Banner

Algemene voorwaarden

Actievoorwaarden Lidl Nederland GmbH


De onderhavige actievoorwaarden (hierna: actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Lidl Nederland GmbH (hierna: Lidl) aangeboden actie “Filiaal beoordeling” (hierna: actie), tenzij dat uitdrukkelijk anders zal worden vermeld.


Algemeen

Deelname aan deze actie is alleen mogelijk onder de hier vermelde voorwaarden. Door deel te nemen aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden voor deelname. Zowel Lidl als de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via https://www.lidl.nl/c/service-contact-feedback-algemene-voorwaarden/s10008213


Looptijd van de actie

Deze actie loopt van 01-11-2023 00:00 uur tot en met 31-12-2024 23:59 uur, deelname aan de actie is alleen binnen deze periode mogelijk.


Recht van deelname

Alle personen die woonachtig zijn in Nederland, en op het tijdstip van deelname ten minste 18 jaar oud zijn, kunnen deelnemen aan deze actie. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Lidl en hun gezinsleden, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect is verbonden aan Lidl.


Deelname

Deelname aan de actie vindt plaats door de tevredenheidsenquête over de winkelervaring van Lidl in te vullen op www.lidl.nl/feedback. Om deel te kunnen nemen aan deze actie is een kassabon van de aankoop vereist. Iedere deelnemer kan slechts één keer deelnemen. De deelnemer dient het volgende in te vullen op het enquêteformulier:

- Aanhef

- Voornaam

- Achternaam

- E-mailadres


Alleen volledige en correct ingevulde enquêteformulieren tellen mee voor deelname.


Prijs

  • Er zijn elke twee maanden in totaal 21 prijzen te winnen, te weten 20 kortingscouponnen ter waarde van €5,- en één kortingscoupon ter waarde van €20,-. De prijs kan niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld.
  • De winnaars worden uiterlijk in de eerste week van de volgende maand op onafhankelijke wijze per toevalsgenerator vastgesteld.
  • Deelnemers aan de actie in ondergenoemde periode zullen enkel worden meegenomen in de trekking van de daarachter vermelde maand. Deelnemers in de periode:

1 november 2023 t/m 31 december 2023 > januari 2024

1 januari 2024 t/m 29 februari 2024> maart 2024

1 maart 2024 t/m 30 april 2024> mei 2024

1 mei 2024 t/m 30 juni 2024> juli 2024

1 juli 2024 t/m 31 augustus 2024> september 2024

1 september 2024 t/m 31 oktober 2024> november 2024

1 november 2024 t/m 31 december 2024> januari 2025


  • De winnaars krijgen per email bericht waarin informatie wordt verstrekt over de uitreiking van de prijs.


Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de actievoorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Lidl gerechtigd op dezelfde wijze een andere winnaar te selecteren. Indien een winnaar zich binnen 14 dagen en na drie herhaalde berichtgevingen niet meldt, komt de aanspraak op de prijs automatisch te vervallen en wordt op dezelfde wijze een andere winnaar geselecteerd.


Persoonsgegevens

Lidl verzamelt de volgende persoonsgegevens: voor-en achternaam, geslacht en e-mailadres van de deelnemers en adresgegevens van de winnaars met als doel: (i) het onder de aandacht brengen van onze producten (in geval van acties en/of kansspelen voor onze klanten) (ii) het opnemen van contact in verband met de prijsuitreiking, (iii) het voldoen aan wettelijke bewaartermijnen en (iv) het controleren van je leeftijd. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van de gevraagde persoonsgegevens.


De wettelijke grondslag voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens is: (i) ‘Uitvoering van een overeenkomst’ (van toepassing voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deelname aan de actie) en (ii) ‘Wettelijke verplichting’ (in verband met de fiscale bewaarplicht).


Lidl, alsmede Lidl entiteiten die de persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van deze actie, heeft toegang tot jouw gegevens en kan deze gegevens exporteren en tijdelijk in haar eigen IT systemen opslaan ten behoeve van het selecteren van de winnende deelnemers. De gegevens van de deelnemers zullen door ons uiterlijk 6 maanden na de actie worden verwijderd uit de Lidl IT systemen. Alleen de gegevens van de winnaars worden langer bewaard om te voldoen aan de fiscaal wettelijke bewaarplicht.


Jouw rechten

De deelnemer heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens (i) in te zien, (ii) te corrigeren, (iii) te verwijderen, (iv) te beperken, (v) mee te nemen of (vi) bezwaar te maken tegen de verwerking. Voor meer informatie over de rechten van betrokkenen wordt verwezen naar http://www.lidl.nl/privacy/. Voor de uitoefening van deze rechten kan contact worden opgenomen met de Functionaris Gegevensbescherming via gegevensbescherming@lidl.nl. De deelnemer heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Aansprakelijkheid

Lidl is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit deelname aan de actie of het niet bereikbaar zijn van de internetserver, netwerk-, computer hardware- of softwarestoringen, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor Lidl verantwoordelijk is. Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden onverminderd voor door Lidl ingeschakeld hulppersoneel en door Lidl ingeschakelde derde toeleveranciers en/of fabrikanten van de betreffende prijs. Lidl verstrekt geen enkele garantie op de door Lidl te verstrekken prijzen.


Slotbepalingen

Lidl behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment, zonder aankondiging vooraf en zonder opgave van redenen, af te breken, te beëindigen of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Lidl ziet erop toe dat de actievoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.


In gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins ontoelaatbaar gedrag geconstateerd wordt of wordt vermoed, behoudt Lidl zich het recht voor om de deelnemers van de betreffende actie uit te sluiten.


Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt afgedragen door Lidl. Eventuele aanvullende uitgaven en/of reiskosten zijn voor eigen rekening van de deelnemers.


Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.


Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Lidl zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemers zich dienen te houden.


Typ- en drukfouten in deze actievoorwaarden zijn voorbehouden.


Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kan jij een mail sturen naar contact@lidl.nl.


Lidl Nederland GmbH

Havenstraat 71

1271 AG Huizen