Actievoorwaarden Lidl Nederland GmbH – Instagram


De onderhavige actievoorwaarden (hierna: actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Lidl Nederland GmbH (hierna: Lidl) aangeboden actie “Way To Go” (hierna: actie), tenzij dat uitdrukkelijk anders zal worden vermeld.


Algemeen

De actie is niet verbonden aan Instagram en wordt op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Instagram. Uitsluitend Lidl Nederland (en niet Instagram) is verantwoordelijk voor de inhoud van de actie. Er bestaat geen enkel verband tussen Instagram en de actie.


Deelname aan deze actie is alleen mogelijk onder de hier vermelde voorwaarden. Door deel te nemen aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden voor deelname. Zowel Lidl als de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via https://bit.ly/Lidl-WayToGoPrijsvraag.


Looptijd van de actie

Deze actie loopt van 06-11-2021 10:00 uur tot en met 08-11-2021 18:00 uur, deelname aan de actie is alleen binnen deze periode mogelijk.


Recht van deelname

Alle personen die woonachtig zijn in Nederland, en op het tijdstip van deelname ten minste 18 jaar oud zijn en op Instagram “fan” zijn van Lidl, kunnen deelnemen aan deze actie. Je kan fan worden van Lidl door het aanklikken van de “Vind ik leuk” of “Like“-button op de Instagram pagina van Lidl. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Lidl en hun gezinsleden, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect is verbonden aan Lidl.


Deelname

Deelname aan de actie vindt plaats door te reageren met ‘melk’ of ‘karamel-zeezout’. Het antwoord van de vraag dient als reactie gepost te worden onder het Instagrambericht op de “Lidl fanpagina” door gebruik te maken van de reageerfunctie van Instagram. Iedere deelnemer kan slechts 1 keer deelnemen. Indien een deelnemer meerdere antwoorden geeft doet het eerst gegeven antwoord mee aan de actie. De imhoud van de reactie heeft geen invloed op de uitkomst.


Prijs

• Er is in totaal 1 prijs te winnen, te weten een Way To Go chocoladepakket ter waarde van EUR 15,52. De prijs kan niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld.

• De winnaar wordt binnen redelijke termijn op onafhankelijke wijze per toevalsgenerator vastgesteld.

• De winnaar krijgt per Instagram een DM bericht waarin informatie wordt verstrekt over de uitreiking van de prijs.


Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de actievoorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Lidl gerechtigd op dezelfde wijze een andere winnaar te selecteren. Indien een winnaar zich binnen 14 dagen en na drie herhaalde berichtgevingen niet meldt, komt de aanspraak op de prijs automatisch te vervallen en wordt op dezelfde wijze een andere winnaar geselecteerd.


Persoonsgegevens

Lidl verzamelt de volgende persoonsgegevens van de deelnemer: voor-en achternaam. Verder verzamelt Lidl de volgende persoonsgegevens van de winnaar: eventueel e-mailadres en adresgegevens. Lidl verzamelt deze persoonsgegevens met als doel: (i) het onder de aandacht brengen van onze producten (in geval van acties en/of kansspelen voor onze klanten) (ii) het opnemen van contact in verband met de prijsuitreiking en (iii) het voldoen aan wettelijke bewaartermijnen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van de gevraagde persoonsgegevens. Wanneer er door de deelnemer foto’s en/of video-opnames worden gepost, waarop derden (bv. familie of vrienden van de deelnemer of andere willekeurige personen) herkenbaar in beeld zijn gebracht, is deelnemer zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toestemming vooraf.


De wettelijke grondslag voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens is: (i) ‘Uitvoering van een overeenkomst’ (van toepassing voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deelname aan de actie); (ii) ‘Wettelijke verplichting’ (in verband met de fiscale bewaarplicht) en (iii) ‘Toestemming’ (in geval van het verzamelen van foto’s en/of opnames).


Iedereen die de Instagrampagina van Lidl bezoekt, heeft toegang tot bv. de namen en reacties van deelnemers. Lidl, alsmede Lidl entiteiten die de persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van deze actie, heeft toegang tot jouw gegevens en kan deze gegevens exporteren en tijdelijk in haar eigen IT-systemen opslaan ten behoeve van het selecteren van de winnende deelnemers. De gegevens van de deelnemers zullen door ons uiterlijk 2 maanden na de actie verwijderd worden uit de Lidl IT-systemen. Alleen de gegevens van de winnaar worden langer bewaard om te voldoen aan de fiscaal wettelijke bewaarplicht.


Jouw rechten

De deelnemer heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens (i) in te zien, (ii) te corrigeren, (iii) te verwijderen, (iv) te beperken, (v) mee te nemen of (vi) bezwaar te maken tegen de verwerking. Voor meer informatie over de rechten van betrokkenen wordt verwezen naar de privacyverklaring social media. Voor de uitoefening van deze rechten kan contact worden opgenomen met de Functionaris Gegevensbescherming via gegevensbescherming@lidl.nl. De deelnemer heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Aansprakelijkheid

Lidl is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit deelname aan de actie of het niet bereikbaar zijn van de internetserver, netwerk-, computer hardware- of softwarestoringen, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor Lidl verantwoordelijk is. Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden onverminderd voor door Lidl ingeschakeld hulppersoneel en door Lidl ingeschakelde derde toeleveranciers en/of fabrikanten van de betreffende prijs.


Slotbepalingen

Lidl behoudt zich het recht voor om het spel op ieder moment, zonder aankondiging vooraf en zonder opgave van redenen, af te breken, te beëindigen of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Lidl ziet erop toe dat de actievoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.


In gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins ontoelaatbaar gedrag geconstateerd wordt of wordt vermoed, behoudt Lidl zich het recht voor om de deelnemers van de betreffende actie uit te sluiten.


Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt afgedragen door Lidl.


Eventuele aanvullende uitgaven en/of reiskosten zijn voor eigen rekening van de deelnemers.


Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.


Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Lidl zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemers zich dienen te houden.


Typ- en drukfouten in deze actievoorwaarden zijn voorbehouden.


Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kan jij een mail sturen naar contact@lidl.nl.


Lidl Nederland GmbH

Havenstraat 71

1271 AG Huizen