PRIVACYVERKLARING SOCIAL MEDIA

Privacyverklaring voor onze social media sites


Versie: 22 november 2023


Hartelijk dank voor jouw interesse in ons bedrijf. Door middel van deze privacyverklaring informeren wij je over de verwerking van jouw persoonsgegevens op onze social media bedrijfspagina’s. Je persoonsgegevens worden door Lidl Nederland GmbH (hierna: Lidl) als verantwoordelijke in overeenstemming met de geldende (privacy) wetgeving verwerkt (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Telecommunicatiewet).


1. Verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking op sociale media


Lidl maakt gebruik van social media om jou op de hoogte houden van onze producten, acties en aanbiedingen. Je kunt ons volgen op de onderstaande social media platforms:


Twitter: https://www.twitter.com/lidlnederland

Facebook: https://www.facebook.com/lidlnederland

YouTube: https://www.youtube.com/user/LidlNederland

Instagram: https://www.instagram.com/lidlnederland

Instagram HR kanaal: https://www.instagram.com/werkenbijlidl/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lidl-nederland

Pinterest: https://nl.pinterest.com/LidlNederland/


Wanneer jij onze bedrijfspagina’s bezoekt en daar een reactie op plaatst, worden er gegevens van jou verwerkt. Lidl en het social media platform zijn er ieder afzonderlijk en/of gezamenlijk verantwoordelijk voor dat dit in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving gebeurt.

2. Verantwoordelijkheid van de beheerders van sociale media platforms


Het social media platform beheert de IT-infrastructuur van het platform, heeft zijn eigen gegevensbeschermingsbeleid en onderhoudt met jou een eigen gebruiksrelatie (voor zover je een geregistreerde gebruiker bent van het social media platform). Daarnaast is het social media platform verantwoordelijk voor de beantwoording van al jouw vragen met betrekking tot jouw profiel. Wij hebben daar als bedrijf geen toegang tot. Op de gegevens die social media platforms van jou verzamelen, heeft Lidl dan ook een beperkte invloed. Het social media platform is verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens. Voor meer informatie over de gegevensverwerking door het social media platform verwijzen wij je naar de privacyverklaring van het social media platform:


Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

YouTube: https://policies.google.com/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Instagram HR kanaal: https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Pinterest: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy


Als onderdeel van het platformgebruik worden jouw persoonsgegevens meestal ook verwerkt door de betreffende platformbeheerder op servers in derde landen, met name in de VS en het Verenigd Koninkrijk.

3. Onze verantwoordelijkheid


a) Communicatie via social media


Doel van onze gegevensverwerking/ rechtsgrondslagen

Op onze bedrijfspagina's delen wij bepaalde informatie met onze klanten, collega’s en potentiële collega’s. Wanneer jij een reactie, video, foto of like plaatst, zijn jouw gegevens openbaar. De verwerking van deze (persoons)gegevens vindt plaats met als doel informatie te verstrekken over onder andere aanbiedingen, producten, dienstverlening, acties, kansspelen of onderwerpen binnen Lidl en om over bepaalde onderwerpen in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden.

We behouden ons het recht voor informatie te verwijderen wanneer deze inbreuk maakt op de rechten van derden, strafbaar is, een hatelijke of seksuele inhoud heeft of anderszins stuit op ethische bezwaren.


Wettelijke grondslag

De wettelijke grondslag voor de verwerking van je gegevens is ons gerechtvaardigd belang om via het social media platform te communiceren met onze klanten en reclame te maken voor ons bedrijf.


Ontvangers / categorieën van ontvangers:

Als je ons een vraag voorlegt op onze bedrijfspagina, kunnen wij je in bepaalde gevallen doorverwijzen naar een ander communicatiekanaal zoals Facebook Messenger, Twitter DM of e-mail. Je kan ons te allen tijde vertrouwelijk vragen voorleggen door een bericht te sturen naar het onderaan deze privacyverklaring vermelde adres. Gegevens die ons vertrouwelijk (bijv. per privébericht, brief of e-mail) worden voorgelegd, worden niet doorgegeven aan organisaties buiten de Lidl-groep. Hiervan zijn uitgezonderd bedrijven die in onze opdracht en volgens onze instructies gegevens verwerken, zoals social media bureaus. We hebben hiermee goede afspraken over de verwerking van persoonsgegevens.


Opslagtermijn / criteria voor het vaststellen van de opslagtermijn

Openbare berichten blijven op de tijdlijn staan, zolang deze niet door jou (of door ons ingeval van ongepastheid) worden verwijderd. Gegevens die ons vertrouwelijk worden voorgelegd, worden door ons uiterlijk 45 dagen na de laatste beantwoording verwijderd of ontdaan van hun identificerende kenmerken (geanonimiseerd).


b) Acties en kansspelen


Doel van onze gegevensverwerking/rechtsgrondslagen

Je kunt onder andere op onze bedrijfspagina deelnemen aan verschillende acties en/of kansspelen (hierna te noemen ‘acties’). Eventuele persoonsgegevens die jij ons verstrekt in het kader van je deelname aan een actie worden uitsluitend gebruikt voor de afwikkeling van de actie (bv. bepaling van de winnaar, kennisgeving van de winnaar, verzending van de prijs).


De wettelijke grondslag voor het verwerken van jouw gegevens is in dit geval uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Lidl. Om mee te kunnen doen met het kansspel of de actie sluit je immers een overeenkomst met ons en moeten wij gegevens van je verwerken. Voor meer informatie over de verwerking van je gegevens bij een kansspel of actie wordt verwezen naar de betreffende actievoorwaarden. Daarin kan worden afgeweken van de uitvoering van de overeenkomst als wettelijke grondslag voor de verwerking van jouw gegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval als wij je toestemming vragen om je gegevens te mogen verwerken waarbij je jouw toestemming te allen tijde kan intrekken zonder dat dit een effect heeft op de rechtmatigheid van de verwerking voor het moment van intrekken.


Ontvangers / categorieën van ontvangers

Wij geven jouw gegevens alleen door aan externe partijen als dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van het kansspel of de actie (bijvoorbeeld het trekken van een winnaar of de verzending van de prijs via een post of pakketdienst).


Opslagtermijn / criteria voor het vaststellen van de opslagtermijn

Gegevens die wij nodig hebben met het oog op jouw deelname aan kansspelen en acties bewaren wij totdat er een winnaar bekend is en deze hiervan in kennis is gesteld. Bij prijzen in natura worden de gegevens van de winnaars gedurende de looptijd van de wettelijke garantie bewaard om in het geval van gebreken voor herstel of vervanging te kunnen zorgen en daarna nog zolang dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.


c) Social listening en Social Media Monitoring


Doel van onze gegevensverwerking/rechtsgrondslagen

Naast de informatie die je ons rechtstreeks via het social media platform verstrekt, maken wij gebruik maken van de mogelijkheid van zogenaamde Social Listening en Social Media Monitoring om een idee te krijgen hoe onze producten en diensten worden ervaren, onze marketingacties te evalueren en eventuele verbeteringsmogelijkheden te identificeren. Berichten op platforms worden beoordeeld op basis van zoekopdracht (bijvoorbeeld voor een nieuwe productlijn) of een bepaald kengetal (bijvoorbeeld weergaven, aantal klikken). Alleen berichten die in openbare groepen worden geplaatst, worden door ons worden bekeken.


De wettelijke grondslag voor de verwerking van bovengenoemde gegevens is ons gerechtvaardigd belang om in te spelen op berichten over ons bedrijf, onze producten en diensten en daar verbeteringen in aan te brengen.


Ontvangers / categorieën ontvangers

Voor Social Listening en Social Media Monitoring maken wij gebruik van de diensten van externe partijen waarmee wij afspraken hebben gemaakt over de omgang met jouw persoonsgegevens in de vorm van een verwerkersovereenkomst of andersoortige privacy overeenkomst. Als onderdeel van onze samenwerking met Socialbakers a.s. worden bovengenoemde gegevens voor Social Media Monitoring verwerkt op servers in de VS.


Opslagtermijn / criteria voor het vaststellen van de opslagtermijn

We slaan je gegevens niet permanent op, maar analyseren deze alleen om in te kunnen spelen op berichten over ons bedrijf, onze producten en diensten. Voor zover gegevens niet zelf van het social media platform zijn verwijderd, kunnen wij deze voor bovengenoemde doeleinden voor de duur van maximaal 2 jaar bewaren.

4. Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor cookies

Er is een relatie met de volgende social media platformbeheerders in overeenstemming met de bepalingen in de AVG die gaan over de verwerking van persoonsgegevens die daar gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn:


• Facebook: https://en-gb.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

• LinkedIn: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum


Het social media platform waar wij ons bedrijf op presenteren, maakt gebruik van zogenaamde tracking cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op de internetbrowser van jouw computer, smartphone of tablet, telkens wanneer je pagina’s op het social media platform of andere websites bezoekt. Hierbij maakt het niet uit of je op het social media platform bent ingelogd of niet. Met deze cookies is het social media platform in staat jouw surfgedrag in kaart te brengen en ons op anonieme basis daarover gegevens te verstrekken in de vorm van statistieken die wij gebruiken voor het opstellen van relevante advertenties die vervolgens door het social media platform aan de door ons vastgestelde doelgroep worden getoond.


Omdat wij de doelgroep bepalen aan wie de advertenties worden getoond en de criteria vaststellen aan de hand waarvan (op anonieme basis) statistieken door het social media platform worden opgesteld, zijn wij tezamen met het social media platform gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van die persoonsgegevens. Die verantwoordelijkheid is in dit geval echter zeer beperkt, aangezien wij van jou geen persoonsgegevens in bezit hebben of verwerken, de statistieken niet kunnen uitschakelen en verder geen enkele invloed hebben op de wijze waarop de gegevensverwerking door het social media platform plaatsvindt. Hierdoor is het bijvoorbeeld ook niet mogelijk te zeggen hoe lang jouw persoonsgegevens door het social media platform worden bewaard.


De wettelijke basis voor de verwerking van jouw gegevens over je surfgedrag door middel van webtracking is jouw toestemming.


Informatie over de ontvangers of categorieën van ontvangers, de opslagtermijn of de criteria voor het vaststellen de opslagtermijn, vind je in de privacyverklaring van het betreffende social media platform. Hetzelfde geldt voor de wijze waarop je jouw toestemming voor de verwerking van gegevens over je surfgedrag kunt intrekken en jouw privacy rechten kunt uitoefenen. Ook vind je daar de contactgegevens van het betreffende social media platform.

5. Verwerking van gegevens in een derde land


Indien nodig kan jouw gebruik van een social media platform leiden tot de verwerking van jouw gegevens in een derde land (gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte) door de platformbeheerder. Als we gegevens doorgeven naar ontvangers in derde landen, dan wordt dit vermeld bij de betreffende gegevensverwerking. De Europese Commissie legt in zogenaamde adequaatheidsbesluiten vast welke derde landen een gegevensbeschermingsniveau hebben dat vergelijkbaar is met dat van landen in de Europese Economische Ruimte. Een lijst van deze landen is te vinden via: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. Als er in een land geen vergelijkbaar gegevensbeschermingsniveau bestaat, zorgen we ervoor dat dit gewaarborgd wordt door andere maatregelen. Dit is bijv. mogelijk met bindende bedrijfsvoorschriften, standaard contractuele bepalingen van de Europese Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens, certificaten of erkende gedragscodes. Neem contact op met onze Functionaris voor Gegevensbescherming (zie hieronder) als je hierover meer informatie wilt.


Jouw gebruik van het social media platform kan er ook toe leiden dat je gegevens door de exploitant van het social media platform worden verwerkt in een derde land (gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte). Voor meer informatie over de verwerking van jouw gegevens in een derde land waar Lidl geen invloed op heeft, verwijzen wij je naar de gegevensbeschermingsverklaringen van de social media platforms, zoals vermeld onder punt 2.

6. Jouw rechten als betrokkene

Je hebt bepaalde rechten als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens. Deze worden hieronder kort nader toegelicht. Deze rechten heb je ook ten opzichte van de beheerder van het social media platform, maar daarvoor verwijzen we je naar de privacyverklaring van de betreffende beheerder. Voor de contactgegevens wordt verwezen naar paragraaf 7. De uitoefening van deze rechten is kosteloos. We zullen bij de uitoefening je identiteit intern verifiëren, maar als we dit niet (voldoende) kunnen bevestigen, nemen we contact met je op. Wanneer je contact met ons opneemt voor de uitoefening van (een van) je rechten, zullen we proberen binnen 30 dagen antwoord te geven. Wij zullen redelijke inspanningen verrichten om je opgevraagde persoonlijke informatie te leveren, te corrigeren of te wissen in overeenstemming met onze wettelijke verplichting.


Voor een uitgebreidere toelichting over je rechten raden we je aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen ( www.autoriteitpersoonsgegevens.nl):


Inzagerecht

Zo heb je het recht om inzage te krijgen in de (categorieën van) persoonsgegevens die Lidl van jou verwerkt, de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden en voor hoe lang, wie deze gegevens ontvangt (en wat de herkomst is van gegevens als je deze niet zelf hebt aangeleverd).


Recht op rectificatie

Kom je er (op basis van je inzagerecht) achter dat de persoonsgegevens waarover wij beschikken niet kloppen of onvolledig zijn, kun je ons verzoeken je gegevens aan te passen, dan wel aan te vullen.


Recht op gegevenswissing

Je kunt ons, met name ingeval van intrekking van je toestemming voor het verwerken van jouw gegevens, verzoeken je persoonsgegevens volledig te verwijderen. We kunnen of mogen niet altijd al je gegevens verwijderen. Soms is de verwerking namelijk bijvoorbeeld nog nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.


Recht op verwerkingsbeperking

In onderstaande situaties heb je het recht ons te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken:


  • Je bent van mening dat de informatie onjuist is
  • Wij verwerken je gegevens onrechtmatig
  • We hebben jouw gegevens niet langer nodig, maar jij wilt dat wij deze bewaren in verband met een juridische procedure
  • Je meent dat jouw privacybelang zwaarder weegt dan ons gerechtvaardigd belang om jouw gegevens te verwerken. Wij stoppen de verwerking dan totdat we jou antwoord kunnen geven op wiens belang zwaarder weegt.


Recht op bezwaar

Je hebt te allen tijde het recht om onder bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking. Dit is bijvoorbeeld het geval als wij jouw gegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang. Wij zullen dan jouw privacybelangen afwegen tegen onze bedrijfsbelangen. Als jouw privacybelangen zwaarder wegen, zullen wij jouw gegevens niet meer verwerken. Mochten jouw persoonsgegevens door ons ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heb je altijd het recht daartegen bezwaar te maken en stoppen we in dat geval direct met het verwerken van deze persoonsgegevens.


Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt het recht een verzoek tot dataportabiliteit in te dienen. We zullen de gegevens die onder dit recht vallen op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan jou ter beschikking stellen zodat je deze aan een derde partij kunt overdragen.


Recht op informatie

Je hebt het recht op het verkrijgen van duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie over hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens.


Recht om toestemming in te trekken

Wanneer je toestemming hebt verleend voor een verwerking van je persoonlijke gegevens, dan heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken of aan te passen, zoals omschreven in deze privacyverklaring.


Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Wij zetten ons te allen tijde in om jouw privacy te waarborgen. Merk je dat wij toch nog verbeterpunten hebben als het gaat om jouw privacy, dan horen wij dit graag. Pak je het liever op een andere manier aan, dan kun je er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zullen je dan verder helpen.

7. Heb je nog vragen?

Mocht je na het lezen van onze privacy verklaring nog vragen hebben over het verwerken van je persoonsgegevens door Lidl, dan kan je deze stellen aan onze Functionaris voor Gegevensbescherming via het postadres: Lidl Nederland GmbH, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming Postbus 198, 1270 AD Huizen en/of via gegevensbescherming@lidl.nl.


Dit email adres is slechts bestemd voor vragen met betrekking tot bescherming van je persoonsgegevens/privacy. Heb je een algemene vraag/klacht, neem dan contact op met onze klantenservice via 020-7095039. Je kan ons natuurlijk ook bereiken via een van onze mediakanalen.8. Wijzigingen in de Privacy- & Cookieverklaring

Deze tekst en de hieruit voortvloeiende principes kunnen op elk moment door Lidl gewijzigd worden. Wij raden je om deze reden aan deze verklaring regelmatig te raadplegen.