Deelnamevoorwaarden Lidl Plus


Stand: september 2021


1. Toepassingsgebied

Deze deelnamevoorwaarden Lidl Plus (hierna: “Deelnamevoorwaarden”) zijn van toepassing op de deelname aan het loyaliteitsprogramma (hierna “Dienst”). De Dienst wordt verzorgd door Lidl Stiftung & Co. KG (hierna “Lidl Stiftung” of “wij”). Lidl Stiftung heeft echter het recht om onderaannemers en/of andere Lidl ondernemingen (Lidl Nederland GmbH; hierna gezamenlijk met Lidl Stiftung genoemd als “Lidl bedrijven” of “Lidl”) in te schakelen om de dienst te verlenen. De Dienst richt zich op consumenten (hierna “gebruikers” of “u”) die gepersonaliseerde informatie van Lidl wensen te ontvangen over aanbiedingen en acties van Lidl die zo goed mogelijk aansluiten bij de voorkeuren van de betreffende persoon. De Dienst is er dus op gericht dat gebruikers voor hen relevante informatie van Lidl ontvangen. Lidl zal gebruikers dan ook geen informatie toesturen die voor hen niet relevant is. De grondslag voor het bepalen van relevante content is het aankoop- en gebruiksgedrag met betrekking tot de producten en diensten van Lidl bedrijven, zoals hieronder beschreven. De Dienst wordt alleen beschikbaar gesteld onder de hier vermelde deelnemersvoorwaarden.


2. Deelnamevoorwaarden

Natuurlijke personen vanaf een leeftijd van 18 jaar kunnen zich bij onze Dienst aanmelden. Deelname is alleen voor privégebruik. Commerciële deelname is uitgesloten.


3. Registratie en account

Om gebruik te kunnen maken van onze Dienst dient u een account aan te maken.


U doet een bindend aanbod om u te registreren voor de Dienst en om gebruik te maken van de functionele reikwijdte van de Dienst door op de knop "Ga Verder" in de app te klikken en alle gevraagde informatie te verstrekken, de gebruikersnaam en het wachtwoord voor uw My Lidl account ("Inloggegevens") in te voeren en op de "Aanmelden" knop te klikken ("Aanbod"). Aan dit aanbod zijn voor u geen kosten verbonden. Totdat u op de knop "Doorgaan" klikt, kunt u het registratieproces op elk gewenst moment annuleren of de door u verstrekte informatie wijzigen door de informatie in de verschillende velden te verwijderen, toe te voegen of te corrigeren of door de app te sluiten. Na voltooiing van het registratieproces kunt u de informatie in uw persoonlijke account op elk moment wijzigen.


Na ontvangst van uw Aanbod om een overeenkomst te sluiten, sturen wij een ontvangstbevestiging van het Aanbod ("orderbevestiging") naar het e-mailadres dat u tijdens de registratie hebt opgegeven. Deze orderbevestiging houdt tevens onze aanvaarding in van het Aanbod ("contractsluiting") en bevat een verificatielink. De Dienst kan worden gebruikt zodra u de orderbevestiging hebt ontvangen.


Omdat Lidl haar Dienst gratis ter beschikking stelt, heeft zij het recht het aanmaken van een account in specifieke gevallen zonder opgave van redenen te weigeren.


Zowel de door u opgegeven e-mailadres als mobiele telefoonnummer mag nog niet gekoppeld zijn aan een ander account. Het is niet toegestaan een e-mailadres, mobiel telefoonnummer of andere contactgegevens op te geven die niet van u zijn, alsmede zogenaamde oneigenlijke e-mailadressen. U dient uw toegangsgegevens veilig te bewaren en het is niet toegestaan andere personen toegang te verschaffen tot uw account.


Elk contact met Lidl dat via uw account verloopt, wordt aan u toegerekend. Dit geldt ook als derden via uw account oneigenlijk hebben gehandeld, wegens aan u verwijtbaar gedrag. U bent verplicht Lidl onmiddellijk te informeren over elk onbevoegd gebruik van uw account en uw toegangsgegevens te wijzigen indien u aanwijzingen hebt dat uw account door derden wordt gebruikt.


U kunt zich op de volgende manieren aanmelden voor Lidl Plus:

• via onze app, die beschikbaar is voor verschillende mobiele platforms


Tijdens de registratie wordt automatisch een klantnummer aan u toegewezen.


4. Onderwerp van de dienstverlening


4.1 Informatie op maat

Het doel van de Dienst is om u de meest geschikte informatie te sturen die voor u relevant is en - voor zover mogelijk - onze aanbiedingen en diensten voor u te personaliseren.


Deelname aan Lidl Plus is gratis.


Met Lidl Plus profiteert u van een breed scala aan diensten die op uw behoeften zijn afgestemd. Dat zijn onder andere speciaal op uw behoeften en wensen afgestemde aanbiedingen, kortingen en speciale acties. Met dit doel zullen wij proberen uw interesses en voorkeuren met betrekking tot de door Lidl aangeboden producten en diensten vast te stellen.


Voor zover wij u hierna om uw toestemming vragen, worden uw gegevens alleen verwerkt voor de doeleinden die bij onderstaande gegevensverwerkingen zijn beschreven als u daarvoor toestemming heeft gegeven.


4.2 Verzameling en opslag van gegevens

De in dit hoofdstuk opgesomde gegevens vormen voor ons de basis voor het bepalen van de voor u geschikte aanbiedingen:


4.2.1 Registratie voor Lidl Plus

In het kader van de registratie vragen wij de volgende gegevens op voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en uw favoriete Lidl-filialen. Het is optioneel om aan ons uw aanhef, geslacht en huisadres (straat, huisnummer, postcode, plaats en land) door te geven. Voor het bepalen van uw favoriete Lidl-filialen kan ook de geolocatie functie van uw mobiele telefoon of tablet worden gebruikt.


4.2.2 Informatie van My Lidl

Als u vrijwillig bepaalde informatie over uw levensomstandigheden en interesses heeft verstrekt in uw My Lidl account, zullen we deze informatie ook verzamelen in het kader van Lidl Plus.


4.2.3 Filiaalbezoek

Indien u zich tijdens het filiaalbezoek identificeert aan de kassa, registreren wij het door u bezochte filiaal, de door u gekochte producten naar soort, hoeveelheid en prijs, de door u ingeruilde coupons, het bedrag op de kassabon, het tijdstip van betaling en het soort betaalmiddel. Wij koppelen uw aankoop aan uw klantaccount voor de in artikel 4.1 genoemde doeleinden, onder andere dat wij u speciaal op uw voorkeuren en wensen gerichte aanbiedingen kunnen sturen en u kunnen voorstellen om aan acties deel te nemen. Aan de kassa identificeert u zich actief, met een digitale klantenkaart of door middel van het mobiele telefoonnummer dat u bij de registratie hebt opgegeven.


4.2.4 Klantenservice

Wanneer u contact opneemt met de klantenservice van een van de Lidl bedrijven verwerken wij de gegevens die u daarbij aan ons ter beschikking stelt.


4.2.5 Het gebruik van de app

Bij het gebruik van de Lidl Plus app verzamelen wij informatie over de filialen waar u uw inkopen doet. Daarnaast verzamelen wij informatie over de alle door u bekeken content in de Lidl Plus app, zoals geactiveerde coupons, uw deelname aan kansspelen, bekeken artikelen, het door u geselecteerde filiaal van uw voorkeur en uw notificatie-instellingen. We verzamelen ook informatie over uw interactie met de Lidl Plus app, zoals bezochte secties, de pagina’s die tijdens elke sessie zijn bekeken, het aantal klikken en scrollen. Verder verzamelen we uw klantnummer (Loyalty ID), informatie over de versie van het gebruikte besturingssysteem, de apparaat-identificatie, de systeemtaal, het door u gekozen land, en de door u gebruikte app-versie. Deze informatie over uw gebruik van de Lidl Plus app verzamelen wij deels alleen met uw toestemming volgens de wet inzake gegevensbescherming. Zie hiervoor onze Privacyverklaring.


4.2.6 Inloggegevens

Uw inloggegevens worden verzameld en gebruikt om in te loggen. Om niet elke keer te moeten inloggen wanneer u contact maakt met de app worden uw inloggegevens in de app versleuteld opgeslagen totdat u uitlogt uit uw account.


4.2.7 Aanbiedingen van Partners

Binnen de Lidl Plus app zult u soms, bijvoorbeeld als onderdeel van (kortings)acties, de mogelijkheid hebben om speciale aanbiedingen van samenwerkingspartners (hierna: Partners) te ontvangen. Over het algemeen bevatten dergelijke aanbiedingen een generiek of geïndividualiseerd identificatienummer (hierna: promotiecode) dat door Partner aan u is toegewezen dat u moet overleggen of dat wordt gelezen wanneer u de voucher o.i.d. inwisselt bij de Partner. In sommige gevallen moet u zich, in plaats van met een promotiecode, identificeren als Lidl Plus-klant doormiddel van uw digitale klantenkaart om gebruik te maken van de aanbieding. De coupons, vouchers en/of promotiecodes etc. die u ontvangt in het kader van (kortings)acties/aanbiedingen van Partners zijn niet ons aanbod; de ontvangst en het gebruik van deze aanbiedingen zijn daarom uitsluitend onderworpen aan de voorwaarden en de privacyverklaring van de betrokken Partner. Deze Partner aanbiedingen kunnen daarom gewijzigd en/of verwijderd worden door de desbetreffende Partner. De Partner zal ons informeren over het feit dat coupons, vouchers en/of promotiecodes etc. zijn ingewisseld. Indien de functie “Aanbiedingen van Partners” externe links (hyperlinks) naar websites van derden bevat, zijn deze gelinkte websites uitsluitend onderworpen aan de verantwoordelijkheid van de betreffende operator.


In het geval er binnen Lidl Plus een speciale aanbieding wordt gedaan voor het contracteren van diensten van onze Partners waarbij een voordeel of korting via uw account wordt gegeven/uitgereikt, zal deze Partner uw contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) verstrekken aan ons zodat we de aanbieding correct aan uw account kunnen toewijzen.


4.2.8 Online Shop/ andere digitale diensten

Wij ontvangen van Lidl gegevens over uw gebruik van de Lidl online shop of andere apps, websites of digitale diensten van de Lidl bedrijven, zoals, online recepten, Mr. Cuisine-app, Lidl Home-app, enz. (zoals de door u geselecteerde en gekochte producten, de door u gekozen betalings- en leveringsmethode, uw gebruik van dergelijke digitale diensten, de coupons die u heeft ingewisseld, het voucherbedrag enz.). Deze gegevens worden, indien mogelijk, toegewezen aan uw persoon of uw e-mailadres of klantnummer. Daarnaast combineren wij de verzamelde gegevens met de informatie over uw aankopen in de fysieke winkel om u speciaal op uw voorkeuren en interesses afgestemde aanbiedingen te kunnen doen, u deelname aan speciale acties aan te kunnen bieden en een eventuele advertentieaanpak beter op u af te stemmen. met name in de vorm van nieuwsbrieven.


4.2.9 Nieuwsbrieven van andere dienstverleners

Als u toestemming hebt gegeven voor het toesturen van de nieuwsbrief van de online shop of van andere diensten die in de vorige paragraaf zijn beschreven en deze worden beheerd door de Lidl bedrijven, kan het zijn dat we van deze bedrijven informatie ontvangen over uw gebruikersgedrag met betrekking tot de nieuwsbrief, zoals het tijdstip waarop u de nieuwsbrief opende, de links of gebieden waarop u heeft geklikt, de duur en frequentie van gebruik.


4.2.10 Nieuwsbrief / Pushberichten / SMS

Wij verzamelen uw gebruikersgedrag met betrekking tot de nieuwsbrief en andere informatie die wij u als pushbericht of SMS kunnen sturen. Wij slaan dit op en koppelen dit indien mogelijk aan uw persoon, dit wil zeggen: e-mailadres of klantnummer. Hierbij verzamelen wij het tijdstip van opening en de door u gebruikte links, de aangeklikte gebieden, geselecteerde producten, de tijd, duur en frequentie van het gebruik.


4.3 Gegevensanalyse

Wij verzamelen de in artikel 4.2 genoemde gegevens in onze database. Wij evalueren de gegevens om vast te stellen in welke informatie u mogelijk geïnteresseerd bent, zodat we u alleen nog maar die informatie toesturen of laten zien. We gebruiken ook mathematisch-statistische methoden om mogelijke productinteresses te bepalen. Hiervoor worden uw persoonlijke gegevens vergeleken met de gegevens van andere klanten. Op basis van deze vergelijking bepalen we in welke andere producten en promoties andere klanten met vergelijkbare interesses geïnteresseerd zouden kunnen zijn. Wij staan er niet voor in dat de hiervoor beschreven gegevensverwerking tot resultaat heeft dat uw productinteresses nauwkeurig bepaald kunnen worden en dat u alleen maar aanbiedingen zult ontvangen die u interesseren. Als u de Lidl Plus app gebruikt, maken wij gebruikssegmentatieprofielen ten behoeve van statistische analyse en wijzen deze, indien mogelijk, toe aan uw persoon.


In de gegevensanalyse worden door ons geen bijzondere persoonsgegevens (zoals informatie over uw gezondheid of geloof) in de zin van artikel 9 lid 1 AVG betrokken.

5. Algemene eisen voor het gebruik van de Dienst

Om gebruik te kunnen maken van de Lidl Plus Dienst zijn een geldig mobiel telefoonnummer en e-mailadres vereist.


Om de Lidl Plus-app te kunnen gebruiken, dient de deelnemer de software te downloaden via een appstore. Voor verschillende typen mobiele telefoons zijn er specifieke softwareversies beschikbaar. Vanwege technische redenen is het mogelijk dat er voor sommige typen apparaten geen geschikte software wordt aangeboden. Als er voor een bepaalde mobiele telefoon geen geschikte softwareversie beschikbaar is, kan de deelnemer de Dienst niet gebruiken op dat betreffende apparaat. Lidl Stiftung zal zich inspannen om de software voor zoveel mogelijk verschillende typen mobiele apparaten aan te bieden. Vanwege voortdurend veranderend productaanbod op de markt voor mobiele (eind)apparaten kan Lidl Stiftung geen actuele lijst overleggen van alle mobiele telefoons die geschikt zijn voor het gebruikt van de Dienst.


De installatie van de software en het gebruik van de Dienst veronderstelt een regelmatige mobiele dataverbinding vanaf de mobiele telefoon van de deelnemer. Het volume en de frequentie van de mobiele dataverbinding is afhankelijk van het type apparaat en de omvang van het gebruik van de Dienst. De (aansluit)kosten voor de mobiele dataverbinding zijn voor rekening van de deelnemer. Het volume is afhankelijk van het contract dat de deelnemer heeft afgesloten met zijn mobiele provider.


Voor het gebruik van de Dienst dient de mobiele telefoon van de deelnemer te beschikken over een internetverbinding. De kosten voor het opzetten en het onderhouden van de internetverbinding maken geen deel uit van de Dienst van Lidl Stiftung. Deze kosten komen voor rekening van de deelnemer.


Voor het gebruik van Lidl Plus dient deelnemer ook voldoende batterij en schermhelderheid te hebben om tijdens het afrekenproces een QR-code te (laten) scannen.


De deelnemer is verplicht de door Lidl aangeboden updates te installeren. Tijdens het gebruik van de software wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Het gebruik van de Lidl Plus op gemanipuleerde eindapparatuur (bijvoorbeeld door jailbreak / rooting) is niet toegestaan.

6. Uw plichten

U dient:

• bij registratie correcte gegevens te verstrekken en uw profiel up-to-date te houden;

• uw wachtwoord geheim te houden en te wijzigen in geval van misbruik of verdenking van misbruik en;

• de Dienst te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en deze deelnamevoorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment onjuiste informatie in uw gebruikers account te verwijderen.


7. Aansprakelijkheid

Lidl is in geen geval aansprakelijk voor schade die deelnemer als gevolg van de deelname lijdt, behoudens gevallen van opzet en bewuste roekeloosheid van de directie van Lidl. Lidl is in het bijzonder niet aansprakelijk voor:

- het niet of slechts beperkt functioneren van de app;

- het niet of slechts beperkt beschikbaar zijn van wifi-verbindingen;

- het niet goed functioneren van het scanapparaat aan de kassa;

- het niet beschikbaar zijn van aanbiedingen.


8. Ontbinding, verwijdering

De deelnemer heeft het recht zijn deelname te allen tijde zonder opgave van redenen te beëindigen door de functie “Account verwijderen” te activeren. Ook Lidl Stiftung kan te allen tijde met een opzegtermijn van 10 dagen zonder opgave van redenen de Lidl Plus Dienst staken waarmee deelname aan de Lidl Plus Dienst ten einde komt. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst direct te beëindigen wegens gewichtige redenen, zoals bijvoorbeeld indien de deelnemer tekortkomt in de nakoming van haar verlichtingen zoals bedoeld in artikel 6 of anderszins in strijd met deze Deelnamevoorwaarden handelt.


9. Slotbepalingen

Indien afzonderlijke bepalingen van deze deelnamevoorwaarden ongeldig, nietig of onuitvoerbaar blijken, laat dit de geldigheid van de andere bepalingen onverlet. Partijen zijn verplicht om ongeldige, nietige of onuitvoerbare bepalingen te vervangen door een geldige en uitvoerbare regeling die de (aard en strekking van de) oorspronkelijke bepaling(en) het dichtst benadert en zoveel mogelijk recht doet aan de oorspronkelijke bedoelingen van partijen. Hetzelfde geldt voor lacunes in de deelnamevoorwaarden.


Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.


De Europese Commissie biedt een onlineportaal voor geschillenbeslechting op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn echter niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor de consumentenarbitragecommissie.

Downloaden Algemene Voorwaarden

Om het PDF bestand te bekijken gebruikt u Adobe Acrobat Reader .