Hoe werkt het?

Stap 1 Bakwedstrijd
Stap 2 Bakwedstrijd
Stap 3 Bakwedstrijd
Stap 4 Bakwedstrijd

Inspiratie opdoen?

Bakwedstrijd Recepten Inspiratie
Actievoorwaarden Lidl Nederland GmbH
Toon inhoud
Verberg inhoud

De onderhavige actievoorwaarden (hierna: actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Lidl Nederland GmbH (hierna: Lidl) aangeboden actie “Mooiste lente-baksel’ (hierna: actie), tenzij dat uitdrukkelijk anders zal worden vermeld.

 

Algemeen
Deelname aan deze actie is alleen mogelijk onder de hier vermelde voorwaarden. Door deel te nemen aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden voor deelname. Zowel Lidl als de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via www.lidl.nl/bakwedstrijd.

 

Looptijd van de actie
Deze actie loopt van 08-03-2021 tot en met 02-04-2021, deelname aan de actie is alleen binnen deze periode mogelijk.

 

Recht van deelname
Alle personen die woonachtig zijn in Nederland, en op het tijdstip van deelname ten minste 18 jaar oud zijn, kunnen deelnemen aan deze actie. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Lidl en hun gezinsleden, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect is verbonden aan Lidl. 

 

Deelname
Deelname aan de actie vindt plaats door een taart, cake of koekjes te bakken en het resultaat te delen met Lidl door een foto + gegevens per email te sturen naar winactie@lidl.nl. 

 

Prijzen
•    Er zijn in totaal 6 prijzen te winnen, te weten:
o    1 jaar lang gratis bakspullen van Belbake t.w.v. 260,-
o    1x Broodbakmachine t.w.v 59,99
o    2x Staafmixerset & handmixer t.w.v 32,98
o    1x Bakpakket met handmixer & siliconen muffinset/bakvormen/kwastjes t.w.v 20,96
o    1x Wafelijzer t.w.v 19,99
De prijs kan niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld.
•    Lidl zal uiterlijk op 09-04-2021 op onafhankelijke wijze uit alle reacties een winnaar kiezen die de mooiste lente bakcreatie heeft gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
•    De winnaars krijgen per email bericht waarin informatie wordt verstrekt over de uitreiking van de prijs. De foto’s van de lente baksels van de 6 winnaars worden uiterlijk 12-04-2021 uitgelicht op de site www.lidl.nl/bakwedstrijd 

Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de actievoorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Lidl gerechtigd op dezelfde wijze een andere winnaar te selecteren. Indien een winnaar zich binnen 14 dagen en na drie herhaalde berichtgevingen niet meldt, komt de aanspraak op de prijs automatisch te vervallen en wordt op dezelfde wijze een andere winnaar geselecteerd.

 

Persoonsgegevens
Lidl verzamelt de volgende persoonsgegevens van de deelnemers: voor-en achternaam, geboortedatum en e-mailadres en van de winnaars tevens het adres met als doel: (i) het onder de aandacht brengen van Lidl en/of Lidl producten, (ii) het opnemen van contact in verband met de prijsuitreiking en (iii) het voldoen aan wettelijke bewaartermijnen.  De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van de gevraagde persoonsgegevens. Wanneer er door de deelnemer foto’s en/of video-opnames worden gepost, waarop derden (bv. familie of vrienden van de deelnemer of andere willekeurige personen) herkenbaar in beeld zijn gebracht, is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toestemming vooraf.

 

De wettelijke grondslag voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens is: (i) ‘Uitvoering van een overeenkomst’ (van toepassing voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deelname aan de actie); (ii) ‘Wettelijke verplichting’ (in verband met de fiscale bewaarplicht) en (iii) ‘Toestemming’ (in geval van het verzamelen van foto’s en/of opnames). 

 

Lidl, alsmede Lidl entiteiten die de persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van deze actie, heeft toegang tot jouw gegevens. De gegevens van de deelnemers zullen door ons uiterlijk 12 maanden na de actie verwijderd worden. Alleen de gegevens van de winnaars worden langer bewaard om te voldoen aan de fiscaal wettelijke bewaarplicht.

 

Jouw rechten
De deelnemer heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens (i) in te zien, (ii) te corrigeren, (iii) te verwijderen, (iv) te beperken, (v) mee te nemen of (vi) bezwaar te maken tegen de verwerking. Voor meer informatie over de rechten van betrokkenen wordt verwezen naar http://www.lidl.nl/privacy/. Voor de uitoefening van deze rechten kan contact worden opgenomen met de Functionaris Gegevensbescherming via gegevensbescherming@lidl.nl. De deelnemer heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Aansprakelijkheid
Lidl is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit deelname aan de actie of het niet bereikbaar zijn van de internetserver, netwerk-, computer hardware- of softwarestoringen, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor Lidl verantwoordelijk is. Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden onverminderd voor door Lidl ingeschakeld hulppersoneel en door Lidl ingeschakelde derde toeleveranciers en/of fabrikanten van de betreffende prijs. 

 

Slotbepalingen
Lidl behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment, zonder aankondiging vooraf en zonder opgave van redenen, af te breken, te beëindigen of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Lidl ziet erop toe dat de actievoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
In gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins ontoelaatbaar gedrag geconstateerd wordt of wordt vermoed, behoudt Lidl zich het recht voor om de deelnemers van de betreffende actie uit te sluiten.
Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.
Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Lidl zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemers zich dienen te houden. 
Typ- en drukfouten in deze actievoorwaarden zijn voorbehouden.
Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kan jij een mail sturen naar contact@lidl.nl.

 

Lidl Nederland GmbH
Havenstraat 71
1271 AG Huizen