danger
Geen browser ondersteuning

Deze browser wordt niet ondersteund

Meest gestelde vragen
arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
Hoe kan ik aan de knutselplaat komen?

De knutselplaten kunt u ophalen in de winkel of downloaden via lidl.nl.

arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
Hoe kan ik kans maken op de hoofdprijs?

Bij de kassa in de winkel kun je je knutsel-ei inleveren. Tegen inlevering van de paasei krijg je een leuk cadeautje. Uit alle ingeleverde paaseieren wordt er per filiaal één winnaar gekozen. 

arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
Tot wanneer kan ik mijn paasei inleveren?

De knutsel-ei moet voor zaterdag 24 maart bij de kassa in de winkel ingeleverd worden.

arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
Mag ik mijn paasei weer naar huis meenemen?

Ja, natuurlijk! Op vertoon van je knutsel-ei krijg je bij de kassa een leuk cadeautje. Maar omdat je het ei niet inlevert maak je geen kans op de hoofdprijs. 

arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
Wanneer wordt de uitslag van de winnaar bekend?

Als je de winnaar bent neemt de supermarktmanager van jouw filiaal voor 30 april telefonisch contact met je op. 

arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
Wie kiest de winnaar uit?

De supermarktmanager en een medewerker uit jouw filiaal bekijken alle paaseieren en kiezen samen de mooiste & meest originele paasei uit. 

arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
Hoe ontvang ik de hoofdprijs?

Vanaf woensdag 11 april t/m woensdag 18 april kun je je paasei op komen halen in de winkel. 

arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
Wanneer kan ik mijn paasei weer ophalen?

Vanaf woensdag 11 april t/m woensdag 18 april kun je je paasei op komen halen in de winkel. 

arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
Kan ik de VitaMaxi ook kopen of op een andere manier verkrijgen?

Nee, de VitaMaxi wordt uitsluitend voor deze knutselplaatwedstrijd weggegeven als hoofdprijs en is niet los te koop. 

arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
Wat zijn de actievoorwaarden?

Actievoorwaarden Lidl Nederland GmbH
De onderhavige actievoorwaarden (hierna: actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Lidl Nederland GmbH (hierna: Lidl) aangeboden actie KLEURWEDSTRIJD PASEN (hierna: actie), tenzij dat uitdrukkelijk anders zal worden vermeld.

Algemeen
Deelname staat open voor natuurlijke personen;Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Lidl en hun gezinsleden, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect is verbonden aan Lidl;Van deelname zijn eveneens uitgesloten natuurlijke personen zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland;Deelname aan de actie staat open voor personen tot en met 12 jaar. Deelnemer wordt geacht toestemming tot deelname te hebben van ouder/ voogd;Door deelname aan de door Lidl aangeboden actie gaat u akkoord met de actievoorwaarden;Zowel Lidl als de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden;Aan de deelnemers worden geen (communicatie-) kosten in rekening gebracht;De actievoorwaarden zullen worden gepubliceerd op www.lidl.nl;De winnaars zullen hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Lidl, voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunt u een mail sturen naar contact@lidl.nl;

Looptijd van de actie
Deze actie loopt van 08-03-2018 t/m 24-03-2018, deelname aan de actie is alleen binnen deze    
periode mogelijk.

Deelname
Deelname geschiedt op de volgende wijze:

Ouders/kind nemen een knutselplaat mee uit een Lidl filiaal en kleuren en knutselen hun paasei in elkaar. Bij inlevering van het ei bij de kassa ontvangt de deelnemer een cadeautje. Per persoon kan 1 geknutseld ei ingeleverd worden. De eieren worden in het filiaal opgehangen.
Met het inleveren van het ei wordt ook kans gemaakt op de hoofdprijs. Het filiaal kiest het mooiste geknutselde ei uit alle ingeleverde eieren. De hoofdprijs prijs wordt per filiaal 1 keer weggegeven..

Prijzen
Er zijn in totaal 416 prijzen (1 prijs per filiaal) te winnen, te weten:
1 VitaMaxi (knuffel in de gedaantes van groente & fruit) t.w.v. € 14,99   

De totale waarde van de prij(s)(zen) is in euro:
Circa 416 x € 14,99 = circa € 6235,84 (afhankelijk van het aantal filialen).

Prijzen kunnen niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld;Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de actievoorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Lidl gerechtigd op dezelfde wijze een andere winnaar te selecteren;De winnaar zal op een onafhankelijke wijze door de supermarktmanager en de assistent supermarktmanager van het filiaal worden gekozen; Uiterlijk op 30-04-2018 ontvangen de winnaars persoonlijk bericht waarin informatie wordt verstrekt over de uitreiking van de prijs;Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd;In geval van een kassabonactie dient de winnaar de originele en onbeschadigde kassabon aan Lidl te kunnen overleggen; bij gebreke waarvan geen aanspraak op de prijs kan worden gemaakt.Indien een winnaar zich binnen 14 dagen en na drie herhaalde berichtgevingen niet meldt, komt de aanspraak op de prijs automatisch te vervallen en wordt op dezelfde wijze een andere winnaar geselecteerd.

Persoonsgegevens
Lidl verzamelt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deelname aan de actie. De verkregen persoonsgegevens worden slechts aan derde partijen verstrekt indien:deze derde de persoonsgegevens nodig heeft voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij deze derde persoonsgegevens voor Lidl verwerkt, en/ofhet een onderneming binnen de Lidl ondernemingsgroep betreft die deze persoonsgegevens verwerkt voor de uitvoering van deze actie.

De verwerking van de persoonsgegevens door deze derde partijen gebeurt conform onze   instructie. Deze derde partijen zijn verplicht de Nederlandse wet-, en regelgeving na te leven. Met uitzondering van de gevallen zoals hierboven genoemd, worden uw persoonsgegevens niet beschikbaar gesteld aan derden.

De verzamelde gegevens zullen na de betreffende actie(s) verwijderd worden en zullen enkel gebruikt worden voor de actie(s) waarvoor ze verzameld zijn en het uitkeren van de prijs, tenzij de deelnemer uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om zijn persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken;De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van de gevraagde persoonsgegevens;Indien u wilt weten hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt; of u uw gegevens wilt laten verbeteren, aanvullen, verwijderen of af laten schermen, kunt u een email sturen naar: gegevensbescherming@lidl.nl.

Aansprakelijkheid
Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor opgave van de juiste gegevens en eventueel aanvullende uitgaven en/of reiskosten zijn voor rekening van de deelnemer; Lidl is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze actie of uit de door Lidl te verstrekken prijzen tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van Lidl. Lidl verstrekt geen enkele garantie op de door Lidl te verstrekken prijzen; Lidl kan niet aansprakelijk gehouden worden voor post-, netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben.Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid, gelden onverminderd voor door Lidl ingeschakeld hulppersoneel en door Lidl ingeschakelde  toeleveranciers en/of fabrikanten van het betreffende product/ de prijs.

Slotbepalingen
Lidl behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen eenzijdig de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen waarbij Lidl er op toeziet dat de actievoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.In gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins ontoelaatbaar gedrag  geconstateerd wordt of wordt vermoed, behoudt Lidl zich het recht voor om de deelnemer van de betreffende actie uit te sluiten.Typ- en drukfouten voorbehouden.

Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014.Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Lidl zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemer zich dient te houden.

Lidl Nederland GmbH
Postbus 198
1270 AD Huizen
E-mail: contact@lid.nl