Om het PDF bestand te bekijken gebruikt u Adobe Acrobat Reader.

Algemene voorwaarden laad- en gebruiksovereenkomst Lidl Plus

van Lidl Nederland GmbH ('wij', 'we', 'ons') voor het opladen van elektrisch aangedreven auto's (‘Elektrische Auto’) en het gebruik van laadpalen ('laadpunten') en de bijbehorende parkeervakken in Nederland via de functie in de Lidl Plus-app ('functie').


De Lidl Plus-app (‘app’) wordt aangeboden door Lidl Stiftung & Co. KG. De laad- en gebruiksovereenkomst wordt uitsluitend met ons, Lidl Nederland GmbH, gesloten (versie: januari 2024.


1. Wanneer wordt uw laad- en gebruiksovereenkomst via de Lidl Plus-app gesloten?

(1) Voor het gebruik van de functie is het vereist dat de gebruiker zich aanmeld met zijn My Lidl Account in de Lidl Plus-app, evenals de registratie voor Lidl Pay in de Lidl Plus-app. Wanneer de gebruiker nog geen My Lidl Account heeft aangemaakt, kan de hiervoor vereiste registratie via de app worden uitgevoerd nadat app is gedownload. Op het gebruik van en de registratie voor het My Lidl Account zijn de 'Gebruiksvoorwaarden My Lidl Account' van toepassing, die u hier kunt inzien.


(2) De laad- en gebruiksovereenkomst tussen ons en de gebruiker van het laadpunt komt als volgt tot stand. De gebruiker verstrekt een aanbod voor het afsluiten van een laad- en gebruiksovereenkomst door op de knop 'Start met opladen' te drukken. Het aanbod wordt door ons aanvaard door het activeren van het laadpunt. Dit is ook het startpunt van het laden van de Elektrische Auto ('laadproces'). De gebruiker kan het laadpunt en het parkeervak gebruiken voor de duur van de toegestane laadtijd overeenkomstig artikel 5 (1).


(3) Voor aanvang van het laadproces is de gebruiker verplicht te controleren of de voor het gebruik beoogde laadstekker zichtbare gebreken vertoont. De gebruiker kiest in de app een laadpunt (direct via de kaart in de app of door de QR-code op de laadpaal te scannen met de scan functie in de app), sluit de Elektrische Auto aan en start het laadproces door op de knop 'Start met opladen' te drukken. Hierdoor worden de laadpaal en het laadproces geactiveerd. Het laadproces wordt gestart zodra de autorisatie van Lidl Pay is voltooid. Na voltooiing van het laadproces wordt de limietreservering geannuleerd en wordt het werkelijke bedrag van het laadproces aan de gebruiker in rekening gebracht.


(4) Het laadproces wordt gestopt wanneer er geen stroom meer wordt afgenomen (bijvoorbeeld doordat de gebruiker in de Lidl Plus-app op de knop 'Stop met opladen' drukt) en de Elektrische Auto van het laadpunt wordt losgekoppeld.


(5) Om de functie te kunnen gebruiken, moet de gebruiker zelf voor internettoegang en de bijbehorende technische apparatuur zorgen, de kosten voor deze verbinding dient de gebruiker zelf te dragen.


(6) Wij slaan deze tekst van de overeenkomst na afsluiting hiervan niet op. De gebruiker kan deze Algemene voorwaarden downloaden en opslaan via de button boven/onder aan deze pagina. De gebruiker kan deze Algemene voorwaarden ook te allen tijde inzien in de Lidl Plus-app onder ‘Meer’ > ‘Juridisch informatie’ > ‘Algemene voorwaarden laad- en gebruiksovereenkomst’, en via deze weg downloaden en opslaan. Tevens staan de algemene voorwaarden op www.e-mobility.lidl.nl en kunnen daar worden gedownload en opgeslagen.


(7) Na het beëindigen van het laadproces via de Lidl Plus-app wordt de factuur digitaal verstrekt in de Lidl Plus-app. Deze is te raadplegen in de app bij de functie onder ‘laadgeschiedenis’. De gebruiker stemt er mee in dat de factuur enkel digitaal wordt verstrekt.


2. Welke soorten Elektrische Auto’s mogen bij het laadpunt worden opgeladen en waar moet u rekening mee houden?


(1) Er mogen alleen Elektrische Auto’s worden opgeladen bij het laadpunt. Met Elektrische Auto wordt bedoelt een wegvoertuig met meer dan 2 wielen dat volledig of deels wordt aangedreven door een elektromotor, welk voertuig al dan niet gebruik maakt van elektriciteit opgeslagen in een batterij, oplaadbaar door gebruik van een laadpunt.


(2) De Elektrische Auto en de hulpmiddelen die nodig zijn voor het laadproces, zoals kabels, moeten voldoen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen. Indien de voor het laadproces benodigde hulpmiddelen beschadigd zijn, mag het laadproces niet plaatsvinden.


3. Welke technische laadmogelijkheden en welke aansluiting op het laadpunt bieden wij u aan?

(1) Wij bieden laadpunten aan waarbij stroom met een vermogen van ten hoogste 22 kilowatt (zogenaamde normale laadpunten) dan wel met een vermogen van meer dan 22 kilowatt (zogenaamde snellaadpunten) wordt doorgegeven aan uw Elektrische Auto (‘laadvermogen’). Voor het laadproces gebruiken wij wisselstroom (AC) of gelijkstroom (DC). Met welk vermogen en welk type stroom u uw Elektrische Auto bij het laadpunten kunt opladen, vindt u in de specificaties bij het betreffende laadpunt, de Lidl Plus-app of op www.e-mobility.lidl.nl.


(2) Onze standaard laadpunten met AC zijn voor het aansluiten van uw Elektrisch Auto minimaal uitgerust met connector auto-aansluiting type 2 conform de norm NEN-EN-IEC 62196-2. Onze snellaadpunten met AC zijn minimaal uitgerust met twee aansluitingen van het type 2 conform de norm NEN-EN-IEC 62196-2. Onze DC-laadpunten zijn minimaal uitgerust met auto-aansluitingen van het type CCS combo type 2 conform de norm NEN-EN-IEC 62196-3 en/of met een auto-aansluiting van het type CHAdeMO.


(3) Het laadvermogen conform lid (1) van dit artikel 3 kan variëren, dit is afhankelijk van met name het gebruik van het netwerk, de wijze waarop de aansluitingen worden gebruikt en de configuratie van de laadpunten. Wij kunnen dan ook niet waarborgen en/of garanderen dat het laadvermogen van de laadpunten wordt aangehouden of dat het laadproces zelf succesvol is.


4. Hoe kan het laadproces worden onderbroken of beperkt?

Wij hebben in het bijzonder het recht om het laadproces af te breken of het laadvermogen te beperken, als:

a) de levering van stroom door de verantwoordelijke netbeheerder bij gebruik van het net of de aansluiting verstoord of onderbroken wordt;


b) het laadvermogen tijdens het laadproces moet worden onderbroken of beperkt om andere dwingende technische redenen, die een probleemloos en onafgebroken laadproces in de weg staan;


c) de toegestane laadtijd volgens artikel 5 lid (1) overschreden wordt;


d) de limietreservering van uw persoonlijke betalingslimiet is opgebruikt. Hiermee wordt bedoeld het moment waarop het pre-autorisatie bedrag, dat bij de start van het laadproces wordt gereserveerd, bereikt word. Informatie over het betreffende betalingslimiet voor Lidl Pay vindt u in de Lidl Plus-app.


5. Wanneer en hoe lang mag u uw elektrisch aangedreven auto opladen?

(1) U mag uw Elektrische Auto opladen als u boodschappen doet in een van onze vestigingen met een parkeerterrein waarop een laadpunt aanwezig is en wel voor de duur van de boodschappen in die vestiging. ('toegestane laadtijd').


(2) Indien er voor het parkeerterrein een maximale parkeertijd of openingstijd is voorgeschreven, dan geldt deze ook voor het laadproces en de toegestane laadtijd.


6. Voor welke doeleinden en hoe lang mag u gebruikmaken van het parkeervak direct voor het laadpunt? Welke gevolgen heeft niet-naleving?

(1) Het parkeervak dat bij het laadpunt hoort, mag uitsluitend worden gebruikt voor het laadproces (zie artikel 1) en alleen voor de duur van de toegestane laadtijd (zie artikel 5). Om ervoor te zorgen dat ook andere klanten hun elektrische auto’s kunnen opladen, moet u het parkeervak onmiddellijk (d.w.z. zonder verwijtbare vertraging) na het verstrijken van de toegestane laadtijd verlaten. Dit parkeervak mag niet voor andere doeleinden en/of langer dan de toegestane laadtijd worden gebruikt.


(2) In geval van inbreuk op artikel 5 lid (2) zijn de gebruiksvoorwaarden van het parkeerterrein van toepassing. Deze zijn te vinden op de betreffende informatieborden bij het parkeervak/parkeerterrein.


7. Welke voorschriften moet ik in acht nemen op het parkeerterrein/in het parkeervak?

Op het hele parkeerterrein met inbegrip van de parkeervakken geldt de Wegenverkeerswet en, indien van toepassing, de toepasselijke Algemene Plaatselijke Verordening. Daarnaast kunnen er ook voorwaarden van het parkeerterrein van toepassing zijn, deze laatste kunt u vinden op de betreffende informatieborden bij het parkeerterrein.


8. Welke prijzen/tarieven zijn van toepassing? Welke betaalmogelijkheden zijn er?

(1) De prijzen voor het laadproces conform deze laad- en gebruikersovereenkomst zijn gebaseerd op een of meer verschillende tarieven, die voor het begin van het laadproces overzichtelijk in de Lidl Plus-app worden weergegeven en door jou worden geselecteerd voor aanvang van het laadproces. Het tarief voor het laadproces berekenen we op basis van de gebruikte kilowatturen (kWh) inclusief het toepasselijke btw-tarief, alle specifieke accijnzen, eventuele heffingen en alle andere kostenelementen. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk toepasselijke btw.


(2) De tarieven zijn geen vaste prijzen en kunnen daarom per laadproces variëren. U heeft geen wettelijk recht op een ander tarief dan het tarief of de tarieven die getoond wordt/worden op het moment van het aangaan van de overeenkomst (het starten van het laadproces).


(3) De betaling verloopt via Lidl Pay (betalingen in contanten zijn niet mogelijk). Meer informatie hierover kunt u vinden in de Lidl Plus-app.


9. Voor welke schade zijn wij aansprakelijk?

(1) Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u lijdt als gevolg van mogelijke schommelingen in de netspanning, stroomstoringen, stroomonderbrekingen, netcongestie in het netwerk van de netwerkbeheerder en andere hieruit voortvloeiende gebeurtenissen die onder de verantwoordelijkheid van de netwerkbeheerder vallen.


(2) Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een defect aan de Elektrische Auto, door het niet of slecht beschikbaar zijn van het laadpunt of door oneigenlijk of ongeoorloofd gebruik van het laadpunt, dit omvat onder andere, maar niet uitsluitend, het gebruik van defecte laadkabels, laadkabels die niet voldoen aan de gestelde eisen, laadkabels die niet geschikt zijn voor het laadvermogen van het desbetreffende Elektrische Auto of het type laadpunt of (een poging tot) het opladen van daartoe ongeschikte of defecte voertuigen.


(3) Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor directe en indirecte schade, voortvloeiend uit of samenhangend met het gebruik van het laadpunt of het niet bereikbaar zijn van het laadpunt, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke handelen waarvoor wij verantwoordelijk


10. Contactgegevens voor klachten

Bij vragen, klachten of storingen bij het laadpunt kunt u onze klantenservice bellen: +31 (0)35 8080 506

(Maandag tot en met zondag: 24 uur per dag bereikbaar)

E-mail: contact@lidl.nl


11. Welke overige bepalingen zijn van toepassing en welke mogelijkheden heeft u om geschillen te beslechten?

(1) De taal van de overeenkomst is Nederlands.


(2) Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk niet van toepassing. Alle geschillen tussen u en ons voortkomend uit de laad- en gebruiksovereenkomst en voorwaarden zullen bij uitsluiting worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.


(3) Indien afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden ongeldig, nietig of onuitvoerbaar blijken, laat dit de geldigheid van de andere bepalingen onverlet. Partijen zijn verplicht om ongeldige, nietige of onuitvoerbare bepalingen te vervangen door een geldig en uitvoerbare regeling die de (aard en strekking van de) oorspronkelijke bepaling(en) het dichtst benadert en zoveel mogelijk recht doet aan de oorspronkelijke bedoeling van partijen. Hetzelfde geldt voor lacunes in deze voorwaarden.


(4) De Europese Commissie stelt een platform voor het online beslechten van geschillen beschikbaar, dat de gebruiker via http://www.ec.europa.eu/consumers/odr kan bereiken. Wij zijn echter niet verplicht of bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.