Deze Lidl filialen openen binnenkort! 🎉

U kunt bij Lidl terecht voor alle dagelijkse boodschappen van de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Dat is onze belofte - iedere dag. Lidl is een discountformule die zich kenmerkt door eenvoud en eigen kwaliteitsmerken. Wij bieden klanten een duidelijk assortiment en tijdens de actieweken afwisselende producten. Het assortiment wordt jaarlijks uitgebreid en inmiddels kunnen klanten bij Lidl terecht voor circa 1800 basisproducten. Daarnaast is er een ruime keuze aan non-food producten en zijn er steeds wisselende en verrassende themaweken.


Bekijk hieronder of er bij u in de buurt een nieuwe Lidl winkel gaat openen of wordt verbouwd voor nóg meer winkelgemak.

PlaatsStraatnaamSituatieDatumTijdKans op 1 minuut gratis winkelen?

Rotterdam

Ambachtsplein

Tijdelijke sluiting

3 juni

17:00


Ede

Bellestein

Heropening

5 juni

09:00


Gouda

Sportlaan

Tijdelijke sluiting

9 juni

17:00


Etten-Leur

Trompetlaan

Heropening

12 jun

09:00

Ja

Enschede

Brouwerijplein

Permanente sluiting

15 juni

15:00


Barneveld

Oldenbarnevelderweg

Heropening

19 juni

08:00


Rotterdam

Ambachtsplein

Heropening

26 juni

09:00


Gouda

Sportlaan

Heropening

10 juli

08:00

Ja

Breda

Jorisstraat

Tijdelijke sluiting

24 aug

17:00


Breda

Jorisstraat

Heropening

4 okt

09:00

Ja

Actievoorwaarden Lidl Nederland GmbH – 1 minuut gratis winkelen

De onderhavige actievoorwaarden (hierna: actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Lidl Nederland GmbH (hierna: Lidl) aangeboden actie “1 minuut gratis winkelen” (hierna: actie), tenzij dat uitdrukkelijk anders zal worden vermeld.


Algemeen

Deelname aan deze actie is alleen mogelijk onder de hier vermelde voorwaarden. Door deel te nemen aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden voor deelname. Zowel Lidl als de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via op www.lidl.nl/winacties.


Looptijd van de actie

Vlak voor de (her-)opening van een Lidl-filiaal maken klanten die voor openingstijd aanwezig zijn bij het filiaal kans op ‘1 minuut gratis winkelen’. Deelname aan de actie is alleen mogelijk als u voor de trekking aanwezig bent bij het desbetreffende filiaal.


Recht van deelname

Alle personen die woonachtig zijn in Nederland, en op het tijdstip van deelname ten minste 18 jaar oud zijn, kunnen deelnemen aan deze actie. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Lidl en hun gezinsleden, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect is verbonden aan Lidl. Van deelname zijn eveneens uitgesloten natuurlijke personen zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.


Deelname

Deelname aan de actie vindt plaats door uw naam op een briefje te schrijven en in te leveren bij de Lidl-filiaal manager. Iedere deelnemer kan slechts één keer deelnemen.


Prijs

  • Er is in totaal één prijzen te winnen, te weten een ‘1 minuut gratis winkelen’ bij het desbetreffende Lidl-filiaal ter waarde van maximaal € 350,00. De prijs kan niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld.
  • Lidl trekt op onafhankelijke wijze uit alle deelnemers een winnaar voor de officiële opening van het desbetreffende Lidl-filiaal. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
  • Bij (her-)opening van een filiaal wordt de winnaar direct na de trekking van de prijswinnaar, maar voor de officiële openingstijd van het filiaal, op de hoogte gesteld van zijn of haar prijs. De ‘1 minuut gratis winkelen’ vindt direct voor de (her-)opening van een filiaal plaats.
  • Bij overige acties wordt na trekking de prijswinnaar op de hoogte gesteld. In overleg met de prijswinnaar wordt een datum en tijd vastgesteld voor de 1 minuut gratis winkelen. De prijs van 1 minuut gratis winkelen kan slechts voor of na de officiële openingstijden plaatsvinden.


Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de actievoorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Lidl gerechtigd op dezelfde wijze een andere winnaar te selecteren. Indien een winnaar zich binnen 14 dagen en na drie herhaalde berichtgevingen niet meldt, komt de aanspraak op de prijs automatisch te vervallen en wordt op dezelfde wijze een andere winnaar geselecteerd.


Specifieke bepalingen over 1 minuut gratis winkelen

De 1 minuut gratis winkelen vindt plaats in het desbetreffende filiaal. In overleg met de winnaar wordt een datum en tijd vastgesteld voor de 1 minuut gratis winkelen. De prijs van 1 minuut gratis winkelen kan slechts voor of na de officiële openingstijden plaatsvinden.


De 1 minuut gratis winkelen start bij de entree van het filiaal. De tijd wordt door een filiaalmedewerker met behulp van een stopwatch bijgehouden. Per product mag de winnaar maximaal twee stuks meenemen. Non-foodartikelen (in actiemanden en vitrines), tabakswaren, cadeau- en beltegoedkaarten en alcoholhoudende dranken zijn uitgesloten van de actie. Alle producten die voldoen aan de voorwaarden en binnen 1 minuut in de winkelwagen geplaatst zijn, worden eigendom van de winnaar. De maximaal toegestane totale waarde van alle verzamelde producten tijdens de 1 minuut gratis winkelen bedraagt ten hoogste EUR 350,00 (zegge: driehonderd en vijftig euro). De verkregen producten mogen niet geretourneerd of geruild worden.


Privacy

Persoonsgegevens

Lidl verzamelt de volgende persoonsgegevens van de deelnemer: voor- en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres met als doel (i) het onder de aandacht brengen van Lidl en/of Lidl producten (ii) het opnemen van contact in verband met de prijsuitreiking, (iii) het controleren van de leeftijd, (iv) het voldoen aan wettelijke bewaartermijnen. De deelnemer is zelfverantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van de gevraagde persoonsgegevens.


Foto’s en/of video-opnames

Er kunnen door Lidl tijdens de 1 minuut gratis winkelen, voor promotionele doeleinden, foto’s en/of video-opnames worden gemaakt van de winnaar. Je zal dan herkenbaar zijn afgebeeld. Deze gegevens worden door ons verwerkt op basis van jouw toestemming welke door jou wordt gegeven door ondertekening van de Verklaring van Instemming. Foto’s en/of video-opnames worden door een externe fotograaf of door Lidl gemaakt. De winnaar kan zijn of haar toestemming voor het gebruik van foto’s en/of video-opnames waarop hij of zij herkenbaar in beeld is gebracht, te allen tijde eenvoudig intrekken door een e-mail te sturen naar gegevensbescherming@lidl.nl met daarin een vermelding van het Lidl-filiaal waar de actie plaatsvond. Deze foto’s en/of video-opnames zullen door ons dan niet verder verwerkt worden.


De wettelijke grondslagen voor deze verwerking van de persoonsgegevens zijn: (i) ‘Uitvoering van een overeenkomst’ (van toepassing voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deelname aan de actie); (ii) ‘Wettelijke verplichting’ (in verband met de fiscale bewaarplicht) en (iii) ‘Toestemming’ (in geval van het verzamelen van foto’s en/of video-opnames).


Lidl heeft toegang tot de persoonsgegevens van de deelnemer. De persoonsgegevens van de deelnemers zullen door ons uiterlijk één maand na de actie verwijderd worden. De persoonsgegevens van de winnaar worden langer bewaard om te voldoen aan de fiscaal wettelijke bewaarplicht. Daarnaast heeft Lidl ook toegang tot de foto’s en/of video-opnames van de winnaar. Deze opgeslagen foto’s en/of video-opnames zullen twee maanden na de betreffende actie worden verwijderd.


Jouw rechten

De deelnemer heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens (i) in te zien, (ii) te corrigeren, (iii) te verwijderen, (iv) te beperken, (v) mee te nemen of (vi) bezwaar te maken tegen de verwerking. Voor meer informatie over de rechten van betrokkenen wordt verwezen naar http://www.lidl.nl/privacy. Voor de uitoefening van deze rechten kan contact worden opgenomen met de Functionaris Gegevensbescherming via gegevensbescherming@lidl.nl. De deelnemer heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Aansprakelijkheid

Deelname aan de 1 minuut gratis winkelen geschiedt voor eigen rekening en risico van de winnaar. Lidl is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit deelname aan de actie of het niet bereikbaar zijn van de internetserver, netwerk-, computer hardware- of softwarestoringen, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor Lidl verantwoordelijk is. Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden onverminderd voor door Lidl ingeschakeld hulppersoneel en door Lidl ingeschakelde derde toeleveranciers en/of fabrikanten van de betreffende prijs. Lidl verstrekt geen enkele garantie op de door Lidl te verstrekken prijzen.


Slotbepalingen

Lidl behoudt zich het recht voor om het spel op ieder moment, zonder aankondiging vooraf en zonder opgave van redenen, af te breken, te beëindigen of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Lidl ziet erop toe dat de actievoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.


In gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins ontoelaatbaar gedrag geconstateerd wordt of wordt vermoed, behoudt Lidl zich het recht voor om de deelnemers van de betreffende actie uit te sluiten.


Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt afgedragen door Lidl. Eventuele aanvullende uitgaven en/of reiskosten zijn voor eigen rekening van de deelnemers. Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.


Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Lidl zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemers zich dienen te houden.


Typ- en drukfouten in deze actievoorwaarden zijn voorbehouden.


Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kan jij een mail sturen naar yacintha.van_der_zee@lidl.nl


Lidl Nederland GmbH

Havenstraat 71

1271 AG Huizen