Tot en met zondag 3 juli kon er gespaard worden voor GRATIS sportactiviteiten, want bewegen is gezond én belangrijk voor iedereen! Er zijn meer dan 1 miljoen sportactiviteiten te boeken, zoals bootcamps, fitness, yogalesjes, tennislessen, boksklasjes, padelbanen en nog veel meer! Verzilver uw volle spaarkaart t/m 31 augustus 2022. Kijk op sportenmetlidl.nl voor alle sportactiviteiten.

Hoe doet u mee?

 1. 1. Spaar 5 sportzegels

  1. Spaar 5 sportzegels

  Bij elke €10 aan boodschappen spaart u een actiezegel en met 5 zegels heeft u een volle spaarkaart waarmee u een gratis sportactiviteit kan boeken.

 2. 2. Kies je sport

  2. Kies je sport

  Kies uit de 1 miljoen verschillende sportactiviteiten die beschikbaar zijn door heel Nederland. Meer volle spaarkaarten = vaker gratis sporten.

 3. 3. Ga aan de slag

  3. Ga aan de slag

  Boek uw sportticket en laat bij het bezoek aan de locatie de QR-code van uw boekingsbevestiging scannen. Lever uw volle spaarkaart in en kom in beweging.

Actievoorwaarden Lidl Nederland GmbH


De onderhavige actievoorwaarden (hierna: actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Lidl Nederland GmbH (hierna: Lidl) aangeboden spaaractie “Gratis sporten met Lidl” (hierna: actie), tenzij dat uitdrukkelijk anders zal worden vermeld.


Algemeen

Deelname aan deze actie is alleen mogelijk onder de hier vermelde voorwaarden. Door deel te nemen aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden voor deelname. Zowel Lidl als de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via www.lidl.nl/sportenmetlidl


Looptijd van de actie

Deze actie loopt van 23-05-2022 tot en met 03-07-2022, deelname aan de actie is alleen binnen deze periode mogelijk.


Recht van deelname

Deelname staat open voor natuurlijke personen vanaf 18 jaar.


Deelname

1. Bij elke besteding van €10,- aan boodschappen bij alle Lidl filialen in Nederland ontvangt u één zegel. Over het aankoopbedrag van alcohol, tabak en bel- en cadeaukaarten worden geen zegels uitgereikt.


2. Bij 5 zegels heeft u een volle spaarkaart en kunt u een gratis sportactiviteit reserveren op www.sportenmetlidl.nl.

- De beschikbaarheid van de sportactiviteit is afhankelijk van de gekozen sport, locatie, dag en tijd.

3. Na reservering ontvangt u een e-ticket via de mail. Toon uw e-ticket samen met de volle spaarkaart bij de receptie van de gekozen sportlocatie.

- Volle spaarkaarten kunnen worden ingeleverd vanaf 23-05-22 tot en met 31-08-2022. Spaarkaarten zijn niet geldig i.c.m. andere acties en kunnen niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld of andere prijzen.


Let op! Touch Tickets B.V. is de organisator van de Sporten met Lidl campagne.

Champ B.V. is bemiddelaar in het aanbieden van de sportlessen. Uitsluitend Champ B.V. (en niet Lidl) is verantwoordelijk voor de aanbieding van de sportlessen. Lidl is niet verantwoordelijke voor klachten over de sportlessen, het boekingsproces, wijziging in de toepasselijke voorwaarden of enige schade voortvloeiend uit deze aanbieding.


Op alle geboekte sportlessen zijn de algemene voorwaarden van Champ B.V. toepassing, deze kunt u bekijken op sportenmetlidl.nl


Persoonsgegevens

Voor deze actie worden door Lidl geen persoonsgegevens verwerkt. Eventuele persoonsgegevens, zoals uw e-mailadres, die u aan de door u gekozen sportlocatie doorgeeft voor het toesturen van een e-ticket, worden verwerkt door de exploitant van die betreffende locatie. Wilt u weten hoe deze omgaat met uw persoonsgegevens? Kijkt u dan naar de privacyverklaring op hun website of neem contact met hen op.


Aansprakelijkheid

Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer. Lidl is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit of samenhangt met deze actie, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor Lidl verantwoordelijk is. Lidl kan niet aansprakelijk gehouden worden voor post-, netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben. Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden onverminderd voor door Lidl ingeschakeld hulppersoneel en door Lidl ingeschakelde derde toeleveranciers en/of fabrikanten van de betreffende prijs.


Slotbepalingen

Lidl behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment, zonder aankondiging vooraf en zonder opgave van redenen, af te breken, te beëindigen of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Lidl ziet erop toe dat de actievoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.


In gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins ontoelaatbaar gedrag geconstateerd wordt of wordt vermoed, behoudt Lidl zich het recht voor om de deelnemer van de betreffende actie uit te sluiten.


Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.


Typ- en drukfouten zijn voorbehouden.


Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Lidl zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemer zich dient te houden.


Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot het sparen kunt u een mail sturen naar contact@lidl.nl.


Voor alle vragen over het boeken van gratis sportlessen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de klantenservice van Champ via: hello@champ.nl


Lidl Nederland GmbH

Havenstraat 71

1271 AG Huizen