My Lidl Account

Gebruiksvoorwaarden myLidl

De Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (hierna te noemen: exploitante), biedt u (hierna te noemen: gebruiker) de mogelijkheid om gebruik te maken van de online-dienst ,,myLidl'' (hierna te noemen: myLidl of dienst) die telkens op dezelfde wijze toegang geeft tot een groot aantal online-aanbiedingen van het Lidl-concern (hierna te noemen: aanbiedingen). Het gaat hierbij om een zog. single sign-on-dienst, waarmee gebruikers met telkens dezelfde login-gegevens gebruik kunnen maken van allerlei aanbiedingen (bijv. online-shops, boekingsportals e. d.) van diverse ondernemingen behorend tot de Lidl-groep.

Het gebruik van myLidl vindt plaats volgens de onderstaande regelingen.

1 - Geldigheidsgebied

Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor het gebruik van de dienst My Lidl account (hierna ‘My Lidl’ of de ‘Dienst‘). De dienst wordt aangeboden door Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (hierna te noemen: ‘Exploitante’, ‘wij’ of ‘ons’ ), maar andere bedrijven in het Lidl-concern (hierna gezamenlijk "Lidl" genoemd) zijn ook betrokken bij het verlenen van de Dienst. De Dienst geeft toegang tot een groot aantal online-aanbiedingen van het Lidl-concern (hierna te noemen: Aanbiedingen). Het gaat hierbij om een zogenaamde single sign-on-dienst, waarmee gebruikers met telkens dezelfde login-gegevens gebruik kunnen maken van allerlei aanbiedingen (bijv. online-shops, boekingsportals e. d.) van diverse ondernemingen behorend tot de Lidl-groep.

Het gebruik van My Lidl vindt plaats volgens de onderstaande regelingen.


Deze gebruiksvoorwaarden gelden echter niet voor de aanbiedingen waar de gebruiker door in te loggen met My Lidl gebruik van maakt en de daaruit voortvloeiende contractuele relaties met derden, zoals bijvoorbeeld voor de verkrijging van artikelen of diensten van deze derde. Hiervoor gelden de op de aanbieding toepasselijke voorwaarden.


2 - Registratie

Om van My Lidl gebruik te kunnen maken dient men zich te registreren. Daarbij moet iedere gebruiker een individueel wachtwoord aanmaken voor het gecreëerde My Lidl account. Dit wordt, samen met uw emailadres of mobile telefoonnummer, gebruikt om toegang te krijgen tot uw My Lidl account. Uw e-mailadres moet geverifieerd worden om de registratie te voltooien. Hiervoor sturen we u een e-mail met een verificatiecode. Zonder verificatie van het e-mailadres kan het My Lidl account niet worden gebruikt.


De door de gebruiker in het kader van de registratieprocedure verstrekte gegevens dienen inhoudelijk juist te zijn. Er mogen geen gegevens van derden gebruikt worden. Mochten deze gegevens naderhand wijzigen, dan dient de gebruiker dit onmiddellijk in het My Lidl account aan te passen.


De toegangsgegevens zijn strikt persoonlijk en mogen uitsluitend door de gebruiker zelf gebruikt worden. De gebruiker zal geschikte maatregelen nemen ter voorkoming dat derden gebruik maken van diens toegangsgegevens. Mochten er signalen zijn dat er misbruik gemaakt wordt van het My Lidl account, dan dient de gebruiker dit onmiddellijk aan de exploitante te melden. De gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van onbevoegd gebruik door derden, voor zover dit onbevoegd gebruik of het ontbreken van maatregelen ter voorkoming van een dergelijk onbevoegd gebruik toerekenbaar zijn aan de gebruiker.


Het gebruik van My Lidl op een apparaat met een Android besturingssysteem is alleen mogelijk als het apparaat gebruik maakt van de Google Chrome-browser.



3 - Reikwijdte van de dienstverlening

Voorwerp van de dienstverlening van My Lidl is de terbeschikkingstelling van een uniforme, met een wachtwoord beveiligde, single sign-on-dienst voor verschillende aanbiedingen van het Lidl-concern. Deze single sign-on-dienst houdt in feite in dat het gecreëerde My Lidl account kan worden gebruikt voor de registratie/ aanmelding op alle aanbiedingen die zijn geïntegreerd met My Lidl, zonder dat telkens een aparte registratie of opnieuw aanleveren van gedetailleerde gebruikersgegevens nodig is.


Als u zich registreert bij de beoogde dienst, zonder dat u zich eerder bij een andere Lidl onlinedienst heeft geregistreerd, maakt u een My Lidl account aan. Als u zich al eerder hebt geregistreerd bij een andere onlinedienst die geïntegreerd is met een My Lidl account, kunt u op eenvoudige wijze inloggen op de beoogde dienst met gebruik van uw bestaande inloggegevens. Mocht Lidl in de toekomst nieuwe onlinediensten aanbieden, dan kunt u deze ook via uw My Lidl account gebruiken. Hiervoor kunnen aanvullende gebruiksvoorwaarden gelden.


Het beheer van uw basisgegevens vindt centraal plaats via het My Lidl account. Deze gegevens worden, wanneer u gebruik maakt van specifiek beoogde dienst, doorgestuurd naar de desbetreffende aanbieder, om de uitvoering van de desbetreffende transactie mogelijk te maken.(zie paragraaf 6 hieronder). In My Lidl worden zowel de basisgegevens die zijn verzameld voor het gebruik van deze aanbieding als de basisgegevens die u heeft opgegeven bij het registreren/inloggen op andere onlinediensten van Lidl opgeslagen.


Het gebruik van My Lidl is gratis. Voor gebruikmaking van concrete aanbiedingen kunnen echter wel kosten ontstaan. Deze worden dan in overeenstemming met de wettelijke eisen transparant duidelijk gemaakt. Hetzelfde geldt voor eventueel noodzakelijke dienstverlening door derden, zoals bijvoorbeeld een internetaansluiting.

4 - Garantie / Aansprakelijkheid

De exploitante doet er alles aan om My Lidl zo duurzaam en storingsvrij mogelijk ter beschikking te stellen. Vanwege technische gesteldheden zoals wijzigingen in configuraties, onderhoud, uitval van apparatuur e.d. kan dit echter niet volledig gegarandeerd worden. In het geval dat een dienst uitvalt, zal de exploitante er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de dienst zo gauw mogelijk weer klachtenvrij functioneert. Eventuele gevolgen van het ontbreken van de (volledige) bruikbaarheid komen niet voor rekening van de exploitante.


De exploitante behoudt zich het recht voor om My Lidl in de toekomst alleen nog met een beperkte en/of gewijzigde functionaliteit ter beschikking te stellen dan wel geheel te staken. Een contractuele aanspraak van de gebruiker op (voortzetting van) het gebruik van deze (gratis) dienst bestaat niet.

Verantwoordelijk voor de dienstverlening in het kader van de afzonderlijke aanbiedingen zijn alleen de exploitanten van de desbetreffende dienst. Eventuele hieruit voortvloeiende aanspraken komen niet voor rekening van de exploitante. Hetzelfde geldt voor andere bijdragen aan My Lidl van zelfstandig handelende derden zoals bijvoorbeeld een internetprovider.


Lidl is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, voortvloeiend uit of samenhangend met het gebruik van My Lidl of het niet bereikbaar zijn van My Lidl, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor exploitante verantwoordelijk is.


5 - Gebruiksduur

Zowel de exploitante als ook de gebruiker kan de gebruiksrelatie inzake My Lidl te allen tijde beëindigen zonder dat daarvoor een termijn in acht genomen dient te worden. In het kader van het beheer van het My Lidl account kan de gebruiker te allen tijde om wissen van het account verzoeken.


Beëindiging door de exploitante komt met name dan in aanmerking wanneer de gebruiker de regels van deze gebruiksvoorwaarden overtreedt. Totdat een dergelijk geval is opgehelderd, kunnen de gegevens van de gebruiker ook tijdelijk geblokkeerd worden.


De exploitante behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op een later tijdstip aan te passen of te wijzigen. Gebruikers worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. Voor zover er niet binnen vier weken na de ontvangst van deze e-mail bezwaar wordt gemaakt tegen deze wijziging, geldt deze als overeengekomen. Dergelijke wijzigingen omvatten geen fundamentele wijzigingen zoals bijv. een verplichting tot het betalen voor de Dienst. Bij dit soort wijzigingen zullen wij de klant om uitdrukkelijke toestemming vragen. Indien de klant bezwaar maakt tegen een wijziging, kan dit leiden tot beëindiging van de gebruiksrelatie door de exploitante. De klant heeft in dat geval ook de bevoegdheid om de gebruiksrelatie met exploitante te ontbinden.


6 - Gegevensbescherming

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met inachtneming van alle geldende privacywetgeving. Voor het uitvoeren van My Lidl is het noodzakelijk om de door u verstrekte gegevens door te geven aan de leverancier van de door u bestelde producten of diensten zodat deze uw identiteit kan vaststellen en aan u de in opdracht gegeven diensten kan verlenen (bijv. het verzenden en afrekenen van bestelde artikelen).


Alle informatie met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in onze privacyverklaring.


7 - Toepasselijk recht

De Europese Commissie biedt een onlineportaal voor geschillenbeslechting op http://ec.eu-ropa.eu/consumers/odr/. Wij zijn echter niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor de consumentenarbitragecommissie.