Actievoorwaarden BBQ-Spaaractie
Toon inhoud
Verberg inhoud

Actievoorwaarden Lidl Nederland GmbH

 
De onderhavige actievoorwaarden (hierna: actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Lidl Nederland GmbH (hierna: Lidl) aangeboden actie “BBQ-spaaractie” (hierna: actie), tenzij dat uitdrukkelijk anders zal worden vermeld.

Algemeen

Deelname aan deze actie is alleen mogelijk onder de hier vermelde voorwaarden. Door deel te nemen aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden voor deelname. Zowel Lidl als de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via www.lidl.nl.

Looptijd van de actie

Deze actie loopt van 18-05-2020 tot en met 23-08-2020. Deelname aan de actie is alleen binnen deze periode mogelijk. Volle spaarkaarten kunnen worden ingeleverd tot en met 30-08-2020.

Recht van deelname

Deelname staat open voor natuurlijke personen. 

Deelname

  • Diverse verse vlees-, vis of vega producten uit het BBQ-assortiment van Lidl bevatten spaarpunten. Bij afrekening van een van deze versproducten uit het BBQ-assortiment ontvangt u één spaarpunt.
  • Bij 8 punten heeft u een volle spaarkaart.
  • De deelnemer kan zo veel en zo vaak sparen als gewenst.

Spaarkaarten

Bij inlevering van één volle spaarkaart met 8 BBQ-spaarpunten ontvangt de deelnemer één gratis BBQ-product t.w.v. maximaal €2,49. De deelnemer kan (zolang de voorraad strekt) kiezen uit:

  • 200 g vegetarische hamburgers t.w.v. €1,59
  • 200 g Beter Leven hamburgers t.w.v. €1,99
  • 400 g Beter Leven braadworsten t.w.v. €2,49

 
Bij inlevering van twee volle spaarkaarten met 8 BBQ-spaarpunten per spaarkaart ontvangt de deelnemer één gratis BBQ-product t.w.v. maximaal €4,49. De deelnemer kan (zolang de voorraad strekt) kiezen uit:

  • 420 g gemarineerde BBQ kipworstjes t.w.v. €2,79     
  • 375 g gemarineerde varkensfiletlapjes t.w.v. €3,79
  • 200 g gemarineerde zalmfilet t.w.v. €4,49

Alleen originele en onbeschadigde volle spaarkaarten met daarop originele en onbeschadigde spaarpunten zijn inwisselbaar. Lidl behoudt zich het recht voor spaarkaarten te weigeren die niet aan de spaarvoorwaarden voldoen of die frauduleus overkomen. Spaarkaarten kunnen niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld of andere prijzen. De spaarpunten zijn niet geschikt voor kinderen van 0 tot 3 jaar.   

Aansprakelijkheid

Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer. De deelnemer is eventueel zelf verantwoordelijk voor opgave van de juiste gegevens. Eventueel aanvullende uitgaven zijn voor rekening van de deelnemer.
 
Lidl is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit of samenhangt met deze actie, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor Lidl verantwoordelijk is. Lidl kan niet aansprakelijk gehouden worden voor post-, netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben. Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden onverminderd voor door Lidl ingeschakeld hulppersoneel en door Lidl ingeschakelde derde toeleveranciers en/of fabrikanten van de betreffende prijs.

Slotbepalingen

Lidl behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment, zonder aankondiging vooraf en zonder opgave van redenen, af te breken, te beëindigen of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Lidl ziet erop toe dat de actievoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
 
In gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins ontoelaatbaar gedrag geconstateerd wordt of wordt vermoed, behoudt Lidl zich het recht voor om de deelnemer van de betreffende actie uit te sluiten.
 
Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.
 
Typ- en drukfouten zijn voorbehouden.
 
Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Lidl zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemer zich dient te houden.
 
Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunt u een mail sturen naar contact@lidl.nl.
 
Lidl Nederland GmbH
Havenstraat 71
1271 AG Huizen