Om het PDF bestand te bekijken gebruikt u Adobe Acrobat Reader.

Gebruiksvoorwaarden laadpalen


van Lidl Nederland GmbH (‘wij’, ‘we’, ‘ons’) voor het opladen van elektrisch aangedreven auto’s (Elektrische Auto), het gebruik van laadpalen (‘laadstationen’) en de bijbehorende parkeervakken in Nederland via de functies ‘Ad hoc laden’(via Lidl.nl) en ‘Roaming’(met eigen laadpas). (versie: januari 2024)


1. Hoe komt de overeenkomst voor het gebruik van de laadstationen tot stand en welke voorwaarden gelden hiervoor?

De overeenkomst voor het gebruik van de laadstationen (met uitzondering van de laadovereenkomst, conform artikel 2 en 3) en de bijbehorende parkeervakken wordt gesloten met Lidl Nederland GmbH.

Hierop zijn de artikelen 4 tot en met 12 van deze algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.


2. Met wie wordt er bij gebruik van de functie ‘Ad hoc laden’/opladen via Lidl.nl middels scannen van de QR-code een laadovereenkomst gesloten en welke voorwaarden gelden hiervoor?

(1) Voor het laadproces dat via de functie ‘Ad hoc laden’/opladen via Lidl.nl wordt geïnitieerd, selecteert u het gewenste laadstation via de QR-code en scant u de code.

(2) U verlaat nu onze omgeving en wordt doorgestuurd naar de website https://community.beenergised.cloud/infrastructure/direct_payment/process/start?evseid=&locale=nl van het bedrijf Chargepoint Austria GmbH Salzburger Straße 26, 5550 Radstadt, Österreich, www.chargepoint.com (‘CP’).

(3) Daar kunt u het laadproces onder de door het bedrijf CP vastgestelde voorwaarden starten en uitvoeren.


Let op: Bij gebruik van de functie ‘Ad hoc laden’/opladen via Lidl.nl wordt de laadovereenkomst uitsluitend gesloten met het bedrijf CP. Wij zijn niet uw contractpartner en zijn ook niet aansprakelijk voor vorderingen of schade die voortvloeien uit of verband houden met de laadovereenkomst die is gesloten via de functie ‘Ad hoc laden’/opladen via Lidl.nl.


3. Met wie wordt er bij gebruik van de functie ‘Roaming’/opladen met eigen laadpas een laadovereenkomst gesloten en welke voorwaarden gelden hiervoor?

(1) Als alternatief kan het laadproces worden gestart via roaming door gebruik te maken van de laadpas van uw eigen e-mobiliteitsprovider (‘EMP’). Door uw laadpas tegen het laadstation op de daarvoor aangegeven plek te houden start u het laadproces onder de voorwaarden die u met uw EMP bent overeengekomen.

(2) Wij kunnen niet garanderen dat roaming bij elke externe EMP mogelijk is. Er is geen sprake van een recht op roaming bij elke externe EMP.


Let op: Bij gebruik van de functie ‘Roaming’ wordt de laadovereenkomst uitsluitend gesloten met de betreffende EMP. Wij zijn niet uw contractpartner en zijn ook niet aansprakelijk voor vorderingen of schade die voortvloeien uit of verband houden met de laadovereenkomst die is gesloten via de functie ‘Roaming’.


4. Welke soorten elektrisch aangedreven voertuigen mogen bij het laadstation worden opgeladen en waarop moet u daarbij letten?

(1) Er mogen alleen Elektrische Auto’s worden opgeladen bij het laadstation. Met Elektrische Auto wordt bedoelt een wegvoertuig met meer dan 2 wielen dat volledig of deels wordt aangedreven door een elektromotor, welk voertuig al dan niet gebruik maakt van elektriciteit opgeslagen in een batterij, oplaadbaar door gebruik van een laadstation.

(2) De Elektrisch Autov en de hulpmiddelen die nodig zijn voor het laadproces,, zoals bijvoorbeeld kabels, moeten voldoen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen.

(3) U bent verplicht om voor het starten van het laadproces te controleren of alle vereiste hulpmiddelen (in het bijzonder laadkabels) aan de buitenkant onbeschadigd zijn. Indien de hulpmiddelen beschadigd zijn, mag het laadproces niet plaatsvinden.


5. Welke technische laadmogelijkheden en welke aansluiting op het laadstation bieden wij u aan?

(1) Wij bieden laadstationen aan waarbij stroom met een vermogen van ten hoogste 22 kilowatt (zogenaamde regulier laadstationen) dan wel met een vermogen van meer dan 22 kilowatt (zogenaamde snel-laadstationen) wordt doorgegeven aan uw Elektrisch voertuig (‘laadvermogen’). Voor het laadproces gebruiken wij wisselstroom (AC) of gelijkstroom (DC). Met welk vermogen en welk type stroom u uw Elektrisch voertuig bij het laadstation kunt opladen, vindt u in de specificaties bij het betreffende laadstation, de Lidl Plus App, uw laad-app of op e-mobility.lidl.nl.

(2) Onze regulier laadstationen met AC zijn voor het aansluiten van uw Elektrisch voertuig minimaal uitgerust met connector auto-aansluiting type 2 conform de norm NEN-EN-IEC 62196-2. Onze snel-laadstationen met AC zijn minimaal uitgerust met twee aansluitingen van het type 2 conform de norm NEN-EN-IEC 62196-2. Onze DC laadstationen zijn minimaal uitgerust met auto-aansluitingen van het type CCS combo type 2 conform de norm NEN-EN-IEC 62196-3 en/of met een auto-aansluiting van het type CHAdeMO.

(3) Het laadvermogen conform lid (1) van dit artikel 5 kan afhankelijk zijn van met name het gebruik van het netwerk, de wijze waarop de aansluitingen worden gebruikt en de configuratie van de laadstationen variëren. Wij kunnen dan ook niet waarborgen en/of garanderen dat het laadvermogen van de laadstationen wordt aangehouden of dat het laadproces zelf succesvol is.


6. Hoe kan het laadproces worden onderbroken of beperkt?

Wij hebben het recht om het laadproces af te breken of het laadvermogen te beperken als de levering van stroom door de verantwoordelijke netbeheerder bij gebruik van het net of de aansluiting wordt verstoord of onderbroken. Hetzelfde geldt als het laadvermogen tijdens het laadproces moet worden onderbroken of beperkt om andere dwingende technische redenen, die een probleemloos en onafgebroken laadproces in de weg staan. Los daarvan hebben wij het recht om het laadproces te beëindigen als de toegestane laadtijd conform artikel 7 lid (1) verstreken is.


7. Wanneer en hoe lang mag u uw elektrisch aangedreven auto opladen?

(1) U mag uw Elektrisch voertuig opladen als u boodschappen doet in een van onze vestigingen met een parkeerterrein waarop een laadstation aanwezig is en wel voor de duur van de boodschappen in die vestiging.(‘toegestane laadtijd’).

(2). Bij onderbrekingen of beperkingen van het laadvermogen conform artikel 6 wordt de toegestane laadtijd niet verlengd.

(3) Indien er voor het parkeerterrein een maximale parkeertijd of openingstijd is voorgeschreven, dan geldt deze ook voor het laadproces en toegestane laadtijd.


8. Voor welke doeleinden en hoe lang mag u gebruik maken van het parkeervak direct voor het laadstation? Welke gevolgen heeft niet-naleving?

(1) Het parkeervak dat bij het laadstation hoort mag uitsluitend worden gebruikt voor het laadproces (conform artikel 2 en 3) en alleen voor de duur van de toegestane laadtijd (conform. artikel 7). Om ervoor te zorgen dat ook andere klanten hun elektrisch auto’s kunnen opladen, moet u het parkeervak onmiddellijk (d.w.z. zonder verwijtbare vertraging)na het verstrijken van de toegestane laadtijd verlaten. Dit parkeervak mag niet voor andere doeleinden en/of langer dan de toegestane laadtijd worden gebruikt.

(2) In geval van inbreuk op artikel 7 lid (3) zijn de gebruiksvoorwaarden van het parkeerterrein van toepassing. Deze zijn te vinden op de betreffende informatieborden bij het parkeervak/parkeerterrein.


9. Welke voorschriften moet ik in acht nemen op het parkeerterrein/in het parkeervak?

Op het hele parkeerterrein met inbegrip van de parkeervakken geldt de Wegenverkeerswet en, indien van toepassing, de toepasselijke Algemene Plaatselijke Verordening. Daarnaast kunnen er ook voorwaarden van het parkeerterrein van toepassing zijn, deze laatste kunt u vinden op de betreffende informatieborden bij het parkeerterrein.


10. Voor welke schade zijn wij aansprakelijk?

(1) Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u lijdt als gevolg van mogelijke schommelingen in de netspanning, stroomstoringen, stroomonderbrekingen, netcongestie in het netwerk van de netwerkbeheerder en andere hieruit voortvloeiende gebeurtenissen die onder de verantwoordelijkheid van de netwerkbeheerder vallen.

(2) Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een defect aan deElektrisch Auto, door het niet of slecht beschikbaar zijn van het laadstation of door oneigenlijk of ongeoorloofd gebruik van het laadstation, dit omvat onder andere, maar niet uitsluitend, het gebruik van defecte laadkabels, laadkabels die niet voldoen aan de gestelde eisen, laadkabels die niet geschikt zijn voor het laadvermogen van de desbetreffende Elektrisch Auto of het type laadstation of(een poging tot) het opladen van daartoe ongeschikte of defecte voertuigen.

(3) Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor directe en indirecte schade, voortvloeiend uit of samenhangend met het gebruik van het laadstation of het niet bereikbaar zijn van het laadstation, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke handelen waarvoor wij verantwoordelijk zijn.


11. Contactgegevens voor klachten

Bij vragen, klachten of storing bij het laadstation kunt u onze klantenservice bellen: +31 (0)35 8080 506

(Maandag tot en met zondag: 24 uur per dag bereikbaar)


Wij verzoeken u om bij vragen over de laadovereenkomst die via de functies ‘Ad hoc laden’ of ‘Roaming’ tot stand is gekomen of bij klachten hierover uitsluitend contact op te nemen met de betreffende contractpartner.


12. Welke overige bepalingen zijn van toepassing en welke mogelijkheden heeft u om geschillen te beslechten?

(1) De taal van de overeenkomst is Nederlands.

(2) Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk niet van toepassing. Alle geschillen tussen u en ons voortkomend uit deze gebruiksvoorwaarden zullen bij uitsluiting worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.

(3) Indien afzonderlijke bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig, nietig of onuitvoerbaar blijken, laat dit de geldigheid van de andere bepalingen onverlet. Partijen zijn verplicht om ongeldige, nietige of onuitvoerbare bepalingen te vervangen door een geldig en uitvoerbare regeling die de (aard en strekking van de) oorspronkelijke bepaling(en) het dichtst benadert en zoveel mogelijk recht doet aan de oorspronkelijke bedoeling van partijen. Hetzelfde geldt voor lacunes in deze gebruiksvoorwaarden.

(4) De Europese Commissie stelt een platform voor het online beslechten van geschillen beschikbaar, dat u via http://www.ec.europa.eu/consumers/odr kan bereiken. Wij zijn echter niet verplicht of bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.