ALGEMENE VOORWAARDEN SCAN&GO!


1. Toepasselijkheid

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Lidl Nederland GmbH (hierna: Lidl) aangeboden dienst ‘Lidl handscanner’ (hierna: Handscanner) en alle informatie en diensten die via de Handscanner worden aangeboden, tenzij dat uitdrukkelijk anders zal worden vermeld.

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 28-10-2019.


2. De Lidl handscanner

2.1 Onder de dienst ‘Lidl Scan & GO’ (hierna: Scan & Go) wordt verstaan: het scannen van producten met de Handscanner tijdens het doen van boodschappen in een Lidl-filiaal.


2.2 De dienst Scan & Go wordt in een aantal Lidl-filialen aangeboden en is gratis te gebruiken voor klanten. Met de Handscanner kunt u in bepaalde Lidl-filialen uw eigen boodschappen scannen met de Handscanner en zelfstandig afrekenen bij de kassa-zone.


2.3 De Handscanner is het eigendom van Lidl. U bent verplicht om de Handscanner terug te geven. Het is niet toegestaan om de Handscanner op enig moment buiten het Lidl-filiaal mee te nemen en/of gebruiken .


3. Gebruik

3.1 De klant zal op een zorgvuldige manier om gaan met de Handscanner.


3.2 Voor het gebruik van de Handscanner dient u aan te melden bij het zelfscanmeubel door op druk hier te drukken.


3.3 Door op start te drukken gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.


3.4 Door met de Handscanner de streepjescode te registreren van elk product, worden uw boodschappen opgeslagen in de Handscanner. Scan altijd álle producten afzonderlijk. Bijvoorbeeld: scan bij een aanbieding 2 halen 1 betalen, alle 2 de producten. Als een product geen streepjescode heeft, scan dan het speciale zelfscankaartje in het schap bij het product. Als u een product moet wegen, doe dit op de weegschaal en scant u vervolgens de barcode van het bonnetje.


4. Prijzen, aanbiedingen en acties

4.1 De informatie die via de Handscanner wordt verstrekt is met de grootste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Toch kan het voorkomen dat kenmerken van producten (zoals de prijs, of het uiterlijk) niet volledig of correct worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de prijzen zoals vermeld in de winkel en/of de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken. U kunt geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie in Handscanner.


4.2 Lidl behoudt het recht voor om acties voortijdig te beëindigen.


5. Afrekenen

5.1. Nadat u klaar bent met boodschappen doen, scant u de barcode op de zelfscan-kassa waarna nu de Handscanner in de inname-unit naast de kassa terugplaatst. Vervolgens kunt u afrekenen op de zelfscan-kassa. Zonder de barcode op de zelfscan kassa te scannen kunt u niet afrekenen.


5.2. De lijst met boodschappen en het daarbij behorende af te rekenen bedrag verschijnt op de zelfscan-kassa. Het is belangrijk dat u goed nagaat of u uw boodschappen volledig en correct hebt gescand. De zelfscan-kassa is het enige en laatste afrekenpunt voor Handscanner. Vraag bij twijfel altijd een Lidl-medewerker om hulp. Vervolgens kunt u met uw bankpas betalen. Met de Handscanner kan niet contant worden afgerekend.


5.3. Na het afrekenen van uw boodschappen dient u de bon bij de uitgangspoortjes te scannen. Zonder bon kunt u niet door de uitgangspoortjes.


6. Controles

6.1. Lidl ziet toe op het juist gebruik van haar Handscanners. Lidl voert daarom controles uit om vast te stellen of u de procedures van het scannen van alle producten heeft nageleefd en of het afrekenen op de juiste wijze geschiedt. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van een ICT-systeem. Een Lidl-medewerker zal mogelijk ook uw boodschappen opnieuw scannen en/of kijken of u alle producten heeft gescand.


6.2. In geval van vermeend misbruik heeft Lidl het recht om eenieder het recht op het gebruik van de Handscanner te ontnemen. Bij een vermoeden van misbruik kan Lidl aangifte doen van diefstal en u voortaan het gebruik van zelfscan weigeren. Ook kan Lidl u de toegang tot het betreffende Lidl-filiaal ontzeggen voor de duur van maximaal 12 maanden.


7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Handscanner (waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten en octrooirechten van de programmatuur, teksten, beelden en geluiden) berusten bij Lidl en/of bij diegene van wie Lidl een licentie heeft verkregen.


7.2. Het is niet toegestaan om zonder de toestemming van Lidl de vermelde informatie en/of Handscanner openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.


8. Aansprakelijkheid

8.1. Lidl is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit het gebruik van de Handscanner of het niet bereikbaar zijn van de Handscanner, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor Lidl verantwoordelijk is. Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden onverminderd voor door Lidl ingeschakeld hulppersoneel en door Lidl ingeschakelde derde en/of fabrikanten van de betreffende handscanner.


8.2. De klant is jegens Lidl aansprakelijk voor de schade die zij aan (een werknemer van) Lidl toebrengt, tenzij deze schade het gevolg is van een productfout.


9. Overige bepalingen

9.1. De Lidl scanner kan gebruikt worden vanaf 13 jaar oud. Ouders zijn ten alle tijden verantwoordelijk voor het gebruik van de Handscanner door kinderen.


9.2. Lidl kan niet garanderen dat de Handscanner altijd foutloos en ononderbroken zal functioneren. Meld aan een winkelmedewerker wanneer de handterminal niet werkt.


9.3. Lidl verzamelt van u geen persoonsgegevens.


9.4. Lidl behoudt het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Lidl behoudt zich het recht voor om het recht op het gebruik van de Handscanner op ieder moment, zonder aankondiging vooraf en zonder opgave van redenen, af te breken, te beëindigen of de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Lidl ziet erop toe dat de algemene voorwaarden niet ten nadele van u worden gewijzigd.

9.5. Typ- en drukfouten in deze algemene voorwaarden zijn voorbehouden.


9.6. Indien de algemene voorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt Lidl zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan klanten zich dienen te houden.


9.7. Geschillen met klanten zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.


9.8. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot het gebruik van de Handscanner en deze algemene voorwaarden kunt u een e-mail sturen naar contact@lidl.nl.