TROMMEL ZONDER ROMMEL

Een gezonde en gevarieerde lunch voor de kinderen naar school is niet altijd even makkelijk. Daarom helpen wij graag een handje.


In een geselecteerd aantal winkels komt een diëtist langs met informatie over hoe je een gezonde broodtrommel voor de kinderen kunt samenstellen. Hier kun je tevens een boekje met recepten en informatie meenemen voor thuis.


Daarnaast bereidt u met de lunch ideeën van Lidl bereidt in mum van tijd een gevarieerde en gezonde lunch boordevol groenten en fruit voor de kinderen. Ga bijvoorbeeld voor een een wrap met ei en tomaat of stop volkorenbrood met hummus met pindakaas in de broodtrommels. Uiteraard mag een wrap pizza Margherita ook niet ontbreken. De kinderen zullen gegarandeerd smullen van de gezonde trommel zonder rommel!

🖍 Kleurplaat actie

🖍 Kleurplaat actie

Raad jij hoeveel broodtrommels er op de kleurplaat te vinden zijn? Stuur je antwoord uiterlijk zondag 3 september in via onderstaand formulier en wie weet maak jij kans op één van de hoofdprijzen! Zoals een aluminium step (t.w.v. €34,99), kids inlineskates (t.w.v. €29,99) of een twisterspel (t.w.v. €21,99). Uiterlijk vrijdag 8 september maken we alle winnaars bekend.

Om het PDF bestand te bekijken gebruikt u Adobe Acrobat Reader.

Formulier

Vul hier jouw antwoord in op de vraag 'Raad jij hoeveel broodtrommels er op de kleurplaat staan?' en wie weet maak jij kans op één van de drie prijzen!

Actievoorwaarden Lidl Nederland GmbH


De onderhavige actievoorwaarden (hierna: actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Lidl Nederland GmbH (hierna: Lidl) aangeboden actie “Winactie Trommel zonder Rommel” (hierna: actie), tenzij dat uitdrukkelijk anders zal worden vermeld.


Algemeen

Deelname aan deze actie is alleen mogelijk onder de hier vermelde voorwaarden. Door deel te nemen aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden voor deelname. Zowel Lidl als de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via www.lidl.nl/trommelzonderrommel


Looptijd van de actie

Deze actie loopt van 10-08-2023 tot en met 03-09-2023. Deelname aan de actie is alleen binnen deze periode mogelijk.


Recht van deelname

Alle personen die woonachtig zijn in Nederland, en op het tijdstip van deelname jonger dan 12 jaar oud zijn, kunnen deelnemen aan deze actie. Bij deelname aan deze actie is toestemming van een ouder of verzorger noodzakelijk. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Lidl en hun gezinsleden, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect is verbonden aan Lidl.


Deelname

Deelname aan de actie vindt plaats door antwoord te geven op de vraag: “Raad jij hoeveel broodtrommels er op de kleurplaat te vinden zijn?”. Iedere deelnemer kan slechts 1 keer deelnemen. Alleen juiste antwoorden maken kans op een prijs. Het antwoord op de vraag dient binnen de looptijd van de actie ingevuld te worden via www.lidl.nl/trommelzonderrommel. Indien een deelnemer meerdere antwoorden geeft doet het eerst gegeven antwoord mee in de verloting. De inhoud van de reactie heeft geen enkele invloed op de uitkomst.


Prijs

• Er zijn in totaal 3 prijzen te winnen, te weten 1x een aluminium step ter waarde van EUR 34,99, 1x kids inlineskates ter waarde van EUR 29,99 en 1x een twisterspel ter waarde van EUR 21,99. De prijs kan niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld.

• De winnaars worden uiterlijk op 08-09-2023 op onafhankelijke wijze per toevalsgenerator vastgesteld.

• De winnaars krijgen per email bericht waarin informatie wordt verstrekt over de uitreiking van de prijs.


Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de actievoorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Lidl gerechtigd op dezelfde wijze een andere winnaar te selecteren. Indien een winnaar zich binnen 14 dagen en na drie herhaalde berichtgevingen niet meldt, komt de aanspraak op de prijs automatisch te vervallen en wordt op dezelfde wijze een andere winnaar geselecteerd.


Persoonsgegevens

Lidl verzamelt de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer van de deelnemers en adres van de winnaars met als doel: (i) het onder de aandacht brengen van onze producten (in geval van acties en/of kansspelen voor onze klanten) (ii) het opnemen van contact in verband met de prijsuitreiking, en (indien van toepassing) (iii) het controleren van je leeftijd. Naast het antwoord op de vraag dient ook bevestigd te worden door een ouder of verzorger dat de deelnemer jonger is dan 12 jaar en toestemming heeft om deel te nemen aan de actie. Deze geeft hierbij ook toestemming voor het verzamelen van persoonsgegeven. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van de gevraagde persoonsgegevens. Wanneer er door de deelnemer foto’s en/of video-opnames worden gepost, waarop derden (bv. familie of vrienden van de deelnemer of andere willekeurige personen) herkenbaar in beeld zijn gebracht, is deelnemer zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toestemming vooraf.


De wettelijke grondslag voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens is: (i) ‘Uitvoering van een overeenkomst’ (van toepassing voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deelname aan de actie) en (ii) ‘Toestemming’ (in geval van het verzamelen van foto’s en/of opnames).


Lidl, alsmede Lidl entiteiten die de persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van deze actie, heeft toegang tot jouw gegevens. De gegevens van de deelnemers zullen door ons uiterlijk 2 maanden na de actie verwijderd worden. Alleen de gegevens van de winnaars worden langer bewaard om te voldoen aan de fiscaal wettelijke bewaarplicht.


Jouw rechten

De deelnemer heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens (i) in te zien, (ii) te corrigeren, (iii) te verwijderen, (iv) te beperken, (v) mee te nemen of (vi) bezwaar te maken tegen de verwerking. Voor meer informatie over de rechten van betrokkenen wordt verwezen naar http://www.lidl.nl/privacy/. Voor de uitoefening van deze rechten kan contact worden opgenomen met de Functionaris Gegevensbescherming via gegevensbescherming@lidl.nl. De deelnemer heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Aansprakelijkheid

Lidl is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit deelname aan de actie of het niet bereikbaar zijn van de internetserver, netwerk-, computer hardware- of softwarestoringen, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor Lidl verantwoordelijk is. Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden onverminderd voor door Lidl ingeschakeld hulppersoneel en door Lidl ingeschakelde derde toeleveranciers en/of fabrikanten van de betreffende prijs. Lidl verstrekt geen enkele garantie op de door Lidl te verstrekken prijzen.


Slotbepalingen

Lidl behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment, zonder aankondiging vooraf en zonder opgave van redenen, af te breken, te beëindigen of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Lidl ziet erop toe dat de actievoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.

In gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins ontoelaatbaar gedrag geconstateerd wordt of wordt vermoed, behoudt Lidl zich het recht voor om de deelnemers van de betreffende actie uit te sluiten.


Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt afgedragen door Lidl. Eventuele aanvullende uitgaven en/of reiskosten zijn voor eigen rekening van de deelnemers.

Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.


Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Lidl zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemers zich dienen te houden.

Typ- en drukfouten in deze actievoorwaarden zijn voorbehouden.

Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kan jij een mail sturen naar contact@lidl.nl. OF contact opnemen via www.lidl.nl/contact


Lidl Nederland GmbH

Havenstraat 71

1271 AG Huizen

📚 Trommel zonder rommel brochure

📚 Trommel zonder rommel brochure

Met goede voeding geef je je kind de perfecte basis om lekker te kunnen presteren op school. En om vol energie het schooljaar door te komen.


In de brochure ‘Trommel zonder rommel’ lees je er alles over. Je krijgt tips om ook in alle drukte of met een klein budget je kind een goed gevulde lunchtrommel mee te geven.

Kijk hier of er in jouw winkel een diëtist langskomt

Bij een geselecteerd aantal winkels komt een diëtist langs om alles te vertellen over hoe je een gezonde, gevarieerde én leuke lunchtrommel maakt voor je kinderen. Bekijk hieronder het schema om te zien waar en wanneer de diëtisten langskomen.