De EK prijzenpoule actie is afgelopen

*ACTIEVOORWAARDEN LIDL PLUS EK PRIJZENPOULE
Toon inhoud
Verberg inhoud

Deelnamevoorwaarden en privacy statement EK Prijzenpoule Lidl Nederland GmbH

 

I.   Deelnamevoorwaarden

De onderhavige actievoorwaarden (hierna: actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Lidl Nederland GmbH (hierna: Lidl) aangeboden actie “EK prijzenpoule” (hierna: actie) ter promotie van de Lidl Plus-app, tenzij dat uitdrukkelijk anders zal worden vermeld.


Algemeen

Deelname aan deze actie is alleen mogelijk onder de hier vermelde voorwaarden. Door deel te nemen aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden voor deelname. Zowel Lidl als de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via www.lidl.nl/EK-prijzenpoule.

 

Deze actie dient ter promotie van de Lidl Plus-app.

 

Looptijd van de actie

Deze actie loopt van 17-05-2021 tot en met 13-06-2021, deelname aan de actie is alleen binnen deze periode mogelijk.

 
Recht van deelname

Alle natuurlijke personen die woonachtig zijn in Nederland, en op het tijdstip van deelname ten minste 18 jaar oud zijn, kunnen deelnemen aan deze actie. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Lidl en hun gezinsleden, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect is verbonden aan Lidl.


Deelname

Deelname aan deze actie kan alleen middels het scannen van de digitale Lidl Plus klantenkaart (hierna: Klantenkaart) in de Lidl Plus-App aan de kassa in een filiaal van Lidl in Nederland. Voor deelname aan deze actie is het daarom noodzakelijk om in te loggen in de Lidl Plus-App met uw Mijn Lidl account. De Lidl Plus-App is te downloaden via een appstore.

 

 • •  Bij elke aankoop tijdens de actieperiode waarbij de deelnemer zich identificeert bij het afrekenen in een filiaal van Lidl in Nederland via de Lidl Plus-app middels het correct scannen van de Klantenkaart, wordt automatisch een spaarzegel bijgeschreven op de digitale spaarkaart in de Lidl Plus-App. De volgende producten zullen niet meetellen voor de waarde van de aankoop: tabak/sigaretten, statiegeld (emballage), boeken, tijdschriften, zuigelingenvoeding, cadeau- en beltegoedkaarten.
 • •  Een aankoopwaarde van EUR 5,00 staat gelijk aan één digitale spaarzegel. Zodra er 8 digitale spaarzegels zijn verzameld heeft de deelnemer één volle spaarkaart.
 • •  Voor deelname aan de prijstrekking moet de deelnemer zijn volle spaarkaart(en), vóór het einde van de actieperiode, vanuit de Lidl Plus-App indienen. Het indienen van een volle spaarkaart kan via “Verstuur mijn deelname” of door te klikken op “X spaarkaart(en) om te versturen” en vervolgens “Spaarkaart(en) versturen”. Alle spaarkaarten die op het moment van indienen vol zijn kunnen worden ingestuurd. Een volle spaarkaart kan slechts één keer ingediend worden.
 • •  Deelnemer kan gedurende de actieperiode meerdere volle spaarkaart(en) indienen en dus meerdere deelnamen verkrijgen in de prijstrekking. Elke volle ingediende spaarkaart is een deelname aan de prijstrekking. Een deelnemer kan slechts één prijs winnen.
 • •  Deelnemer kan het aantal digitale spaarzegels, volle spaarkaarten en ingezonden spaarkaarten inzien door op de startpagina van de Lidl Plus-App bij “Jouw Spaarkaart” op “Meer informatie” te klikken.
 • •  Volle spaarkaarten die niet (vóór het einde van de actieperiode) worden ingediend komen te vervallen.
 • •  Het is niet mogelijk om aankopen waarbij de Klantenkaart niet (correct) gescand is op een later moment toe te (laten) voegen.
 • •  Let op! Deze actie heeft alleen betrekking op aankopen gedaan in een filiaal van Lidl in Nederland. Deze actie heeft geen betrekking op online aankopen bij Lidl of aankopen in andere Lidl landen. Aankopen gedaan via de Lidl webshop (via www.lidl-shop.nl of via de Lidl app) tellen niet mee voor het behalen van een spaarzegel.
 • •  De digitale spaarzegels kunnen niet worden overgedragen of doorgestuurd aan een ander Lidl Plus account.

 

Privacy

Bij deelname aan de prijstrekking geeft Lidl Stiftung & Co. KG de klant-ID van de deelnemers en, in het geval van het winnen van een prijs, ook de voornaam / achternaam en telefoonnummer door aan Lidl. Zie voor meer informatie over privacy, het Privacy Statement onder II.

 

Prijs

Er zijn in totaal 31 prijzen te winnen, te weten:

 • •  1x oranje gewrapte BMW i3 (incl. unwrap mogelijkheid) ter waarde van EUR €48.520,00;
 • •  10x Smart TV Linux ter waarde van EUR 349,00;
 • •  5x NeoPix Ace HD beamer ter waarde van EUR 150,00;
 • •  15x Complete Fluoranje outfit:

 

 • Fluoranje outfit vrouw (ter waarde van EUR 40,91) bestaat uit:
 • - Fluoranje T-shirt
 • - Fluoranje legging
 • - Fluoranje short
 • - Fluoranje slippers
 • - Fluoranje sokken
 • - Fluoranje heuptas
 • - Fluoranje zonneklep
 • - Fluoranje zweetbandje
 • - Fluoranje mondkapje

 

 • Fluoranje outfit man (ter waarde van EUR 44,91) bestaat uit: 
 • - Fluoranje T-shirt
 • - Fluoranje joggingbroek
 • - Fluoranje short
 • - Fluoranje slippers
 • - Fluoranje sokken
 • - Fluoranje heuptas
 • - Fluoranje zonneklep
 • - Fluoranje zweetbandje
 • - Fluoranje mondkapje

 

 • •  De prijs kan niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld.
 • •  De winnaars worden uiterlijk in kalenderweek 26 op onafhankelijke wijze vastgesteld door middel van een trekking door een notaris.
 • •  De winnaars krijgen telefonisch bericht waarin informatie wordt verstrekt over de uitreiking van de prijs. Hierbij zal ook worden gevraagd Lidl op de hoogte te stellen van alle contactgegevens die nodig zijn om de prijs te verzenden of over te dragen.
 • •  De prijs wordt alleen uitgekeerd op vertoon van de Klantenkaart, geldig legitimatie bewijs en (indien van toepassing: rijbewijs). De prijzen worden uiterlijk in Kalenderweer 28 uitgereikt aan de winnaars op nader te bepalen wijze.

 

Aanvullende voorwaarden/informatie ten aanzien van de hoofdprijs ‘BMW i3’:

 • •  De BMW i3 is gewrapt in oranje ‘actie’ sticker. 
  •  De BMW i3 kan in kleur en uitvoering afwijken van de afbeelding in de reclame-uitingen.
  •  De winnaar van de auto dient zelf zorg te dragen voor verzekeringen, eventueel verschuldigde wegenbelasting, brandstof, rijbewijs en/of andere verbruiksmaterialen.
  •  De winnaar van de auto dient zelf zorg te dragen voor de aanvraag, installatie, kosten en/of andere onderdelen verband houdend met een eventuele laadpaal. 
  •  De winnaar van de auto kan de auto laten unwrappen op kosten van Lidl bij het bedrijf Signploeg - Hogeweg 229B, 3816 BS te Amersfoort.

 

Bij het verstrekken van foutieve/onjuiste gegevens, weigering of niet aanvaarding van de prijs of de actievoorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Lidl gerechtigd op dezelfde wijze een andere winnaar te selecteren. Indien een winnaar zich binnen 14 dagen en na drie herhaalde berichtgevingen niet meldt, komt de aanspraak op de prijs automatisch te vervallen en wordt op dezelfde wijze een andere winnaar geselecteerd.

 

Lidl publiceert, met toestemming van de winnaar, de prijsuitreiking van de BMW i3 op de interne Lidl communicatie pagina, intranet, Facebook, Instagram en/of Lidl.nl.

 

Aansprakelijkheid

Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor opgave van de juiste gegevens en eventueel aanvullende uitgaven en/of reiskosten zijn voor rekening van de deelnemer.

Lidl is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit deelname aan de actie, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor Lidl verantwoordelijk is. Lidl is in het bijzonder niet aansprakelijk voor:

 • •  het niet of slechts beperkt bereikbaar zijn van de internetserver;
 • •  netwerk-, computer hardware- of softwarestoringen;
 • •  het niet of slechts beperkt functioneren van de Lidl Plus-App;
 • •  het niet goed functioneren van het scanapparaat aan de kassa;
 • •  het niet beschikbaar zijn van producten.

Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden onverminderd voor door Lidl ingeschakeld hulppersoneel en door Lidl ingeschakelde derde toeleveranciers en/of fabrikanten van de betreffende prijs. Lidl verstrekt geen enkele garantie op de door Lidl te verstrekken prijzen.

 

Slotbepalingen

Lidl behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment, zonder aankondiging vooraf en zonder opgave van redenen, af te breken, te beëindigen of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Lidl ziet erop toe dat de actievoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.

In gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins ontoelaatbaar gedrag geconstateerd wordt of wordt vermoed, behoudt Lidl zich het recht voor om de deelnemers van de betreffende actie uit te sluiten.

Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt afgedragen door Lidl. Eventuele aanvullende uitgaven en/of reiskosten zijn voor eigen rekening van de deelnemers.

Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.

Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Lidl zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemers zich dienen te houden.

Typ- en drukfouten in deze actievoorwaarden zijn voorbehouden.

Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunt u een mail sturen naar contact@lidl.nl, waarna wij deze klacht in behandeling zullen nemen en daar per e-mail of telefonisch op zullen reageren.

 

Lidl Nederland GmbH

Havenstraat 71

1271 AG Huizen

 

II. Privacy statement

 

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Lidl Nederland GmbH is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van de deelnemers aan deze actie. Voor eventuele vragen of klachten met betrekking tot de omgang door Lidl Nederland GmbH met hun gegevens, kunnen deelnemers contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Lidl Nederland GmbH.

 

Categorieën persoonsgegevens

Om de prijstrekking uit te voeren, verstrekt Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Duitsland, de volgende gegevens aan Lidl:

- het klant-ID van alle deelnemers aan de prijstrekking en nog wat additionele informatie, zoals het campagne-ID, het deelname-ID en de datum waarop de deelnemer deze actie heeft gezien en zich heeft aangemeld (dat wil zeggen een volle spaarkaart heeft ingeleverd via de Lidl Plus-App);

- de voor- en achternaam en telefoonnummer van de winnaars.

 

Lidl kan verder nog andere gegevens verzamelen die nodig zijn voor de prijstrekking en/of het uitdelen resp. toesturen van de prijs, zoals het adres van de deelnemers.

 

Voor welk doel en op welke wettelijke grondslag worden gegevens verwerkt

Lidl zal persoonlijke gegevens van haar deelnemers alleen gebruiken voor het uitvoeren van de prijstrekking (bijv. trekking van winnaars, bekendmaking van de winnaars, verzending van de prijs). De wettelijke basis hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst, namelijk uw deelname aan deze prijstrekking. Een andere wettelijke grondslag is het voldoen aan een wettelijke verplichting. Na afloop van de trekking worden de gegevens van de winnaars bewaard zolang dit nodig is om te voldoen aan de fiscale bewaarplicht. Tijdens de prijsuitreiking van de BMW i3 kunnen er foto's of video’s worden gemaakt van de winnaar, deze kunnen tezamen met de naam en woonplaats worden gepubliceerd op de interne Lidl communicatie pagina, intranet, Facebook, Instagram en/of Lidl.nl. Deze gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming. Deelnemers kunnen hun toestemming hiervoor te allen tijde intrekken. Echter, het intrekken van toestemming tast de rechtmatigheid van de verwerking van de gegevens vóór de intrekking van de toestemming onverlet.

 

Ontvangers / categorieën ontvangers:

Gegevens worden alleen aan derden overgedragen als dit nodig is voor de uitvoering van de prijstrekking (bijv. de trekking door de notaris en de verzending van de prijs via een logistiek dienstverlener resp. een pakketbezorger) of om de winnaars te publiceren (bijv. op onze website of op Facebook). Afgezien daarvan geven wij de gegevens niet door aan derden.

 

Bewaartijd / criteria voor het bepalen van de bewaartijd:

Aan het einde van de prijstrekking en de bekendmaking van de winnaars worden de gegevens van de deelnemers verwijderd met uitzondering van de gegevens van de winnaars. In het geval van niet-contante prijzen, worden gegevens van de winnaars in elk geval bewaard voor de duur van de wettelijke garantieperiode om zo nodig voor herstel of vervanging te kunnen zorgdragen tot uiterlijk maximaal de periode van de wettelijke (fiscale) bewaarplicht.

 

Rechten van betrokkenen

Deelnemers hebben het recht om hun gegevens (i) in te zien, (ii) te corrigeren, (iii) te verwijderen, (iv) de verwerking van hun gegevens te laten beperken (v) mee te nemen of (vi) of om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens. Dit laatste is alleen aan de orde als Lidl gegevens verwerkt op basis van de wettelijke grondslag het ‘gerechtvaardigd belang’.

Voor de uitoefening van deze rechten kan contact worden opgenomen met de Functionaris Gegevensbescherming van Lidl (gegevensbescherming@lidl.nl) . Hieraan zijn geen kosten verbonden. Eventuele klachten kunnen ook worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

FAQ LIDL PLUS EK PRIJZENPOULE
Toon inhoud
Verberg inhoud

Waarom zie ik mijn spaarkaart niet in de Lidl Plus-app?
De spaarkaart moet voor iedere Lidl Plus gebruiker zichtbaar zijn. Mocht u uw spaarkaart niet in de Lidl Plus-app zien, controleert u dan of bent ingelogd en of uw verbinding heeft met het internet. Ziet u hem nog steeds niet? Dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.


Mijn bedrag op de kassabon komt niet overeen met de hoeveelheid spaarzegels die ik heb gehad. Hoe kan dit?
Er zijn een aantal artikelen die niet meegenomen worden bij de Lidl Plus EK prijzenpoule en zullen dus ook niet meegenomen worden in de gespaarde zegels. Deze artikelen zijn: tabak, sigaretten, statiegeld, boeken, tijdschriften, zuigelingenvoeding, cadeau- en beltegoed kaarten.

 

Ik heb mijn spaarzegels niet gehad. Hoe kan dit?
Het kan zijn dat er bepaalde zaken verkeerd zijn gegaan. Houd rekening met onderstaande punten:


Tijdens het afrekenen:
•    Controleer of u bent ingelogd. 
•    Alleen de aankopen waarbij u uw digitale klantenkaart heeft gescand worden meegenomen. Het is daarom belangrijk om goed te controleren of u de Lidl Plus klantenkaart heeft gescand. Dit weet u doordat u een belletje hoort als u de digitale klantenkaart scant. 
Na het afrekenen:
•    Het kan soms even duren voordat de spaarzegels zichtbaar zijn op uw spaarkaart in de Lidl Plus-app (max. 24 uur)
•    Controleer of u een digitale kassabon heeft ontvangen. 


Kloppen bovenstaande punten en heeft u 24 uur gewacht? Dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

 

Ontvang ik ook spaarzegels bij aankopen in de webshop?
Nee, deze actie is alleen geldig in onze winkels. U krijgt dus geen spaarzegels wanneer u online aankopen doet.

 

Zijn mijn digitale zegels ook geldig voor de spaaractie voor een Fluoranje outfit? 
Nee, de digitale zegels gelden alleen voor de Lidl Plus EK prijzenpoule. Voor de Fluoranje items ontvangt u fysieke zegels van de kassamedewerker.


Hoe kan ik zien hoeveel spaarzegels ik bij mijn laatste aankoop heb gekregen?
Deze ziet u uiteraard in uw spaarkaart op de startpagina. Tevens kunt u bij uw aankoopoverzicht (te vinden door op het belletje rechtsboven op de startpagina in te drukken, de datum van uw aankoop te selecteren) zien hoeveel spaarzegels u heeft ontvangen bij uw aankoop.


Ik ben vergeten mijn digitale klantenkaart te scannen, kan ik hiervoor nog digitale spaarzegels krijgen?
Dit is helaas niet mogelijk. Het is dus erg belangrijk dat u de digitale klantenkaart altijd scant aan de kassa. Indien dit niet gebeurt dan loopt uw spaarkaart niet op en kan dit niet met terugwerkende kracht worden aangepast. 


Hoe kan ik mijn volle digitale spaarkaart insturen?
Als u een spaarkaart vol heeft dan ontvangt u automatisch een pop-up om uw spaarkaart in te leveren. Mocht u deze weg klikken of niet ontvangen dan kunt u uw spaarkaarten ook versturen door te klikken op “X spaarkaart(en) om te versturen”. Ga naar uw spaarkaart op de startpagina, klik op “meer informatie” en vervolgens op “X spaarkaart(en) om te versturen”.


Ik heb een volle digitale spaarkaart maar ik kan mijn volle spaarkaart / deelname niet insturen. Hoe kan dit?
Als u een of meerdere volle spaarkaarten heeft dan ontvangt u automatisch een pop-up in de Lidl Plus-app om de spaarkaart(en) in te leveren. Als u een aankoop heeft gedaan kan het soms even duren voordat deze pop-up verschijnt.  


Mocht u de pop-up helemaal niet ontvangen dan kunt u uw spaarkaarten ook versturen door te klikken op “X spaarkaart(en) om te versturen”. Ga naar uw spaarkaart op de startpagina, klik op “meer informatie” en vervolgens op “X spaarkaart(en) om te versturen”. 


Wat betekent “Spaarkaarten om te versturen” in mijn Lidl Plus-app?
Mocht u 1 of meerdere volle spaarkaarten hebben dan kunt u deze insturen door op deze button te klikken. Pas als u de volle spaarkaarten heeft ingeleverd doet u mee aan de loterij.


Hoe kan ik zien hoeveel volle spaarkaarten ik al heb ingestuurd?
Bij uw spaarkaart ziet u “meer informatie”. Klik hier op. U ziet vervolgens bij “Spaarkaarten verzonden” hoeveel spaarkaarten u al heeft ingeleverd.


Het aantal volle spaarkaarten komt niet overeen met wat ik zojuist heb uitgegeven. Dit zijn er meer. Hoe kan dit?
Het zou kunnen zijn dat u al een aantal spaarkaarten vol had. Als u vervolgens met deze aankoop weer een spaarkaart vol heeft dan ontvangt u een pop-up waarbij u alle spaarkaarten bij elkaar opgeteld in één keer kunt inleveren.


Ik ben vergeten mijn volle digitale spaarkaarten in te leveren en nu is de loterij afgelopen. Kan ik deze nog inleveren?

U kunt tot 13-06-2021 uw volle spaarkaarten inleveren. Daarna is dit helaas niet meer mogelijk.


Kan ik samen met mijn gezin of voor anderen sparen?
De Lidl Plus EK prijzenpoule is een persoonsgebonden actie. Dat wil zeggen dat deze aan uw persoonlijke Mijn Lidl-account is gekoppeld. Het is niet mogelijk om accounts aan elkaar te koppelen. 


Kan ik ook meedoen zonder de Lidl Plus-app?
Nee, u kunt alleen digitaal sparen en kans maken op één van de vele prijzen via de Lidl Plus-app.

 

Vanaf wanneer tot wanneer kan in meedoen met Leve de Lente Prijzenfestijn?
De actie loopt van 17-05-2021 t/m 13-06-2021. U kunt tijdens deze periode meerdere volle digitale spaarkaarten inleveren om zo uw kans te vergroten.


Hoe weet ik of ik een prijs heb gewonnen?
U kunt van 17-05-2021 t/m 13-06-2021 mee sparen en kans maken op mooie prijzen. Na deze looptijd worden de winnaars getrokken en zullen desbetreffende personen telefonisch op de hoogte worden gebracht.

 

Deze actie is ter promotie van de Lidl Plus-app.