Actievoorwaarden Lidl Nederland GmbH – Facebook

De onderhavige actievoorwaarden (hierna: actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Lidl Nederland GmbH (hierna: Lidl) aangeboden actie Lidl Fanwear  (hierna: actie), tenzij dat uitdrukkelijk anders zal worden vermeld.

 

Algemeen

De actie is niet verbonden aan Facebook en wordt op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. Uitsluitend Lidl Nederland (en niet Facebook) is verantwoordelijk voor de inhoud van de actie. Er bestaat geen enkel verband tussen Facebook en de actie. 

Deelname aan deze actie is alleen mogelijk onder de hier vermelde voorwaarden. Door deel te nemen aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden voor deelname. Zowel Lidl als de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via bit.ly/Lidl-Fanwear1


Looptijd van de actie

Deze actie loopt van 21-06-2020 08:00 uur tot en met 26-06-2020 10:00 uur, deelname aan de actie is alleen binnen deze periode mogelijk.

 

Recht van deelname

Alle personen die woonachtig zijn in Nederland, en op het tijdstip van deelname ten minste 18 jaar oud zijn en op Facebook/ “fan” zijn van Lidl, kunnen deelnemen aan deze actie. Je kan fan worden van Lidl door het aanklikken van de “Vind ik leuk” of “Like“-button op de Facebookpagina van Lidl. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Lidl en hun gezinsleden, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect is verbonden aan Lidl. Van deelname zijn eveneens uitgesloten natuurlijke personen zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

 

Deelname

Deelname aan de actie vindt plaats door antwoord te geven op de vraag Welk Lidl Fanwear item wil jij het liefst winnen? Het antwoord van de vraag dient als reactie gepost te worden onder het Facebook op de “Lidl fanpagina” door gebruik te maken van de reageerfunctie van Facebook. Iedere deelnemer kan slechts een keer deelnemen. Indien een deelnemer meerdere antwoorden geeft doet het eerst gegeven antwoord mee aan de actie. 

 

Prijs

•    Er zijn in totaal 8 prijzen te winnen, te weten:
o    1x Lidl slippers ter waarde van EUR 4,-
o    1x Lidl sneakers ter waarde van EUR 15,-
o    1x Lidl sokken ter waarde van EUR 1,-
o    1x Lidl t-shirt ter waarde van EUR 4,-
•    De prijs kan niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld.
•    De winnaars word/en binnen redelijke termijn op onafhankelijke wijze per toevalsgenerator vastgesteld.
•    De winnaars krijgen per Facebook Messenger bericht waarin informatie wordt verstrekt over de uitreiking van de prijs.

Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de actievoorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Lidl gerechtigd op dezelfde wijze een andere winnaar te selecteren. Indien een winnaar zich binnen 14 dagen en na drie herhaalde berichtgevingen niet meldt, komt de aanspraak op de prijs automatisch te vervallen en wordt op dezelfde wijze een andere winnaar geselecteerd.
 

Persoonsgegevens 

Lidl verzamelt de volgende persoonsgegevens van de winnaars: voor-en achternaam, eventueel e-mailadres en adresgegevens met als doel (i) het onder de aandacht brengen van Lidl en/of Lidl producten, (ii) het opnemen van contact in verband met de prijsuitreiking en (iii) het voldoen aan wettelijke bewaartermijnen. De winnaars zijn zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van de gevraagde persoonsgegevens. 

De wettelijke grondslagen voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens zijn: (i) ‘Uitvoering van een overeenkomst’ (van toepassing voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deelname aan de actie) en (ii) ‘Wettelijke verplichting’ (in verband met de fiscale bewaarplicht).

Lidl heeft toegang tot de voornoemde persoonsgegevens van de winnaars. De gegevens van de deelnemers zullen uiterlijk 3 maanden na de actie door Lidl worden verwijderd. De gegevens van de winnaars worden bewaard conform de fiscaal wettelijke bewaarplicht. 

 

Jouw rechten

De winnaars hebben het recht om zijn of haar persoonsgegevens (i) in te zien, (ii) te corrigeren, (iii) te verwijderen, (iv) te beperken, (v) mee te nemen of (vi) bezwaar te maken tegen de verwerking. Voor meer informatie over de rechten van betrokkenen wordt verwezen naar de privacyverklaring social media Voor de uitoefening van deze rechten kan contact worden opgenomen met de Functionaris Gegevensbescherming via gegevensbescherming@lidl.nl. De winnaars hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Aansprakelijkheid

Lidl is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit deelname aan de actie of het niet bereikbaar zijn van de internetserver, netwerk-, computer hardware- of softwarestoringen, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor Lidl verantwoordelijk is. Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden onverminderd voor door Lidl ingeschakeld hulppersoneel en door Lidl ingeschakelde derde toeleveranciers en/of fabrikanten van de betreffende prijs. Lidl verstrekt geen enkele garantie op de door Lidl te verstrekken prijzen.

 

Slotbepalingen

Lidl behoudt zich het recht voor om het spel op ieder moment, zonder aankondiging vooraf en zonder opgave van redenen, af te breken, te beëindigen of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Lidl ziet erop toe dat de actievoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
In gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins ontoelaatbaar gedrag geconstateerd wordt of wordt vermoed, behoudt Lidl zich het recht voor om de deelnemers van de betreffende actie uit te sluiten.
Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt afgedragen door Lidl. 
Eventuele aanvullende uitgaven en/of reiskosten zijn voor eigen rekening van de deelnemers.
Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.
Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Lidl zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemers zich dienen te houden. 

 

Typ- en drukfouten in deze actievoorwaarden zijn voorbehouden.

 

Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kan jij een mail sturen naarcontact@lidl.nl.

 

Lidl Nederland GmbH
Havenstraat 71
1271 AG Huizen