Gebruiksvoorwaarden My Lidl Account


Stand: september 2021


1. Geldigheidsgebied

Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor het gebruik van de dienst My Lidl Account. De dienst My Lidl Account wordt aangeboden door Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (hierna te noemen: ‘Lidl Stiftung’, ‘wij’ of ‘ons’), maar andere bedrijven in het Lidl concern (hierna gezamenlijk " groepsondernemingen" genoemd) zijn ook betrokken bij het verlenen van de Dienst.


Het met een wachtwoord beveiligde My Lidl Account biedt u een zogenaamde Single Sign-On-dienst (hierna ‘SSO’) alsmede het gebruik van een My Lidl Account portaal (hierna tezamen ‘My Lidl Account’ of ‘dienst’). Na eenmalige registratie bij een online dienst van de groep ondernemingen (bijv. online winkels, klik- en ophaaldienst, apps, etc., hierna elk een ‘doeldienst’), stelt SSO u in staat om verdere doeldiensten te gebruiken met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord, mits SSO is geïmplementeerd in de betreffende doeldienst.


Het portaal My Lidl Account, waartoe u via de doeldiensten toegang hebt, stelt u in staat om uw informatie van verschillende doeldiensten op een centrale opslaglocatie te bekijken, in te zien, te beheren en te corrigeren.


De dienst wordt aangeboden op basis van de volgende gebruiksvoorwaarden voor My Lidl Account (‘gebruiksvoorwaarden’).


Deze gebruiksvoorwaarden gelden echter niet voor de aanbiedingen waar de gebruiker door in te loggen met My Lidl Account gebruik van maakt en de daaruit voortvloeiende contractuele relaties met derden, zoals bijvoorbeeld voor de verkrijging van artikelen of diensten van deze derde. Hiervoor gelden de op de aanbieding toepasselijke voorwaarden.


2. Registratie en Account

Om van My Lidl Account en een doeldienst verbonden met SSO gebruik te kunnen maken dient men zich te registreren. Daarbij moet iedere gebruiker een individueel wachtwoord aanmaken voor het gecreëerde My Lidl Account. Dit wordt, samen met uw emailadres of telefoonnummer, gebruikt om toegang te krijgen tot uw My Lidl Account.


De door de gebruiker in het kader van de registratieprocedure verstrekte gegevens dienen inhoudelijk juist te zijn. Er mogen geen gegevens van derden gebruikt worden. Mochten deze gegevens naderhand wijzigen, dan dient de gebruiker dit onmiddellijk in het My Lidl Account aan te passen.


Afhankelijk van de doeldienst moet tijdens het registratieproces ofwel uw e-mailadres, ofwel uw mobiele telefoonnummer worden geverifieerd. Daartoe sturen wij u een e-mail of SMS met een bevestigingscode. Zonder verificatie van het e-mailadres of het mobiele telefoonnummer kan het registratieproces niet worden voortgezet.


U doet een bindend aanbod om u te registreren voor het gebruik van My Lidl Account door na het doorlopen van het registratieproces op de knop "Aanmelden" te klikken. Voordat u op deze knop klikt, kunt u de registratie op elk gewenst moment annuleren of de verstrekte informatie wijzigen door de gegevens in de verschillende velden te verwijderen, toe te voegen of te corrigeren, of door de doeldienst af te sluiten. Na voltooiing van het registratieproces kunt u de verstrekte informatie in uw persoonlijke account op elk gewenst moment wijzigen.


Na ontvangst van uw aanbod om de gebruiksovereenkomst te sluiten, sturen wij een ontvangstbevestiging van het aanbod (‘orderbevestiging’) naar het e-mailadres dat u tijdens de registratie hebt opgegeven. Deze orderbevestiging houdt tevens onze aanvaarding in van het aanbod tot het sluiten van een gebruiksovereenkomst (‘sluiten van de gebruiksovereenkomst’). U kunt gebruik maken van de dienst zodra u de orderbevestiging hebt ontvangen.


Na voltooiing van de registratie krijgt u automatisch een klantnummer toegewezen.


De toegangsgegevens zijn strikt persoonlijk en mogen uitsluitend door de gebruiker zelf gebruikt worden. De gebruiker zal geschikte maatregelen nemen ter voorkoming dat derden gebruik maken van diens toegangsgegevens. Mochten er signalen zijn dat er misbruik gemaakt wordt van het My Lidl Account, dan dient de gebruiker dit onmiddellijk aan Lidl Stiftung te melden. De gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van onbevoegd gebruik door derden, voor zover dit onbevoegd gebruik of het ontbreken van maatregelen ter voorkoming van een dergelijk onbevoegd gebruik toerekenbaar zijn aan de gebruiker.


Het gebruik van My Lidl Account op een apparaat met een Android besturingssysteem is alleen mogelijk als het apparaat gebruik maakt van de Google Chrome browser.


3. Reikwijdte van de dienstverlening

Voorwerp van de dienstverlening van My Lidl Account is de terbeschikkingstelling van een uniforme, met een wachtwoord beveiligde, SSO voor verschillende doeldiensten van groepsondernemingen. Dit houdt in feite in dat, na een eenmalige registratie en authenticatie, het gecreëerde My Lidl Account kan worden gebruikt voor de aanmelding op alle doeldiensten die zijn geïntegreerd met My Lidl Account, zonder dat telkens een aparte registratie of opnieuw aanleveren van gedetailleerde gebruikersgegevens nodig is.


Voor een gemakkelijke login heeft u ook de mogelijkheid om de functie "Ingelogd blijven" te activeren. Na activering van de functie wordt een permanente cookie (6 maanden) in de browser van uw apparaat geplaatst, die ervoor zorgt dat My Lidl Account u bij uw volgende bezoek herkent. Ook deze cookie kan te allen tijde worden verwijderd via de instellingen in de browser.


Als u zich registreert bij een beoogde doeldienst, zonder dat u zich eerder bij een andere doeldienst heeft geregistreerd, maakt u automatisch een My Lidl Account aan. Als u zich al eerder hebt geregistreerd bij een andere doeldienst die geïntegreerd is met een My Lidl Account, kunt u op eenvoudige wijze inloggen op de beoogde doeldienst met gebruik van uw bestaande inloggegevens. Mocht een groepsonderneming in de toekomst nieuwe doeldiensten aanbieden, dan kunt u deze ook via uw My Lidl Account gebruiken. Op de afzonderlijke doeldiensten kunnen aanvullende gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.


SSO geeft u een portaal overschrijdende identiteit die wordt herkend en geverifieerd door aangesloten doeldiensten en die u kunt beheren via de My Lidl Account. Met My Lidl Account kunt u uw informatie van verschillende doeldiensten op één centrale locatie bekijken, openen, beheren en corrigeren. In My Lidl Account worden uw stamgegevens en klantinformatie opgeslagen, evenals de stamgegevens en klantinformatie die u bij het gebruik van andere doeldiensten hebt verstrekt. Zo kunt u, indien u deze vrijwillig verstrekt, al uw stamgegevens, inloggegevens, informatie over uw omstandigheden en interesses uit de rubriek "Mijn persoonlijke profiel" en informatie over de voordelen die u in het kader van het "Family Club" programma geniet, evenals informatie over gedeponeerde betaalmethoden en de geschiedenis van aankopen en bestellingen op een centrale plaats in het portaal van My Lidl Account inzien. Indien nodig worden uw gegevens bij gebruik van specifieke aanbiedingen doorgegeven aan de desbetreffende doeldienst om de desbetreffende transactie te kunnen uitvoeren (zie punt 7 hieronder).


Het gebruik van My Lidl Account is gratis. Voor gebruikmaking van concrete doeldiensten kunnen echter wel kosten ontstaan. Deze worden dan in overeenstemming met de wettelijke eisen transparant duidelijk gemaakt. Hetzelfde geldt voor eventueel noodzakelijke dienstverlening door derden, zoals bijvoorbeeld een internetaansluiting.


Tijdens het gebruik van Lidl Pay in de Lidl Plus app kan de gebruiker een zogenaamde "twee-factorauthenticatie" activeren voor al zijn doeldiensten. Na het activeren van de twee-factorauthenticatie zal de gebruiker, telkens wanneer hij inlogt op zijn My Lidl Account, ook worden gevraagd om een verificatiecode in te voeren, die naar zijn mobiele telefoonnummer of e-mailadres wordt gestuurd dat bij ons is geregistreerd.


Indien de gebruiker niet langer gebruik wenst te maken van twee-factorauthenticatie, kan de gebruiker te allen tijde contact opnemen met onze klantenservice. In dat geval kan de gebruiker echter geen gebruik meer maken van de mobiele betaaldienst Lidl Pay.


4. Garantie / Aansprakelijkheid

Lidl Stiftung doet er alles aan om My Lidl Account zo duurzaam en storingsvrij mogelijk ter beschikking te stellen. Vanwege technische gesteldheden zoals wijzigingen in configuraties, onderhoud, uitval van apparatuur e.d. kan dit echter niet volledig gegarandeerd worden. In het geval dat een dienst uitvalt, zal Lidl Stiftung er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de dienst zo gauw mogelijk weer klachtenvrij functioneert. Eventuele gevolgen van het ontbreken van de (volledige) bruikbaarheid komen niet voor rekening van Lidl Stiftung.


Lidl Stiftung behoudt zich het recht voor om My Lidl Account in de toekomst alleen nog met een beperkte en/of gewijzigde functionaliteit ter beschikking te stellen dan wel geheel te staken. Een contractuele aanspraak van de gebruiker op (voortzetting van) het gebruik van deze (gratis) dienst bestaat niet.


Verantwoordelijk voor de dienstverlening in het kader van de afzonderlijke doeldiensten zijn alleen de exploitanten van de desbetreffende doeldiensten. Eventuele hieruit voortvloeiende aanspraken komen niet voor rekening van Lidl Stiftung. Hetzelfde geldt voor andere bijdragen aan My Lidl Account van zelfstandig handelende derden zoals bijvoorbeeld een internetprovider.


Lidl Stiftung is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, voortvloeiend uit of samenhangend met het gebruik van My Lidl Account of het niet bereikbaar zijn van My Lidl Account, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor Lidl Stiftung verantwoordelijk is.


5. Beëindiging, verwijdering

Zowel Lidl Stiftung als ook de gebruiker kan de gebruiksrelatie inzake My Lidl Account te allen tijde beëindigen zonder dat daarvoor een termijn in acht genomen dient te worden. In het kader van het beheer van het My Lidl Account kan de gebruiker te allen tijde om wissen van het account verzoeken.


Beëindiging door Lidl Stiftung komt met name dan in aanmerking wanneer de gebruiker de regels van deze gebruiksvoorwaarden overtreedt. Totdat een dergelijk geval is opgehelderd, kunnen de gegevens van de gebruiker ook tijdelijk geblokkeerd worden. Wij behouden ons in het bijzonder het recht voor om uw My Lidl Account of individuele gegevens daarin te corrigeren of te verwijderen in geval van onjuiste informatie.


6. Gegevensbescherming

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met inachtneming van alle geldende privacywetgeving. Voor het uitvoeren van een dienst is het noodzakelijk om de door u verstrekte gegevens door te geven aan de leverancier van de door u bestelde doeldienst zodat deze uw identiteit kan vaststellen en aan u de in opdracht gegeven doeldienst kan verlenen (bijv. het verzenden en afrekenen van bestelde artikelen).


Alle informatie met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in onze privacyverklaring.


7. Slotbepalingen

De taal van de gebruiksovereenkomst is Nederlands.


Geschillen met gebruikers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.


De Europese Commissie biedt een onlineportaal voor geschillenbeslechting op http://ec.eu-ropa.eu/consumers/odr/. Wij zijn echter niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor de consumentenarbitragecommissie.

Download de gebruiksvoorwaarden

Om het PDF bestand te bekijken gebruikt u Adobe Acrobat Reader .