Spaar voor een gratis verspakket
Hoe werkt het
Verspaketten
Verspaketten
Verspakketten
Verspakketten
Actievoorwaarden Lidl Nederland GmbH
Toon inhoud
Verberg inhoud

De onderhavige actievoorwaarden  zijn van toepassing op de door Lidl Nederland GmbH aangeboden spaaractie “Verspakketten”, tenzij dat uitdrukkelijk anders zal worden vermeld.

 

Algemeen
Deelname aan deze actie is alleen mogelijk onder de hier vermelde voorwaarden. Door deel te nemen aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden voor deelname. Zowel Lidl als de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via www.lidl.nl.

 

Looptijd van de actie
Deze actie loopt van 28-09-2020 t/m 01-11-2020, deelname aan de actie is alleen binnen deze  
periode mogelijk.
 

 

Recht van deelname
Deelname staat open voor natuurlijke personen. 

 

Deelname
Diverse verspakketten uit het assortiment van Lidl bevatten spaarzegels. Bij afrekening van een van deze verspakketten ontvangt u één spaarzegel. Bij 4 spaarzegels heeft u een volle spaarkaart. Bij één volle spaarkaart ontvangt u een gratis verspakket. 

 

Spaarkaarten
Bij inlevering van één volle spaarkaart met 4 spaarzegels krijgt de deelnemer één gratis verspakket t.w.v. maximaal €4,50. De deelnemer kan (zolang de voorraad strekt) kiezen uit: 

 • Verspakket Tomatensoep t.w.v. €3,25;
 • Verspakket Curry madras t.w.v. €4,50; 
 • Verspakket Pompoenrisotto t.w.v. €4,50; 
 • Verspakket Groene curry t.w.v. €4,50; 
 • Verspakket Couscous t.w.v. €4,50;
 • Verspakket Stoofpotje t.w.v. €3,25; 
 • Verspakket Bruine bonensoep t.w.v. €3,25;
 • Verspakket Rode linzensoep t.w.v. €3,25;
 • Verspakket Pompoensoep t.w.v. €3,25; 
 • Verspakket Erwtensoep t.w.v. €2,69;
 • Verspakket Zoete aardappelsoep t.w.v. €3,25. 

 

Alleen originele en onbeschadigde volle spaarkaarten met daarop originele en onbeschadigde zegels zijn inwisselbaar. Lidl behoudt zich het recht voor spaarkaarten te weigeren die niet aan de spaarvoorwaarden voldoen of die frauduleus overkomen. Volle spaarkaarten kunnen worden ingeleverd in een Lidl filiaal tot en met zondag 15 november 2020. Spaarkaarten kunnen niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld of andere prijzen. 

 

Aansprakelijkheid
Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor opgave van de juiste gegevens en eventueel aanvullende uitgaven en/of reiskosten zijn voor rekening van de deelnemer; 

 

Lidl is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit of samenhangt met deze actie, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor Lidl verantwoordelijk is. Lidl kan niet aansprakelijk gehouden worden voor post-, netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben. Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden onverminderd voor door Lidl ingeschakeld hulppersoneel en door Lidl ingeschakelde derde toeleveranciers en/of fabrikanten van de betreffende prijs. 

 

Slotbepalingen
Lidl behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment, zonder aankondiging vooraf en zonder opgave van redenen, af te breken, te beëindigen of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Lidl ziet erop toe dat de actievoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.

 

In gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins ontoelaatbaar gedrag geconstateerd wordt of wordt vermoed, behoudt Lidl zich het recht voor om de deelnemer van de betreffende actie uit te sluiten.

 

Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland. 

 

Typ- en drukfouten zijn voorbehouden.

 

Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Lidl zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemer zich dient te houden. 

 

Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunt u een mail sturen naar contact@lidl.nl

 

Lidl Nederland GmbH
Havenstraat 71
1271 AG Huizen