarden Lidl Nederland GmbH


De onderhavige actievoorwaarden (hierna: actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Lidl Nederland GmbH (hierna: Lidl) aangeboden actie “Bakwedstrijd” (hierna: actie), tenzij dat uitdrukkelijk anders zal worden vermeld.


Algemeen

Deelname aan deze actie is alleen mogelijk onder de hier vermelde voorwaarden. Door deel te nemen aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden voor deelname. Zowel Lidl als de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via www.lidl.nl/bakwedstrijd.


Looptijd van de actie

Deze actie loopt van 11-03-2023 tot en met 10-04-2023, deelname aan de actie is alleen binnen deze periode mogelijk.


Recht van deelname

Alle personen die woonachtig zijn in Nederland, en op het tijdstip van deelname ten minste 18 jaar oud zijn, kunnen deelnemen aan deze actie. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Lidl en hun gezinsleden, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect is verbonden aan Lidl.


Deelname

Deelname aan de actie vindt plaats door een taart, cake of koekjes te bakken en het resultaat te delen met Lidl door een foto van de bakcreatie + gegevens per email te sturen naar winactie@lidl.nl.


Iedere deelnemer kan slechts 1 keer deelnemen. [Alleen juiste antwoorden maken kans op een prijs. Indien een deelnemer meerdere antwoorden geeft doet het eerst gegeven antwoord mee in de verloting. De inhoud van de reactie heeft geen enkele invloed op de uitkomst.]


Prijs

• Er zijn in totaal 3 prijzen te winnen, te weten een professioneel bakpakket ter waarde van EUR 200. Het professionele bakpakket bestaat uit een SILVERCREST® keukenmachine, diverse Belbake bakmixen, ERNESTO® bakvormen en bakgerei. De prijs kan niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld.

• Lidl zal uiterlijk op 17-04-2023 op onafhankelijke wijze uit alle reacties 3 winnaars kiezen die de mooiste lentebaksels hebben gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

• De winnaars krijgen per email bericht waarin informatie wordt verstrekt over de uitreiking van de prijs. De foto’s van de lente baksels van de 3 winnaars worden uiterlijk 20-04-2023 uitgelicht op de site www.lidl.nl/bakwedstrijd.Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de actievoorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Lidl gerechtigd op dezelfde wijze een andere winnaar te selecteren. Indien een winnaar zich binnen 14 dagen en na drie herhaalde berichtgevingen niet meldt, komt de aanspraak op de prijs automatisch te vervallen en wordt op dezelfde wijze een andere winnaar geselecteerd.


Persoonsgegevens

Lidl verzamelt de volgende persoonsgegevens: naam, geboortedatum en e-mailadres van de deelnemers en het adres van de winnaars met als doel: (i) het onder de aandacht brengen van onze producten (ii) het opnemen van contact in verband met de prijsuitreiking, en (iii) het controleren van je leeftijd. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van de gevraagde persoonsgegevens. Wanneer er door de deelnemer foto’s en/of video-opnames worden gepost, waarop derden (bv. familie of vrienden van de deelnemer of andere willekeurige personen) herkenbaar in beeld zijn gebracht, is deelnemer zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toestemming vooraf.


De wettelijke grondslag voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens is: (i) ‘Uitvoering van een overeenkomst’ (van toepassing voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deelname aan de actie) en (ii) ‘Toestemming’ (in geval van het verzamelen van foto’s en/of opnames).


Lidl, alsmede Lidl entiteiten die de persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van deze actie, heeft toegang tot jouw gegevens. De gegevens van de deelnemers zullen door ons uiterlijk 6 maanden na de actie verwijderd worden. Alleen de gegevens van de winnaars worden langer bewaard om te voldoen aan de fiscaal wettelijke bewaarplicht.


Jouw rechten

De deelnemer heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens (i) in te zien, (ii) te corrigeren, (iii) te verwijderen, (iv) te beperken, (v) mee te nemen of (vi) bezwaar te maken tegen de verwerking. Voor meer informatie over de rechten van betrokkenen wordt verwezen naar http://www.lidl.nl/privacy/. Voor de uitoefening van deze rechten kan contact worden opgenomen met de Functionaris Gegevensbescherming via gegevensbescherming@lidl.nl. De deelnemer heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Aansprakelijkheid

Lidl is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit deelname aan de actie of het niet bereikbaar zijn van de internetserver, netwerk-, computer hardware- of softwarestoringen, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor Lidl verantwoordelijk is. Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden onverminderd voor door Lidl ingeschakeld hulppersoneel en door Lidl ingeschakelde derde toeleveranciers en/of fabrikanten van de betreffende prijs. Lidl verstrekt geen enkele garantie op de door Lidl te verstrekken prijzen.


Slotbepalingen

Lidl behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment, zonder aankondiging vooraf en zonder opgave van redenen, af te breken, te beëindigen of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Lidl ziet erop toe dat de actievoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.

In gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins ontoelaatbaar gedrag geconstateerd wordt of wordt vermoed, behoudt Lidl zich het recht voor om de deelnemers van de betreffende actie uit te sluiten.

Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.

Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Lidl zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemers zich dienen te houden.

Typ- en drukfouten in deze actievoorwaarden zijn voorbehouden.

Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunt u een mail sturen naar contact@lidl.nl.


Lidl Nederland GmbH

Havenstraat 71

1271 AG Huizen