Lidl - De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs!
       Deze browser wordt niet ondersteund
       Om de website correct te bekijken gebruik één van de volgende browsersLet op:Update uw browser a.u.b., als u met deze browser doorgaat, kan het zijn dat uw winkelervaring niet is zoals u van ons gewend bent!

       Algemene voorwaarden

       ALGEMENE VOORWAARDEN


       De onderhavige actievoorwaarden (hierna: actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Lidl Nederland GmbH (hierna: Lidl) aangeboden actie “filiaalbeoordeling” (hierna: actie), tenzij dat uitdrukkelijk anders zal worden vermeld.


       Algemeen

       Deelname aan deze actie is alleen mogelijk onder de hier vermelde voorwaarden. Door deel te nemen aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden voor deelname. Zowel Lidl als de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.


       Looptijd van de actie

       Deze actie loopt van 25-09-2020 14:00 uur tot en met 30-09-2021 23:59uur, deelname aan de actie is alleen binnen deze periode mogelijk.


       Recht van deelname

       Alle personen die woonachtig zijn in Nederland, en op het tijdstip van deelname ten minste 18 jaar oud zijn, kunnen deelnemen aan deze actie. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Lidl en hun gezinsleden, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect is verbonden aan Lidl. Van deelname zijn eveneens uitgesloten natuurlijke personen zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.


       Deelname

       Deelnemen aan de actie vindt plaats door de tevredenheidsenquête over de winkelervaring van Lidl in te vullen op www.lidl.nl/feedback. Om deel te kunnen nemen aan deze actie is een kassabon van de aankoop vereist. Iedere deelnemer kan slechts één keer deelnemen.

       De deelnemer dient het volgende in te vullen op het wedstrijdformulier:


       • Aanhef
       • Voornaam
       • Achternaam
       • E-mailadres


       Alleen volledig en correct ingevulde wedstrijdformulieren tellen mee voor wedstrijddeelname.


       Prijs

       • Er zijn elke twee maanden 21 prijzen te winnen, te weten één Toshiba smart TV ter waarde van €299,- en twintig Lidl Plus kortingscoupons ter waarde van €5,-. De prijs kan niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld.
       • De winnaars worden uiterlijk in de eerste week van de volgende maand op onafhankelijke wijze per toevalsgenerator vastgesteld.
       • Deelnemers in ondergenoemde periode zullen enkel worden meegenomen in de trekking van de daarachter vermelde maand. Deelnemers in de periode:
       • 25 september 2020 t/m 30 november 2020 » December
       • 1 december 2020 t/m 31 januari 2021 » Februari
       • 1 februari 2021 t/m 31 maart 2021 » April
       • 1 april 2021 t/m 31 mei 2021 » Juni
       • 1 juni 2021 t/m 31 juli 2021 » Augustus
       • 1 augustus 2021 t/m 30 september 2021 » Oktober
       • De winnaars krijgen per email bericht waarin informatie wordt verstrekt over de uitreiking van de prijs.


       Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de actievoorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Lidl gerechtigd op dezelfde wijze een andere winnaar te selecteren. Indien een winnaar zich binnen 14 dagen en na drie herhaalde berichtgevingen niet meldt, komt de aanspraak op de prijs automatisch te vervallen en wordt op dezelfde wijze een andere winnaar geselecteerd.


       Persoonsgegevens

       Lidl verzamelt de volgende persoonsgegevens van haar deelnemers: geslacht , voor- en achternaam en e-mailadres met als doel (i) het onder de aandacht brengen van Lidl en/of Lidl producten, (ii) het opnemen van contact in verband met de prijsuitreiking en (iii) het voldoen aan wettelijke bewaartermijnen. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van de gevraagde persoonsgegevens.


       De wettelijke grondslagen voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens zijn : (i) ‘Uitvoering van een overeenkomst’ (van toepassing voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deelname aan de actie) en (ii) ‘Wettelijke verplichting’ (in verband met de fiscale bewaarplicht).


       Lidl, alsmede Lidl entiteiten die de persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van deze actie, heeft toegang tot jouw gegevens. De gegevens van de deelnemers zullen door ons uiterlijk één maand na het verloop van de actie verwijderd worden. Alleen de gegevens van de winnaars worden langer bewaard om te voldoen aan de fiscaal wettelijke bewaarplicht.


       Jouw rechten

       De deelnemer heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens (i) in te zien, (ii) te corrigeren, (iii) te verwijderen, (iv) te beperken, (v) mee te nemen of (vi) bezwaar te maken tegen de verwerking. Voor meer informatie over de rechten van betrokkenen wordt verwezen naar http://www.lidl.nl/privacy. Voor de uitoefening van deze rechten kan contact worden opgenomen met de Functionaris Gegevensbescherming via gegevensbescherming@lidl.nl. De deelnemer heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


       Aansprakelijkheid

       Lidl is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit deelname aan de actie of het niet bereikbaar zijn van de internetserver, netwerk-, computer hardware- of softwarestoringen, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor Lidl verantwoordelijk is. Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden onverminderd voor door Lidl ingeschakeld hulppersoneel en door Lidl ingeschakelde derde toeleveranciers en/of fabrikanten van de betreffende prijs. Lidl verstrekt geen enkele garantie op de door Lidl te verstrekken prijzen.


       Slotbepalingen

       Lidl behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment, zonder aankondiging vooraf en zonder opgave van redenen, af te breken, te beëindigen of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Lidl ziet erop toe dat de actievoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.

       In gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins ontoelaatbaar gedrag geconstateerd wordt of wordt vermoed, behoudt Lidl zich het recht voor om de deelnemers van de betreffende actie uit te sluiten.


       Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt afgedragen door Lidl. Eventuele aanvullende uitgaven en/of reiskosten zijn voor eigen rekening van de deelnemers.


       Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.


       Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Lidl zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemers zich dienen te houden.

       Typ- en drukfouten in deze actievoorwaarden zijn voorbehouden.


       Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kan jij een mail sturen naar contact@lidl.nl.


       Lidl Nederland GmbH

       Havenstraat 71

       1271 AG Huizen