Om het PDF bestand te bekijken gebruikt u Adobe Acrobat Reader.

Gebruiksvoorwaarden My Lidl Account


Stand: mei 2023


1. Geldigheidsgebied


Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor het gebruik van de dienst My Lidl Account. De dienst My Lidl Account wordt aangeboden door Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (hierna te noemen: ‘Lidl Stiftung’, ‘wij’ of ‘ons’), maar andere bedrijven in het Lidl concern (hierna gezamenlijk " Groepsondernemingen" genoemd) zijn ook betrokken bij het verlenen van de dienst. U kunt de momenteel geldende Gebruiksvoorwaarden op elk moment openen of afdrukken via deze link. Wij slaan de tekst van de overeenkomst niet op nadat deze is afgesloten.

Op het met een wachtwoord beveiligde My Lidl Account kunt u uw gegevens van verschillende onlinediensten van de Groepsondernemingen, bijv. van de Lidl online-shop, de Lidl Plus-app, enz. (hierna gezamenlijk "Doeldiensten") vanuit een centrale opslaglocatie (hierna het " Portaal") bekijken, openen, beheren en bewerken. Bovendien biedt het u een eenvoudig eenmalig registratiesysteem genaamd Single Sign-On-service (hierna "SSO") (samen "My Lidl-Account" of de"Dienst").


Nadat u zich eenmaal bij een Doeldienst hebt geregistreerd, kunt u met SSO andere Doeldiensten gebruiken met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord, op voorwaarde dat SSO in de betreffende Doeldienst is geïmplementeerd.


De Dienst wordt aangeboden op basis van de volgende gebruiksvoorwaarden voor My Lidl Account (‘Gebruiksvoorwaarden’).

Deze Gebruiksvoorwaarden gelden echter niet voor de aanbiedingen waar de gebruiker door in te loggen met My Lidl Account gebruik van maakt en de daaruit voortvloeiende contractuele relaties met derden, zoals bijvoorbeeld voor de verkrijging van artikelen of diensten van deze derde. Hiervoor gelden de op de aanbieding toepasselijke voorwaarden.


2. Registratie, account en het afsluiten van de gebruiksovereenkomst


Om van My Lidl Account en een Doeldienst verbonden met SSO gebruik te kunnen maken dient men zich te registreren. Daarbij moet iedere gebruiker een individueel wachtwoord aanmaken voor het gecreëerde My Lidl Account. Dit wordt, samen met uw emailadres of telefoonnummer, gebruikt om toegang te krijgen tot uw My Lidl Account.


De door de gebruiker in het kader van de registratieprocedure verstrekte gegevens dienen inhoudelijk juist te zijn. Er mogen geen gegevens van derden gebruikt worden. Mochten deze gegevens naderhand wijzigen, dan dient de gebruiker dit onmiddellijk in het Portaal aan te passen.


Afhankelijk van de Doeldienst moet tijdens het registratieproces ofwel uw e-mailadres, ofwel uw mobiele telefoonnummer worden geverifieerd. Daartoe sturen wij u een e-mail of SMS met een bevestigingscode. Zonder verificatie van het e-mailadres of het mobiele telefoonnummer kan het registratieproces niet worden voortgezet.


U doet een bindend aanbod om u te registreren voor het gebruik van My Lidl Account door na het doorlopen van het registratieproces op de knop "Aanmelden" te klikken. Voordat u op deze knop klikt, kunt u de registratie op elk gewenst moment annuleren of de verstrekte informatie wijzigen door de gegevens in de verschillende velden te verwijderen, toe te voegen of te corrigeren, of door de Doeldienst af te sluiten. Na voltooiing van het registratieproces kunt u de verstrekte informatie in uw persoonlijke Portaal op elk gewenst moment wijzigen.


Na ontvangst van uw aanbod om de gebruiksovereenkomst te sluiten, sturen wij een ontvangstbevestiging van het aanbod (‘orderbevestiging’) naar het e-mailadres dat u tijdens de registratie hebt opgegeven. Deze orderbevestiging houdt tevens onze aanvaarding in van het aanbod tot het sluiten van een gebruiksovereenkomst (‘sluiten van de gebruiksovereenkomst’). U kunt gebruik maken van de Dienst zodra u de orderbevestiging hebt ontvangen.


Na voltooiing van de registratie krijgt u automatisch een klantnummer toegewezen.


De toegangsgegevens zijn strikt persoonlijk en mogen uitsluitend door de gebruiker zelf gebruikt worden. De gebruiker zal geschikte maatregelen nemen ter voorkoming dat derden gebruik maken van diens toegangsgegevens. Mochten er signalen zijn dat er misbruik gemaakt wordt van het My Lidl Account, dan dient de gebruiker dit onmiddellijk aan Lidl Stiftung te melden. De gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van onbevoegd gebruik door derden, voor zover dit onbevoegd gebruik of het ontbreken van maatregelen ter voorkoming van een dergelijk onbevoegd gebruik toerekenbaar zijn aan de gebruiker.


Het gebruik van My Lidl Account op een apparaat met een Android besturingssysteem is alleen mogelijk als het apparaat gebruik maakt van de Google Chrome browser.


3. Reikwijdte van de dienstverlening


Voorwerp van de dienstverlening van My Lidl Account is de terbeschikkingstelling van een uniforme, met een wachtwoord beveiligde, SSO voor verschillende Doeldiensten van de Groepsondernemingen. Dit houdt in feite in dat, na een eenmalige registratie en authenticatie, het gecreëerde My Lidl Account kan worden gebruikt voor de aanmelding op alle Doeldiensten die zijn geïntegreerd met My Lidl Account, zonder dat telkens een aparte registratie of opnieuw aanleveren van gedetailleerde gebruikersgegevens nodig is.


Voor een gemakkelijke login heeft u ook de mogelijkheid om de functie "Ingelogd blijven" te activeren. Na activering van de functie wordt een permanente cookie (6 maanden) in de browser van uw apparaat geplaatst, die ervoor zorgt dat My Lidl Account u bij uw volgende bezoek herkent. Ook deze cookie kan te allen tijde worden verwijderd via de instellingen in de browser.


Als u zich registreert bij een beoogde Doeldienst, zonder dat u zich eerder bij een andere Doeldienst heeft geregistreerd, maakt u automatisch een My Lidl Account aan. Als u zich al eerder hebt geregistreerd bij een andere Doeldienst die geïntegreerd is met een My Lidl Account, kunt u op eenvoudige wijze inloggen op de beoogde Doeldienst met gebruik van uw bestaande inloggegevens. Mocht een Groepsonderneming in de toekomst nieuwe Doeldiensten aanbieden, dan kunt u deze ook via uw My Lidl Account gebruiken. Op de afzonderlijke Doeldiensten kunnen aanvullende gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.


SSO geeft u een Portaal-overschrijdende identiteit die wordt herkend en geverifieerd door aangesloten Doeldiensten en die u kunt beheren via het Portaal. Met het Portaal kunt u uw informatie van verschillende Doeldiensten op één centrale locatie bekijken, openen, beheren en corrigeren. In het Portaal worden uw stamgegevens en klantinformatie opgeslagen, evenals de stamgegevens en klantinformatie die u bij het gebruik van andere Doeldiensten hebt verstrekt. Zo kunt u, indien u deze vrijwillig verstrekt, al uw stamgegevens, inloggegevens, informatie over uw omstandigheden en interesses uit de rubriek "Mijn persoonlijke profiel" en informatie over de voordelen die u in het kader van het "Lidl Liddle Club" programma geniet, evenals informatie over gedeponeerde betaalmethoden en de geschiedenis van aankopen en bestellingen op een centrale plaats in het portaal inzien. Indien nodig worden uw gegevens bij gebruik van specifieke aanbiedingen doorgegeven aan de desbetreffende Doeldienst om de desbetreffende transactie te kunnen uitvoeren (zie punt 7 hieronder).


Het gebruik van My Lidl Account is gratis. Voor gebruikmaking van concrete Doeldiensten kunnen echter wel kosten ontstaan. Deze worden dan in overeenstemming met de wettelijke eisen transparant duidelijk gemaakt. Hetzelfde geldt voor eventueel noodzakelijke dienstverlening door derden, zoals bijvoorbeeld een internetaansluiting.


4 Herroeping


4.1 Recht op intrekking

U heeft het recht om deze gebruiksovereenkomst binnen 14 dagen zonder vermelding van reden te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen, te rekenen vanaf de dag dat de overeenkomst is afgesloten.


Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief verstuurd per post, een fax of e-mail)


Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Duitsland

Telefoon: 020-7095039

E-mail: gegevensbescherming@lidlplus.nl


informeren over uw beslissing om deze gebruiksovereenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het hieronder bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dat is niet verplicht. Voor de naleving van t de herroepingstermijn volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden vóór afloop van de herroepingstermijn.


4.2 Gevolgen van de herroeping

Als u deze gebruiksovereenkomst herroept, moeten wij u alle ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten als gevolg van het feit dat u een andere leveringsmethode hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en ten laatste binnen 14 dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving over uw herroeping van deze gebruiksovereenkomst ontvangen hebben, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode die u gebruikt heeft bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; er zullen u in geen geval kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling.


Als u gevraagd heeft, de Dienst al tijdens de herroepingstermijn te laten beginnen, dan moet u een redelijk bedrag betalen dat overeenstemt met het aandeel van de Dienst dat al uitgevoerd werd tot de datum waarop u ons informeerde over de uitoefening van het herroepingsrecht ten opzichte van de totale omvang van de in de gebruiksovereenkomst voorziene diensten.

4.3 Heroeppingsformulier


Om het PDF bestand te bekijken gebruikt u Adobe Acrobat Reader.

5. Garantie / Aansprakelijkheid


Lidl Stiftung doet er alles aan om My Lidl Account zo duurzaam en storingsvrij mogelijk ter beschikking te stellen. Vanwege technische gesteldheden zoals wijzigingen in configuraties, onderhoud, uitval van apparatuur e.d. kan dit echter niet volledig gegarandeerd worden. In het geval dat een (Doel)Dienst uitvalt, zal Lidl Stiftung er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de (Doel)Dienst zo gauw mogelijk weer klachtenvrij functioneert. Eventuele gevolgen van het ontbreken van de (volledige) bruikbaarheid komen niet voor rekening van Lidl Stiftung.


Lidl Stiftung behoudt zich het recht voor om My Lidl Account in de toekomst alleen nog met een beperkte en/of gewijzigde functionaliteit ter beschikking te stellen dan wel geheel te staken. Een contractuele aanspraak van de gebruiker op (voortzetting van) het gebruik van deze (gratis) Dienst bestaat niet.


Verantwoordelijk voor de dienstverlening in het kader van de afzonderlijke doeldiensten zijn alleen de exploitanten van de desbetreffende doeldiensten. Eventuele hieruit voortvloeiende aanspraken komen niet voor rekening van Lidl Stiftung. Hetzelfde geldt voor andere bijdragen aan My Lidl Account van zelfstandig handelende derden zoals bijvoorbeeld een internetprovider.


Lidl Stiftung is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, voortvloeiend uit of samenhangend met het gebruik van My Lidl Account of het niet bereikbaar zijn van My Lidl Account, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor Lidl Stiftung verantwoordelijk is.


6. Beëindiging, verwijdering


Zowel Lidl Stiftung als ook de gebruiker kan de gebruiksrelatie inzake My Lidl Account te allen tijde beëindigen zonder dat daarvoor een termijn in acht genomen dient te worden. In het kader van het beheer van het My Lidl Account kan de gebruiker te allen tijde om wissen van het account verzoeken.


Beëindiging door Lidl Stiftung komt met name dan in aanmerking wanneer de gebruiker de regels van deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt. Totdat een dergelijk geval is opgehelderd, kunnen de gegevens van de gebruiker ook tijdelijk geblokkeerd worden. Wij behouden ons in het bijzonder het recht voor om uw My Lidl Account of individuele gegevens daarin te corrigeren of te verwijderen in geval van onjuiste informatie.


7. Gegevensbescherming


De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met inachtneming van alle geldende privacywetgeving. Voor het uitvoeren van een dienst is het noodzakelijk om de door u verstrekte gegevens door te geven aan de leverancier van de door u bestelde Doeldienst zodat deze uw identiteit kan vaststellen en aan u de in opdracht gegeven Doeldienst kan verlenen (bijv. het verzenden en afrekenen van bestelde artikelen).

Alle informatie met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in onze privacyverklaring.


8. Slotbepalingen


De taal van de gebruiksovereenkomst is Nederlands.


Indien de Gebruiksvoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Lidl zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de gebruiker zich dient te houden


Geschillen met gebruikers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.


De Europese Commissie biedt een onlineportaal voor geschillenbeslechting op http://ec.eu-ropa.eu/consumers/odr/. Wij zijn echter niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor de consumentenarbitragecommissie.