Privacy- en Cookie Verklaring voor feedback

met betrekking tot de online shop


Versie 28 februari 2022


Fijn dat je gebruik maakt van deze website voor het doorgeven van feedback. Lidl Nederland GmbH (hierna ook wel aangeduid met ‘ wij’ of ‘ Lidl’) hecht veel waarde aan het waarborgen van jouw recht op privacy. Je persoonsgegevens (hierna ook wel aangeduid met ‘ gegevens’ ) worden door ons in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nationale wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Telecommunicatiewet (Tw) verwerkt. In deze Privacyverklaring leggen we uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.


1. Wie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die worden verwerkt?

Wij, Lidl Nederland GmbH, gevestigd aan de Havenstraat 71, 1271 AD, Postbus 198 in Huizen (KvK 70578257), zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens en bepalen welke gegevens er van jou worden verzameld.


2. Voor welk doel en op basis van welke wettelijke grondslag verwerken wij jouw gegevens?

2.1 Logbestanden

Wanneer je deze website bezoekt, worden er door jouw browser automatisch gegevens naar de server van onze website gestuurd en in logbestanden opgeslagen. Dit betreft:

 • je IP-adres;
 • de datum en het tijdstip dat je deze website bezoekt;
 • de naam en het URL van het door jou opgevraagde bestand;
 • de website/applicatie van waaruit je onze website bezoekt (verwijzende URL);
 • de browser die en het besturingssysteem dat je gebruikt;
 • de naam van je service provider;
 • een uniek gebruikers-ID;
 • het aantal keer dat je hebt deelgenomen aan enquêtes;
 • de tijd die nodig is om de enquête in te vullen.


Deze gegevens worden door ons verwerkt op basis van de wettelijke grondslag het gerechtvaardigd belang om:

 • een probleemloze verbinding tot stand te brengen en jou de functionaliteit van onze website ter beschikking te stellen;
 • het gebruiksgemak van onze website te bevorderen;
 • frauduleuze antwoorden op enquêtes te voorkomen;
 • de veiligheid en stabiliteit van het systeem te analyseren.


Gegevens over de tijdsduur voor het invullen onze enquêtes, worden 90 dagen bewaard en 14 dagen later definitief verwijderd. Wij hebben deze gegevens nodig om een lange termijn evaluatie van de enquêtes mogelijk te maken, waarbij frauduleuze antwoorden op de enquête worden uitgesloten.


De overige bovengenoemde gegevens worden 7 dagen bewaard en 14 dagen later definitief verwijderd.


Voor het gebruik van de enquêtetool schakelen gespecialiseerde dienstverleners in. Elke dienstverlener is door ons zorgvuldig geselecteerd en daarmee zijn goede afspraken gemaakt over de verwerking van jouw gegevens.


2.2 Cookies en vergelijkbare technologieën

Wat zijn cookies en van welke cookies maakt Lidl gebruik?


Op (alle sub-domeinen van) deze feedbackpagina maken wij gebruik van verschillende cookies en soortgelijke technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal op je eigen eindapparaat (desktopcomputer, mobiele telefoon, tablet of ander apparaat) worden opgeslagen op het moment dat je onze website bezoekt. Cookies beschadigen je eindapparaat niet en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. Ondanks dat we informatie opslaan over het specifieke gebruik van jouw eindapparaat, kunnen we je niet direct identificeren.


Hieronder worden de cookies waar wij gebruik van maken toegelicht.


Wij maken op deze website enkel gebruik van technisch noodzakelijke cookies en soortgelijke technieken die nodig zijn voor het gebruik van de enquêtetool.


Afhankelijk van het doel, omvat het gebruik van technisch noodzakelijke cookies en soortgelijke noodzakelijke technologieën om gebruiksgegevens te verwerken in het bijzonder de volgende soorten persoonsgegevens:

 • gebruikersinvoer, om invoer over meerdere subpagina's te onthouden (bijvoorbeeld om uw cookie-instellingen op te slaan);
 • veiligheidsgerelateerde gebeurtenissen (detectie van frauduleus invoergedrag).


De wettelijke basis voor het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is ons gerechtvaardigd belang. We hebben er namelijk belang bij om je een goed werkende website aan te bieden waarmee wij jouw feedback kunnen verwerken en ons winkelaanbod kunnen verbeteren.


Voor een compleet overzicht van de cookies en soortgelijke technieken inclusief de doeleinden van de gegevensverwerking, de bedrijven die van ons gegevens ontvangen en de bewaartermijnen van de gegevens, zie onderstaande cookielijst:

CategorieNaamAanbiederDoelDuur
Technnisch noodzakelijkNSC_tvswfz.nfebmmjb.dpnMedalliaCookie wordt gebruikt om load balancing mogelijk te makenSessie cookie. Gegevens worden verwijderd bij het beëindigen van de sessie.
Technisch noodzakelijkToestemmingMedalliaRegistreert of de respondent de cookievoorwaarden heeft geaccepteerd.1 jaar
Technisch noodzakelijkADRUMAppDynamicsHelpt de respondentervaring te begrijpen en geeft ondersteuning.Sessie cookie. Gegevens worden verwijderd bij het beëindigen van de sessie.

Voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken schakelen wij gespecialiseerde dienstverleners met betrekking tot klantonderzoek. Elke dienstverlener is door ons zorgvuldig geselecteerd en daarmee zijn goede afspraken gemaakt over de verwerking van jouw gegevens.


2.3. Klantervaringsonderzoek

Met behulp van jouw feedback kunnen wij jouw winkelervaring en die van andere klanten verbeteren.


Als je deelneemt aan ons klantervaringsonderzoek, dan doe je dat op puur vrijwillige basis. Bij deze anonieme onderzoeken wordt geen informatie opgeslagen waarmee conclusies kunnen worden getrokken over de deelnemers aan het onderzoek. Alleen de datum en tijd van jouw deelname worden bewaard. Alle informatie die je verstrekt bij dit onderzoek wordt als vrijwillig beschouwd en opgeslagen in overeenstemming met de privacyregelgeving. Wij verzoeken je geen gegevens op te nemen in de vrije tekstvelden die direct of indirect herleidbaar zijn tot personen. Doe je dat toch, dan worden deze gegevens verwijderd of geanonimiseerd.


De wettelijke basis voor de verwerking van jouw feedback is ons gerechtvaardigd belang om de winkelervaring van onze klanten te verbeteren.


Voor de verwerking van de feedback op basis van de enquêtes schakelen we dienstverleners in die gespecialiseerd zijn in klantonderzoek. Elke dienstverlener is door ons zorgvuldig geselecteerd en daarmee zijn goede afspraken gemaakt over de verwerking van jouw gegevens.


De onderzoeksresultaten worden 12 maanden bewaard, waarna alle gegevens worden geaggregeerd tot het begin van de maand waarin het onderzoek wordt uitgevoerd, zodat het onderzoek niet aan een specifieke datum/tijd kan worden gekoppeld.


3. Gegevensoverdracht naar landen buiten de EER


Als we gegevens doorgeven aan ontvangers in een derde land (gelegen buiten de Europese Economische Ruimte), blijkt dit uit de informatie over de ontvangers/categorieën van ontvangers in de beschrijving van de respectieve gegevensverwerking. Sommige derde landen zijn door de Europese Commissie gecertificeerd door middel van zogenaamde adequaatheidsbesluiten en hebben een niveau van gegevensbescherming dat vergelijkbaar is met dat in de Europese Economische Ruimte. Een lijst van deze landen is beschikbaar op: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:EN:PDF. Als er in een bepaald land geen vergelijkbare norm voor gegevensbescherming bestaat, nemen we andere maatregelen om ervoor te zorgen dat een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd door andere middelen, zoals bindende bedrijfsvoorschriften, de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie over de bescherming van persoonsgegevens, certificaten of erkende gedragscodes. Neem voor meer informatie contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.


4. Jouw rechten


Om jouw privacy nog beter te kunnen waarborgen heb je een aantal rechten. Deze rechten worden kort nader toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting over je rechten raden we je aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Je kunt onderstaande rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Voor de contactgegevens wordt verwezen naar hieronder. De uitoefening van deze rechten is kosteloos. We zullen bij de uitoefening je identiteit intern verifiëren, maar als we dit niet (voldoende) kunnen bevestigen, nemen we contact met je op.


Wanneer je contact met ons opneemt voor de uitoefening van een van je rechten, streven we ernaar om binnen 30 dagen antwoord te geven. Wij zullen redelijke inspanningen verrichten om je opgevraagde persoonlijke informatie te leveren, te corrigeren of te wissen in overeenstemming met onze wettelijke verplichting.


Inzagerecht


Je hebt het recht om inzage te krijgen in alle persoonsgegevens die Lidl van jou verwerkt.


Recht op rectificatie


Constateer je dat de persoonsgegevens waarover wij beschikken niet kloppen of onvolledig zijn, dan kun je ons verzoeken om de gegevens aan te passen dan wel aan te vullen.


Recht op gegevenswissing


Je kunt bij ons ook verzoeken om je persoonsgegevens volledig te verwijderen. Dien dit verzoek bij ons in? Dan gaan wij voor je na of wij hiertoe ook verplicht zijn. In sommige gevallen zijn wij namelijk genoodzaakt jouw gegevens toch te bewaren. Wij brengen je hier natuurlijk van op de hoogte.


Recht op verwerkingsbeperking


De beperking van de verwerking houdt in dat dat wij de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk staken. Er wordt als het ware een tijdelijk slot op je persoonsgegevens gezet totdat een bezwaar of probleem is opgelost. Je kunt in een aantal situaties hierom verzoeken.


 • Wij hopen dat het niet zal gebeuren, maar worden wij het met elkaar niet eens over de uitkomst van je recht op rectificatie, dan kun je ons verzoeken om de verwerking te beperken. Wij zullen dan stoppen met het verwerken van deze persoonsgegevens, totdat we er met elkaar uit zijn.
 • Je kunt ook gebruik maken van dit recht wanneer wij je gegevens behoren te wissen, maar je hebt liever dat wij de verwerking beperken. De keuze is aan jou.
 • Mocht je de persoonsgegevens nodig hebben voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, maar wij staan op het punt deze gegevens te verwijderen, dan kun je ons verzoeken deze gegevens toch te bewaren, maar de verwerking te beperken.
 • Wanneer je gebruik maakt van je recht op bezwaar, omdat je meent een zwaarder belang te hebben, kun je tegelijkertijd verzoeken om beperking. Wij stoppen de verwerking dan totdat we jou antwoord kunnen geven op wiens belang zwaarder weegt.
Recht op bezwaar


Je kunt tegen de volgende verwerkingen bezwaar maken 1) Direct marketing, 2) verwerkingen gebaseerd op legitiem belang of algemeen belang en 3) verwerkingen met betrekking tot wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinde. Alleen het recht op bezwaar in geval van direct marketing is absoluut. Wanneer je bezwaar maakt tegen direct marketing stoppen we direct met het verwerken van deze persoonsgegevens. Je kunt op de overige twee gronden alleen bezwaar maken als jij van mening bent dat in jouw specifieke geval jouw belangen zwaarder wegen. Geef ons bij het indienen van een verzoek dan ook gemotiveerd aan waarom het in jouw specifieke situatie van belang is dat we stoppen met de verwerking.


Recht op overdraagbaarheid van gegevens


Wanneer je persoonsgegevens door ons op een geautomatiseerde manier (systeem) worden verwerkt, jij ons de gegevens hebt verstrekt én als je hiervoor toestemming hebt gegeven, of we verwerken deze gegevens ter uitvoering van een overeenkomst, dan kun je ons verzoeken deze gegevens aan je over te dragen. Mocht je dit willen, kun je ons daarnaast ook verzoeken deze gegevens direct over te dragen aan een andere partij.


Recht op informatie


Je hebt het recht op het verkrijgen van duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie over hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens.


Recht om toestemming in te trekken


Wanneer je toestemming hebt verleend voor een verwerking van je persoonlijke gegevens, dan heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken of aan te passen, zoals omschreven in deze privacyverklaring .


Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens


Wij zetten ons te allen tijden in om jouw privacy te waarborgen. Merk je dat wij toch nog verbeterpunten hebben als het gaat om jouw privacy, dan horen wij dit graag van je. Wij hopen dan in overleg met jou tot een oplossing te kunnen komen. Pak je het liever op een andere manier aan, dan kun je er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zullen je dan verder helpen.


5. Contact met Lidl


Mocht je na het lezen van deze privacy verklaring nog vragen hebben over het verwerken van je persoonsgegevens door Lidl, dan kun je deze vragen stellen aan onze Functionaris Gegevensbescherming. Je kunt contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via het postadres: Lidl Nederland GmbH, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 198, 1270 AD Huizen en/of via het e-mailadres: gegevensbescherming@lidl.nl.


Let op: dit email adres is slechts bestemd voor vragen met betrekking tot bescherming van je persoonsgegevens / privacy. Heb je een algemene vraag/klacht neem dan contact op met onze Klantenservice, via 020-7095039.


6. Wijzigingen in de Privacy- en Cookieverklaring


Deze tekst en de hieruit voortvloeiende principes kunnen op elk moment door Lidl gewijzigd worden. Wij raden je om deze reden aan deze webpagina regelmatig te raadplegen.