Algemene Voorwaarden BoerderijMini App

Algemene Voorwaarden BoerderijMini App


Versie 1.0.0


Artikel 1. Toepassingsgebied

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op het door Lidl Nederland GmbH (hierna: “Lidl”) aangeboden BoerderijMini spel (hierna: “Dienst”).


Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 01-01-2022.


Artikel 2. Het BoerderijMini spel

2.1 Onder de Dienst wordt verstaan: het BoerderijMini spel dat via de Applicatie Store (hierna: “App Store”) door Lidl kosteloos ter beschikking wordt gesteld ter promotie van de in de Nederlandse Lidl filialen verkrijgbare BoerderijMini’s.

2.2 De Dienst richt zich op Lidl klanten en hun gezinsleden die hier gebruik van kunnen maken.

2.3 Deelname aan de Dienst is alleen mogelijk onder de hier vermelde voorwaarden. Door deel te nemen aan deze Dienst ga jij akkoord met deze voorwaarden. Zowel Lidl als de gebruikers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

2.4 De Diensten zijn alleen voor persoonlijk gebruik en mogen niet worden gebruikt in verband met commerciële activiteiten. Elk gebruik van de Dienst in strijd met deze bepaling, inclusief het communiceren van advertenties of verzoeken, via elektronische of andere middelen voor het verzenden van ongevraagde e-mail of ongeautoriseerde framing van of links naar de Dienst, is verboden.


Artikel 3. De App

3.1 De App is reclame voor Lidl.

3.2 De Dienst is kosteloos te downloaden via een App Store. Voor verschillende typen mobiele telefoons zijn er specifieke softwareversies. Om technische redenen kan voor sommige typen geen geschikte software worden aangeboden. Als er voor een bepaalde mobiele telefoon geen geschikte softwareversie beschikbaar is, kan jij de Dienst niet gebruiken.

3.3 Voor de installatie van de App en het gebruik van de Dienst dient de mobiele telefoon van de gebruikers te beschikken over een internetverbinding. De kosten voor de internetverbinding komen voor rekening van de gebruikers.

3.4 Voor een optimaal gebruik van de Dienst ben jij verplicht de door Lidl aangeboden updates te installeren.


Artikel 4. Registratie en account

Om gebruik te kunnen maken van onze Dienst heb je geen account nodig.


Artikel 5. Uw plichten

Jij dient de Dienst te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en deze algemene voorwaarden.


Artikel 6. Virtuele items

In de App kan jij (a) virtuele valuta 'verdienen' of 'kopen', inclusief maar niet beperkt tot virtuele munten, contant geld, tokens of punten, allemaal voor gebruik in de Dienst; (b) virtuele in-game items (samen met virtuele valuta); of (c) bepaalde in-game voordelen (hierna te zaken: "Virtuele Items"). Virtuele Items hebben geen echte waarde en kunnen niet worden ingewisseld voor werkelijke valuta, goederen of andere items met geldwaarde, inclusief in het geval dat jij ongebruikte Virtuele Items hebt blijven in jouw account op het moment dat jouw account wordt gesloten, ongeacht of deze sluiting vrijwillig was of niet.


Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst (waaronder maar niet beperkt tot merkrechten van Lidl, auteursrechten, modelrechten en octrooirechten van de programmatuur, teksten, beelden en geluiden) berusten bij Lidl.

7.2 Het is niet toegestaan om zonder de toestemming van Lidl de vermelde informatie en/of Dienst openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.


Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Lidl is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit het gebruik van de Dienst of het niet bereikbaar zijn van de Dienst, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor Lidl verantwoordelijk is. Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden onverminderd voor door Lidl ingeschakeld hulppersoneel en door Lidl ingeschakelde derden en/of fabrikanten van de betreffende Dienst.

8.2 Lidl is in het bijzonder niet aansprakelijk voor:

- het niet of slechts beperkt functioneren van de App;

- het niet of slechts beperkt beschikbaar zijn van wifi-verbindingen;

- het niet goed functioneren van het scannen van BoerderijMini’s;

- het niet beschikbaar zijn van BoerderijMini’s;

- de in de Dienst weergegeven informatie en wist-je-datjes; en

- eventuele links naar derde websites.


Artikel 9. Ontbinding, wijzigen en verwijdering

Jij hebt het recht om jouw deelname aan de Dienst te allen tijde zonder opgave van redenen te beëindigen door de Dienst op je telefoon te verwijderen. Ook Lidl kan te allen tijde zonder opgave van redenen en de Dienst wijzigen en staken waarmee gebruikers aan de BoerderijMini App ten einde komt.


Artikel 10. Wijzigingen van de algemene voorwaarden

10.1 Lidl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijden te wijzigen. De actuele versie van deze algemene voorwaarden kan te allen tijde worden gedownload in de BoerderijMini app. De versie van de algemene voorwaarden staat vermeld in de voorwaarden zelf.

10.2 Lidl kan deze algemene voorwaarden wijzigen voor zover dit een gerechtvaardigd belang dient, zoals betere prestaties, en Lidl terdege rekening houdt met de belangen van de gebruiker.

10.3 Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of onuitvoerbaar blijken, laat dit de geldigheid van de andere bepalingen onverlet. Partijen zijn verplicht om ongeldige, nietige of onuitvoerbare bepalingen te vervangen door een geldige en uitvoerbare regeling die de (aard en strekking van de) oorspronkelijke bepaling(en) het dichtst benadert en zoveel mogelijk recht doet aan de oorspronkelijke bedoelingen van partijen. Hetzelfde geldt voor lacunes in de algemene voorwaarden.

10.4 Indien de algemene voorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Lidl zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de gebruikers zich dienen te houden.


Artikel 11. Slotbepalingen

11.1 Lidl kan niet garanderen dat de Dienst altijd foutloos en ononderbroken zal functioneren.

11.2 Lidl verzamelt van jou geen persoonsgegevens.

11.3 Typ- en drukfouten in deze algemene voorwaarden zijn voorbehouden.

11.4 Geschillen met gebruikers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.

11.5 Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot het gebruik van de Dienst en deze algemene voorwaarden kan jij een e-mail sturen naar contact@lidl.nl of telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer: 020-7095039. Lidl is op de volgende tijdstippen te bereiken:

maandag t/m vrijdag: 08:00 tot 21:00 uur

zaterdag 10:00 tot 18:00 uur


Artikel 12. Contact gegevens Lidl


Lidl Nederland GmbH

Havenstraat 71

1271 AD Huizen

Postbus 198

1270 AD Huizen


KvK-nummer: 32061446

Btw-identificatienummer: NL804079043B01