Voor de oplettende kindjes hebben we in deze Sintbrochure kleine Sintjes verstopt. Kan jij ze allemaal vinden? Tel de Sintjes en geef je antwoord door via onderstaand formulier. Wie weet maak jij dan kans op een Sint Verrassingspakket vol leuke speelgoed-artikelen en snoepgoed!

Actievoorwaarden
Toon inhoud
Verberg inhoud

Actievoorwaarden Lidl Nederland GmbH

 

De onderhavige actievoorwaarden (hierna: actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Lidl Nederland GmbH (hierna: Lidl) aangeboden actie “Sintjes tellen” (hierna: actie), tenzij dat uitdrukkelijk anders zal worden vermeld.


Algemeen

Deelname aan deze actie is alleen mogelijk onder de hier vermelde voorwaarden. Door deel te nemen aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden voor deelname. Zowel Lidl als de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via www.lidl.nl/sintjestellen.


Looptijd van de actie

Deze actie loopt van 17-10-2020 08:00 uur tot en met 5-12-2020 17:00 uur, deelname aan de actie is alleen binnen deze periode mogelijk.


Recht van deelname

Alle personen die woonachtig zijn in Nederland, en op het tijdstip van deelname 3 tot en met 8 jaar oud zijn, kunnen deelnemen aan deze actie. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Lidl en hun gezinsleden, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect is verbonden aan Lidl. Van deelname zijn eveneens uitgesloten natuurlijke personen zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.


Deelname

Deelname aan de actie vindt plaats door Alleen juiste antwoorden maken kans op een prijs. Het antwoord op de vraag dient te worden ingevuld op www.lidl.nl/sintjestellen. Naast het antwoord op de vraag dient ook de geboortedatum van de deelnemer vermeldt te worden.


Prijs

  • Er zijn in totaal 3 prijzen te winnen, te weten een speel- en snoepgoedpakket ter waarde van maximaal EUR 50. De prijs kan niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld.

Lidl zal binnen redelijke termijn op onafhankelijke wijze uit alle reacties een winnaar kiezen die het juiste antwoord heeft gegeven op de vraag “Hoeveel sintjes tel jij in de Sintbrochure?”. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

  • De winnaars krijgen per email bericht waarin informatie wordt verstrekt over de uitreiking van de prijs.

 

Indien een winnaar zich binnen 14 dagen en na drie herhaalde berichtgevingen niet meldt, komt de aanspraak op de prijs automatisch te vervallen en wordt op dezelfde wijze een andere winnaar geselecteerd.


Persoonsgegevens

Lidl verzamelt de volgende persoonsgegevens van de deelnemer: voor- en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Verder verzamelt Lidl de adresgegevens van de winnaars. Lidl verzamelt deze persoonsgegevens met als doel (i) het onder de aandacht brengen van onze producten (in geval van acties en/of kansspelen voor onze klanten), (ii) het opnemen van contact in verband met de prijsuitreiking en (iii) het voldoen aan wettelijke bewaartermijnen.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van de gevraagde persoonsgegevens.

 

De wettelijke grondslagen voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens zijn: (i) ‘Uitvoering van een overeenkomst’ (van toepassing voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deelname aan de actie) en (ii) ‘Wettelijke verplichting’ (in verband met de fiscale bewaarplicht).

 

Lidl heeft toegang tot voornoemde  persoonsgegevens. De gegevens van de deelnemers zullen door ons uiterlijk 3 maanden na de actie verwijderd worden. Alleen de gegevens van de winnaars worden langer bewaard om te voldoen aan de fiscaal wettelijke bewaarplicht.

 

Jouw rechten

De deelnemer heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens (i) in te zien, (ii) te corrigeren, (iii) te verwijderen, (iv) te beperken, (v) mee te nemen of (vi) bezwaar te maken tegen de verwerking. Voor meer informatie over de rechten van betrokkenen wordt verwezen naar http://www.lidl.nl/privacy/[privacy link intern]. Voor de uitoefening van deze rechten kan contact worden opgenomen met de Functionaris Gegevensbescherming via gegevensbescherming@lidl.nl. De deelnemer heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Aansprakelijkheid

Lidl is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit deelname aan de actie of het niet bereikbaar zijn van de internetserver, netwerk-, computer hardware- of softwarestoringen, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor Lidl verantwoordelijk is. Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden onverminderd voor door Lidl ingeschakeld hulppersoneel en door Lidl ingeschakelde derde toeleveranciers en/of fabrikanten van de betreffende prijs. Lidl verstrekt geen enkele garantie op de door Lidl te verstrekken prijzen.

 

Slotbepalingen

Lidl behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment, zonder aankondiging vooraf en zonder opgave van redenen, af te breken, te beëindigen of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Lidl ziet erop toe dat de actievoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.

In gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins ontoelaatbaar gedrag geconstateerd wordt of wordt vermoed, behoudt Lidl zich het recht voor om de deelnemers van de betreffende actie uit te sluiten.

Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.

Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Lidl zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemers zich dienen te houden.

Typ- en drukfouten in deze actievoorwaarden zijn voorbehouden.

Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kan jij een mail sturen naar contact@lidl.nl.

Lidl Nederland GmbH

Havenstraat 71

1271 AG Huizen