PRIVACYVERKLARING SOCIAL MEDIA

Privacyverklaring voor onze social media sites

Hartelijk dank voor jouw interesse in ons bedrijf. Door middel van deze privacyverklaring informeren wij je over de verwerking van jouw persoonsgegevens op onze social media bedrijfspagina’s. Je persoonsgegevens worden door Lidl Nederland GmbH (hierna: Lidl) in overeenstemming met de geldende (privacy) wetgeving verwerkt (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming,  de Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Telecommunicatiewet (Tw).

1. Verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking op sociale media

Lidl maakt gebruik van social media om jou op de hoogte houden van onze producten, acties en aanbiedingen. Je kan ons volgen op de onderstaande social media platformen:

Twitter: https://www.twitter.com/lidlnederland
Facebook: https://www.facebook.com/lidlnederland
YouTube: https://www.youtube.com/user/LidlNederland
Instagram: https://www.instagram.com/lidlnederland
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lidl-nederland
Pinterest: https://nl.pinterest.com/LidlNederland/

Wanneer jij onze bedrijfspagina’s bezoekt en daar een reactie op plaatst, worden er gegevens van jou verwerkt. Lidl en het social media platform zijn er ieder afzonderlijk of gezamenlijk verantwoordelijk voor dat dit in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving gebeurt.

2. Verantwoordelijkheid van de beheerders van sociale media platforms

Het social media platform beheert de IT-infrastructuur van het platform, heeft zijn eigen gegevensbeschermingsbeleid en onderhoudt met jou een eigen gebruiksrelatie (voor zover je een geregistreerde gebruiker bent van het social media platform). Op de gegevens die social media platformen van jou verzamelen, heeft Lidl geen invloed Het social media platform is verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens. Voor meer informatie over de gegevensverwerking door het social media platform verwijzen wij je naar de privacyverklaring van het social media platform:

Twitter: https://twitter.com/en/privacy
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
YouTube: https://policies.google.com/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Pinterest: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy
 

3.Onze verantwoordelijkheid

a) Communicatie via social media

Doel van onze gegevensverwerking

Op onze bedrijfspagina delen wij bepaalde informatie met onze klanten. Wanneer jij een reactie, video, foto, like plaatst, zijn jouw gegevens openbaar. De verwerking van deze (persoons)gegevens vindt plaats met als doel informatie te verstrekken over onder andere aanbiedingen, producten, dienstverlening, acties, kansspelen en andere onderwerpen binnen Lidl.

Wettelijke grondslag

De wettelijke grondslag voor de verwerking van je gegevens is ons gerechtvaardigd belang om via het social media platform te communiceren met onze klanten en reclame te maken voor ons bedrijf.

Ontvangers / categorieën van ontvangers:

Als je ons een vraag voorlegt op onze bedrijfspagina, kunnen wij je in bepaalde gevallen doorverwijzen naar een ander communicatiekanaal zoals Facebook Messenger, Twitter DM of e-mail. Je kan ons te allen tijde vertrouwelijk vragen voorleggen door een bericht te sturen naar het onderaan deze privacyverklaring vermelde adres. Gegevens die ons vertrouwelijk  (bijv. per privébericht, brief of e-mail) worden voorgelegd, worden niet doorgegeven aan organisaties buiten de Lidl-groep. Hiervan zijn uitgezonderd bedrijven die in onze opdracht en volgens onze instructies gegevens verwerken, zoals social media bureaus. We hebben hiermee goede afspraken over de verwerking van persoonsgegevens.

Opslagtermijn / criteria voor het vaststellen van de opslagtermijn

Openbare berichten blijven op de tijdlijn staan, zolang deze niet door jou (of door ons ingeval van ongepastheid) worden verwijderd. Gegevens die ons vertrouwelijk worden voorgelegd, worden door ons uiterlijk 90 dagen na de laatste beantwoording verwijderd of ontdaan van hun identificerende kenmerken (geanonimiseerd).

 b) Acties en kansspelen

Doel van onze gegevensverwerking

Je kan op onze bedrijfspagina deelnemen aan verschillende acties en/of kansspelen (hierna te noemen ‘acties’). Eventuele persoonsgegevens die jij ons verstrekt in het kader van je deelname aan een actie worden uitsluitend gebruikt voor de afwikkeling van de actie (bv. bepaling van de winnaar, kennisgeving van de winnaar, verzending van de prijs).

De wettelijke grondslag voor het verwerken van jouw gegevens is in dit geval een overeenkomst, om de actie te kunnen uitvoeren hebben wij jouw gegevens en een aanvaarding van de van toepassing zijnde voorwaarden nodig.

Ontvangers / categorieën van ontvangers

Wij geven alleen gegevens aan derden door als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de actie, de verzending van de prijs of als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Houd er rekening mee dat andere gebruikers van het social media platform in bepaalde gevallen kunnen zien dat je deelneemt aan de actie en dat de winnaar op onze bedrijfspagina bekend kan worden gemaakt. Voor zover je deelneemt aan het kansspel onder jouw echte naam of herkenbaar bent aan foto's in jouw profiel, kunnen wij herkenning door andere gebruikers van het social media platform niet uitsluiten.

Opslagtermijn / criteria voor het vaststellen van de opslagtermijn

Na de bekendmaking van de winnaar(s) van de actie worden de gegevens van de deelnemers uit onze systemen gewist. Bij prijzen in natura worden alleen de gegevens van de winnaars gedurende de looptijd van de wettelijke garantie bewaard om in het geval van gebreken voor herstel of vervanging te kunnen zorgen.

c) Social media listening

Doel van onze gegevensverwerking

Behalve informatie die we met je delen via sociale media, maken we gebruik van ‘social media listening’. Dit is het volgen en monitoren van berichten over ons bedrijf en onze producten en diensten via social media. Wanneer we bijvoorbeeld een nieuwe productlijn introduceren, kunnen we met behulp van social media listening nagaan wat het publiek hiervan vindt en daarop inspelen. De omvang van de door ons verzamelde gegevens wordt volledig bepaald door de inhoud van op social media geplaatste content. Dit kan variëren van klantervaringen tot reacties op onze producten of diensten.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van bovengenoemde gegevens is ons ‘gerechtvaardigd belang’ om toegang te verkrijgen tot berichten over ons bedrijf, onze producten en diensten en de branche.

Ontvangers / categorieën van ontvangers

Voor ‘social media listening’ maken wij gebruik van de diensten van externe partijen waarmee wij goede afspraken hebben gemaakt over de omgang met jouw persoonsgegevens.

Opslagtermijn / criteria voor het opstellen van de opslagtermijn

Je gegevens worden opgeslagen voor de duur die nodig is om in te kunnen spelen op berichten over ons bedrijf, onze producten en onze service op social media.

4. Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor cookies

Het social media platform waar wij ons bedrijf op presenteren, maakt  gebruik van zogenaamde tracking cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op de internetbrowser van jouw computer, smartphone of tablet, telkens wanneer je pagina’s op het social media platform of andere websites bezoekt. Hierbij maakt het niet uit of je op het social media platform bent ingelogd of niet. Met deze cookies is het social media platform in staat jouw surfgedrag in kaart te brengen en ons op anonieme basis daarover gegevens te verstrekken in de vorm van statistieken die wij gebruiken voor het opstellen van relevante advertenties die vervolgens door het social media platform aan de door ons vastgestelde doelgroep worden getoond.

Omdat wij de doelgroep bepalen aan wie de advertenties worden getoond en de criteria vast stellen aan de hand waarvan (op anonieme basis) statistieken door het social media platform worden opgesteld, zijn wij tezamen met het social media platform verantwoordelijk voor de verwerking van die persoonsgegevens. Die verantwoordelijkheid is in dit geval echter zeer beperkt aangezien wij van jou geen persoonsgegevens in bezit hebben of verwerken, de statistieken niet kunnen uitschakelen en verder geen enkele invloed hebben op de wijze waarop de gegevensverwerking door het social media platform plaatsvindt. Hierdoor is het bijvoorbeeld ook niet mogelijk te zeggen hoe lang jouw persoonsgegevens door het social media platform worden bewaard.  

5. Jouw rechten als betrokkene

Je hebt bepaalde rechten als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens.  Deze worden hieronder kort nader toegelicht. Deze rechten heb je ook ten opzichte van de beheerder van het social media platform, maar daarvoor verwijzen we je naar de privacyverklaring van de betreffende beheerder. Voor een uitgebreidere toelichting over je rechten raden we je aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl):

Inzagerecht

Zo heb je het recht om inzage te krijgen in de (categorieën van) persoonsgegevens die Lidl van jou verwerkt, de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden en voor hoe lang, wie deze gegevens ontvangt (en wat de herkomst is van gegevens als je deze niet zelf hebt aangeleverd).

Recht op rectificatie

Kom je er (op basis van je inzagerecht) achter dat de persoonsgegevens waarover wij beschikken niet kloppen of onvolledig zijn, kun je ons verzoeken je gegevens aan te passen, dan wel aan te vullen.

Recht op gegevenswissing

Je kunt ons, met name ingeval van intrekking van je toestemming voor het verwerken van jouw gegevens, verzoeken je persoonsgegevens volledig te verwijderen. We kunnen of mogen niet altijd al je gegevens verwijderen. Soms is de verwerking namelijk bijvoorbeeld nog nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Recht op verwerkingsbeperking 

In onderstaande situaties heb je het recht ons te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken:

  • Je bent van mening dat de informatie onjuist is
  • Wij verwerken je gegevens onrechtmatig
  • We hebben jouw gegevens niet langer nodig, maar jij wilt dat wij deze bewaren in verband met een juridische procedure
  • Je meent dat jouw privacybelang zwaarder weegt dan ons gerechtvaardigd belang om jouw gegevens te verwerken. Wij stoppen de verwerking dan totdat we jou antwoord kunnen geven op wiens belang zwaarder weegt.

Recht op bezwaar

Je hebt te allen tijde het recht om onder bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking. Dit is bijvoorbeeld het geval als wij jouw gegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang. Wij zullen dan jouw privacybelangen afwegen tegen onze bedrijfsbelangen. Als jouw privacybelangen zwaarder wegen, zullen wij jouw gegevens niet meer verwerken. Mochten jouw persoonsgegevens door ons ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heb je altijd het recht daartegen bezwaar te maken en stoppen we in dat geval direct met het verwerken van deze persoonsgegevens.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt het recht een verzoek tot dataportabiliteit in te dienen. We zullen de gegevens die onder dit recht vallen op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan jou ter beschikking stellen zodat je deze aan een derde partij kunt overdragen.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Wij zetten ons te allen tijde in om jouw privacy te waarborgen. Merk je dat wij toch nog verbeterpunten hebben als het gaat om jouw privacy, dan horen wij dit graag. Pak je het liever op een andere manier aan, dan kan je er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zullen je dan verder helpen.

Heb je nog vragen?

Mocht je na het lezen van onze privacy verklaring nog vragen hebben over het verwerken van je persoonsgegevens door Lidl, dan kan je deze stellen aan onze Functionaris voor Gegevensbescherming via het postadres: Lidl Nederland GmbH, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming Postbus 198, 1270 AD Huizen en/of via gegevensbescherming@lidl.nl.

Dit email adres is slechts bestemd voor vragen met betrekking tot bescherming van je persoonsgegevens/privacy. Heb je een algemene vraag/klacht, neem dan contact op met onze klantenservice via 020-7095039. Je kan ons natuurlijk ook bereiken via een van onze mediakanalen.