Gebruiksvoorwaarden voor productbeoordelingen

Deze gebruiksvoorwaarden voor productbeoordelingen ("Gebruiksvoorwaarden") regelen het inzenden van productbeoordelingen door u in de webshop op www.lidl-shop.nl. Door een productbeoordeling in te zenden, accepteert u de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing naast de algemene voorwaarden van Lidl Nederland GmbH, Havenstraat 71, 1270 AD Huizen. Als er een conflict is tussen de Gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden, prevaleren deze Gebruiksvoorwaarden.


  1. Inzending van een productbeoordeling
  2. Toekenning van gebruiksrechten
  3. Ontoelaatbare inhoud van een productbeoordeling
  4. Vrijwaring met betrekking tot claims van derden
  5. Publicatie, verwijdering en wijziging van productbeoordelingen
  6. Informatie over online geschillenbeslechting en deelname aan een arbitrageprocedure

§ 1. Inzending van een productbeoordeling


a. Ongeveer twee weken nadat de goederen zijn verzonden en indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, ontvangt u van ons een e-mail met een link naar de productbeoordelingspagina. Productbeoordelingen mogen alleen worden ingediend door klanten die het product hebben gekocht en daarmee koopervaring hebben opgedaan. We zorgen hiervoor door de link naar de productbeoordelingspagina voor elke klant te baseren op het bestelnummer dat individueel is gegenereerd toen de bestelling werd geplaatst. Het bestelnummer bevat onder meer de informatie of en welke producten een klant heeft afgenomen.


b. Een productbeoordeling bestaat uit een sterbeoordeling en een geschreven opmerking. Het is niet mogelijk om enkel een sterbeoordeling te plaatsen zonder een geschreven opmerking. Met een sterbeoordeling kunnen maximaal vijf sterren worden toegekend. Een beoordeling van één ster komt overeen met een zeer slechte beoordeling en een beoordeling van vijf sterren met een zeer goede beoordeling.


c. In productbeoordelingen van kledingstukken kan ook de pasvorm worden beoordeeld (veel te groot, iets te groot, precies goed, iets te klein, veel te klein).


d. Productbeoordelingen waarin een sterbeoordeling de opmerking tegenspreekt of die opmerkingen bevatten die geen verband houden met de gekochte producten en niet gebaseerd zijn op een aankoopervaring, zijn niet toegestaan.


e. Bovendien zijn productbeoordelingen die de algehele beoordeling van het product kunnen manipuleren niet toegestaan, bijvoorbeeld als een bestelling alleen is geplaatst met het doel een positieve of negatieve beoordeling in te dienen.


f. Productbeoordelingen die niet direct verband houden met de aard van het product, zoals opmerkingen over de bestelling of het bezorgingsproces, zijn niet toegestaan.


g. Het toevoegen van beeld- of videomateriaal aan de productbeoordeling is niet toegestaan.


h. Productbeoordelingen moeten in het Nederlands of Engels worden geschreven.


i. U kunt de productbeoordeling binnen 60 dagen na het plaatsen van uw bestelling inzenden via de link naar de productbeoordelingspagina die u per e-mail is toegezonden. De inzending van een productbeoordeling na deze termijn is niet mogelijk.


j. De productbeoordeling wordt binnen ongeveer 3 werkdagen (maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd feestdagen) in geanonimiseerde vorm gepubliceerd, onder voorbehoud van de controle volgens paragraaf 5 sub a van deze Gebruiksvoorwaarden. Nadat de productbeoordeling is gepubliceerd, kunt u deze niet meer bewerken of verwijderen. Er bestaat geen wettelijk recht op publicatie van de productbeoordeling.

§ 2. Toekenning van gebruiksrechten

Door een productbeoordeling in te zenden, verleent u ons het niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, sublicentieerbare, herroepbare en eeuwigdurende recht om de productbeoordeling en de inhoud ervan te gebruiken, te reproduceren, te distribueren, openbaar te maken, te verstrekken, te bewerken en te transformeren. In het bijzonder hebben we het recht om de productbeoordeling op onze website te publiceren, te wijzigen of in te korten en deze geheel of gedeeltelijk te publiceren voor reclamedoeleinden (print en digitaal).


§ 3. Ontoelaatbare inhoud van een productbeoordeling

U verbindt zich ertoe geen productbeoordeling(en) te schrijven waarvan de inhoud

• strafbaar of anderszins illegaal is, in het bijzonder beledigend, bedreigend, lasterlijk, obsceen, pornografisch, racistisch, geweld verheerlijkend, discriminerend of smadelijk;

• deze Gebruiksvoorwaarden schendt;

• onwaar of misleidend is;

• valse feitelijke beweringen bevat;

• gezondheidsclaims bevat;

• de rechten van derden schendt of aantast, in het bijzonder auteursrechten, handelsmerken of andere industriële eigendomsrechten en persoonlijke rechten van derden;

• vertrouwelijke of persoonsgegevens bevat zoals namen, adressen of telefoonnummers;

• technisch schadelijk is, bijvoorbeeld computervirussen, worms of andere mogelijk schadelijke software of bestanden bevat;

• betekenisloze reeksen tekens of letters bevat;

• links naar externe websites bevat;

• specifieke prijzen noemt;

• concurrenten of producten of diensten van een concurrent direct of indirect noemt.

§ 4. Vrijwaring met betrekking tot claims van derden

U vrijwaart ons van alle claims van derden, die zij tegen ons instellen vanwege de door u geschreven productbeoordelingen, op voorwaarde dat u verantwoordelijk bent voor de inbreuk. Wij zullen u onverwijld op de hoogte stellen van door derden ingediende vorderingen en op verzoek de voor de verdediging vereiste informatie en documenten verstrekken. Bovendien laten wij de verdediging aan u over of doen wij dit in overleg met u. In het bijzonder zullen wij vorderingen van derden niet

erkennen of betwisten zonder u te raadplegen. De bepalingen van deze clausule zijn van overeenkomstige toepassing op contractuele sancties, evenals op administratieve of gerechtelijke boetes en administratieve boetes, voor zover u daarvoor verantwoordelijk bent.


§ 5. Publicatie, verwijdering en wijziging van productbeoordelingen

a. Alle productbeoordelingen worden met behulp van een zwarte lijst of woordfilters automatisch gecontroleerd op schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden of toepasselijke wetgeving door software voordat ze worden gepubliceerd.

b. Als een schending van deze Gebruiksvoorwaarden of van de toepasselijke wetgeving niet door de software kan worden vastgesteld, zullen de productbeoordelingen zonder meer worden gepubliceerd, d.w.z. zonder redactionele bewerking, inkorting, wijziging of iets dergelijks. Alle productbeoordelingen zijn noch gesponsord door een handelaar noch beïnvloed door een contractuele relatie met een handelaar.

c. Als de software een overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden of de toepasselijke wetgeving constateert, wordt een aanvullende handmatige controle van de productbeoordeling uitgevoerd door onze medewerkers.

d. Als uit de handmatige controle blijkt dat een productbeoordeling in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden of toepasselijke wetgeving, zullen we de productbeoordeling niet publiceren of, naar eigen goeddunken, deze wijzigen voordat deze op een zodanige manier wordt gepubliceerd dat ontoelaatbare inhoud wordt verwijderd of onleesbaar wordt gemaakt.

e. Nadat de productbeoordelingen zijn gepubliceerd, behouden we ons het recht voor om naar eigen goeddunken individuele productbeoordelingen te wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk te verwijderen als deze Gebruiksvoorwaarden of de toepasselijke wetgeving worden geschonden. Bovendien kunnen we productbeoordelingen geheel of gedeeltelijk verwijderen als gevolg van een gerechtelijke of officiële beslissing of een verklaring van beëindiging jegens een derde partij zonder u hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Dit geldt ook als het product waarop de productbeoordeling betrekking heeft, niet meer te koop wordt aangeboden in de webshop.

§ 6. Informatie over online geschillenbeslechting en deelname aan een arbitrageprocedure

Vanaf 15 februari 2016 biedt de Europese Commissie een online platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Dit geeft consumenten de mogelijkheid om geschillen in verband met hun online bestelling te beslechten zonder tussenkomst van een rechter. Het platform voor geschillenbeslechting is bereikbaar via de externe link https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Wij zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Niettemin zullen wij trachten eventuele geschillen die uit een contract voortvloeien in der minne te schikken.

U vindt onze gedragscodes op https://www.lidl.nl/informatie/grondbeginselen-en-gedragsprincipes


Datum: juli 2021